بخش دوم سایر اقشار و صنوف

فصل ششم: بازاریان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: بازاریان

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 293