بخش دوم سایر اقشار و صنوف

الف) وضعیت بازاریان در رژیم پهلوی

الف) وضعیت بازاریان در رژیم پهلوی 

‏ ‏

تعطیلی اجباری جمعه و رواج فساد 

‏ملاحظه کنید این مطلبی که من عرض می کنم، به همۀ ایران‏‎ ‎‏موظفید برسانید، به همۀ ایران موظفید برسانید. تعطیل جمعه ـ با‏‎ ‎‏زور ـ بی خواست اصناف بیچارۀ گرسنه. عرض می کنم، که اگر‏‎ ‎‏تعطیل نکنند هشتاد تومان جرم یا چند تومان جرم، اینطور چیزها؛‏‎ ‎‏با باز بودن مراکز فساد. سینماها مجبورند باز باشند؛ تئاترها باید‏‎ ‎‏باز باشند؛ می گویند مراکز فساد دیگر هم باید باشد، من اسمش را‏‎ ‎‏نمی برم؛ ولی اینکه عرض کردم در روزنامه بود. از صبح تا عصر‏‎ ‎‏اینها باید باز باشند. اصناف بسته؛ بازار بسته؛ فردا سراغ قم هم‏‎ ‎‏می آیند. گفته بودند که قم هم از ما خواسته اند؛ همان خواسته ای‏‎ ‎‏که تهران خواسته بودند. قم هم بیچاره ها خواسته اند.(388)‏

‏18 / 6 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اقتصاد ایران در دست امریکا و اسرائیل 

‏هیأت حاکمه به جای اینکه برای اقتصاد ایران، برای جلوگیری از‏‎ ‎‏ورشکستگیهای بازرگانان محترم، برای نان و آب فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان، برای زمستان سیاه بی خانمانها، برای پیداکردن کار‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 293

‏برای جوانان فارغ التحصیل و سایر طبقات بیچاره، فکری بکند، به‏‎ ‎‏کارهای مخرب، مثل آنچه گفته شد و نظایر آن، دست می زند...‏‎ ‎‏امروز اقتصاد ایران به دست امریکا و اسرائیل است؛ و بازار ایران‏‎ ‎‏از دست ایرانی و مسْلم خارج شده است، و غبار ورشکستگی و‏‎ ‎‏فقر به رخسار بازرگان و زارع نشسته است؛ و اصلاحات آقایان،‏‎ ‎‏بازار سیاه برای امریکا و اسرائیل درست کرده است؛ و کسی‏‎ ‎‏نیست که به داد ملت فقیر برسد.(389)‏

‏4 / 8 / 43‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ورشکستگی روزافزون بازار و بازرگانان 

‏در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مصونیت امریکایی ها‏‎ ‎‏که اساس استقلال کشور را در هم شکست، از وطن دور هستم و‏‎ ‎‏بر خلاف قانون شرع و قانون اساسی در تبعید به سر می برم،‏‎ ‎‏مراقب مصیبتهایی که به ملت مظلوم بی پناه ایران وارد می شود،‏‎ ‎‏بوده ام و از آنچه به این ملت اصیل از ظلم دستگاه جبار می گذرد‏‎ ‎‏کم و بیش مطلع شده و رنج برده ام.‏

‏     موجب کمال تأسف است که نغمۀ ناموزون اصلاحات شماها‏‎ ‎‏تقریباً از حدود تبلیغات رادیو و روزنامه های غیر آزاد و بعضی‏‎ ‎‏نوشته های مشحون به گزافه تجاوز ننموده و هر روز بر فقر و‏‎ ‎‏بیچارگی ملت افزوده می شود و ورشکستگی بازار و بازرگانان‏‎ ‎‏محترم روزافزون است. نتیجه اینهمه هیاهو و تبلیغات سرتاپا‏‎ ‎‏گزاف، بازار سیاه برای اجانب است و ملت را به حال فقر و‏‎ ‎‏عقب افتادگی به اسم ملت مترقی نگه داشتن است.(390)‏

‏26 / 1 / 46‏

‏*  *  *‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 294