کتاب روزه

اعتکاف

اعتکاف

‏اعتکاف عبارت است از ماندن در مسجد به قصد این که با آن بندگی خدا نماید، و لازم‏‎ ‎‏نیست نیّت عبادت دیگری غیر از ماندن در مسجد به آن ضمیمه شود، اگرچه احوط‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 344
‏(استحبابی) است. و اعتکاف در اصل شرع اسلام مستحب است و گاهی انجام آن به خاطر‏‎ ‎‏نذر یا عهد یا قسم یا اجاره و مانند آن واجب می شود. و در هر زمانی که روزه گرفتن‏‎ ‎‏صحیح باشد، اعتکاف نیز صحیح است. و با فضیلت ترین اوقات آن ماه رمضان است و‏‎ ‎‏برترین ایام ماه رمضان دهۀ آخر آن است. و کلام (در اعتکاف) در شروط و احکام‏‎ ‎‏آن است:‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 345