کتاب بیع

خیار مجلس

اول: خیار مجلس

‏هنگامی که بیع واقع شد، خریدار و فروشنده مادامی که جدا نشده اند خیار (حق به هم‏‎ ‎‏زدن معامله) دارند؛ پس اگر ولو به یک قدم از هم جدا شدند و عرفاً جدا شدن با آن‏‎ ‎‏یک قدم صدق کرد، خیار از دو طرف ساقط می شود و بیع لازم می گردد. و اگر هردو از‏‎ ‎‏مجلس معامله جدا شوند ولی خودشان با هم باشند خیار باقی می ماند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 589