بخش دوم سایر اقشار و صنوف

د) توصیه ها و انتظارات

د) توصیه ها و انتظارات 

‏ ‏

‏ ‏

کمک به مردم در سختیها

‏حضرات آقایان از بازرگانان و مردم خیرخواه دعوت نموده و آنان‏‎ ‎‏را تشویق کنند تا نگذارند برادران و خواهران آنان که در راه اسلام‏‎ ‎‏و احقاق حق خود صدمه دیده اند، و به ملت بزرگ خدمت کرده اند‏‎ ‎‏و در راه آن خون داده اند، به سختی بیفتند.(402)‏

‏18 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم اجحاف به مردم و لزوم رعایت قیمت عادلانۀ اجناس 

‏از کسبه و تجار و اصناف محترم تقاضا دارم که قیمت مواد غذایی و‏‎ ‎‏اجناس خود را بالا نبرند و به مردم مظلومی که در حال مبارزه اند‏‎ ‎‏اجحاف ننمایند، که اجحاف در همه حال مردود است، و در این‏‎ ‎‏موقع حساس این عمل به نفع دستگاه ظلم و مخالف رضای‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی است. لهذا من به طور لزوم می خواهم که از‏‎ ‎‏قیمت عادلانه تجاوز نکنند و در صورت امکان به مردم بی بضاعت‏‎ ‎‏تخفیف دهند که کمک مؤثری به نهضت اسلامی خودشان و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 305

‏موافق انصاف و مرضیّ خداوند تعالی است.(403)‏

‏12 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

خودداری از گرانفروشی 

‏فروشندگان موادغذایی از گرانفروشی خودداری کنند که این عمل‏‎ ‎‏مخالف رضای حق تعالی است، و در این موقع حساس و گرفتاری‏‎ ‎‏مردم، ضربه ای است بر پیکر نهضت اسلامی.(404)‏

‏16 / 10 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار انسانی ـ اسلامی پس از شکستن اعتصابات 

‏اکنون که به یاری خداوند آمادۀ شروع به کار و شکستن اعتصابات‏‎ ‎‏هستید، باید به تذکرات ذیل توجه نمایید:‏

‏     1. تجار و کسبه و تولید کنندگان باید از اجحاف و گرانفروشی و‏‎ ‎‏هر نوع سوء استفاده از شرایط موجود خودداری نمایند و سعی‏‎ ‎‏کنند قیمتها کاملاً عادلانه و بر وفق موازین شرعی باشد؛‏

‏     2. لازم است مساوات و برابری اسلامی را کاملاً در نظر گرفته‏‎ ‎‏نسبت به طلبهایی که به صورت چک و یا سفته و یا هر نوع دیگر‏‎ ‎‏دارند، مراعات لازم را بنمایند و به بدهکاران مهلت کافی بدهند؛ و‏‎ ‎‏از فشار آوردن به کسبه ای که به خاطر اعتصابات طولانی متضرر‏‎ ‎‏شده اند خودداری کنند، و به آنان مهلت داده شود که بتوانند به‏‎ ‎‏طوری که فشار بر آنها وارد نشود بدهکاریهای خود را بدهند. من‏‎ ‎‏از تجار و بازرگانان انتظار دارم این امر انسانی و اسلامی را توجه‏‎ ‎‏نموده و عمل نمایند.(405)‏

‏28 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 306

احتراز از خدعه، دروغ و گرانفروشی 

‏کاسبها و کسبه و تجار محترم، در ارزاق عمومی با مردم مراعات‏‎ ‎‏کنید؛ گرانفروشی را کنار بگذارید، حس تعاون پیدا کنید؛ حس‏‎ ‎‏انسانیت پیدا کنید. ضعفا را مراعات کنید؛ تخفیف بدهید. از‏‎ ‎‏گرانی، از گران قیمت کردن اجناس، از گرانفروشی اجناس اجتناب‏‎ ‎‏کنید. همه با هم باشید. برادرید شما. همۀ اقشار برادرند؛ همه با‏‎ ‎‏هم باشند. مراعات هم را بکنید. از آن چیزهایی که در این پنجاه‏‎ ‎‏سال در بین شما زیاد شد از قبیل دروغ گفتن، از قبیل خدعه کردن،‏‎ ‎‏از قبیل گرانفروشی، از اینها احتراز کنید.(406)‏

‏10 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت انصاف

‏تجار و کَسَبه کسبِ صحیح بکنند، گرانفروشی نکنند. از قراری که‏‎ ‎‏گفته می شود اشخاصی خیلی گرانفروشی و بی انصافی می کنند؛‏‎ ‎‏بدانند اینها که ملت ما الآن ـ بسیاری از آنها ـ ضعیف هستند،‏‎ ‎‏بسیاری از آنها در این قضایا ضرر بردند، بسیاری از آنها از پا‏‎ ‎‏درآمدند. اگر بنا باشد که کاسبها باز یک گرانفروشی را راه بیندازند‏‎ ‎‏و بی انصافی بکنند ممکن است که اینها صدمه زیاد بخورند. من‏‎ ‎‏خواهش می کنم از تمام اقشار ملت که انصاف را نصب عین‏‎ ‎‏خودشان قرار بدهند.(407)‏

‏28 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلامی شدن بازار

‏همین طور بازار ما باید یک بازار اسلامی باشد. از قراری که مکرر‏‎ ‎‏به من گفته اند، الآن یک دسته ای سودجو در بازار هستند که اینها‏‎ ‎‏قیمتهای بسیار گران روی اجناس گذاشته اند. این یک مطلب‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 307

‏غیرانسانی است؛ یک مطلبی است که باید فکر کنند اینهایی که‏‎ ‎‏می خواهند حالا سود ببرند، باید توجه داشته باشند که این ملت،‏‎ ‎‏که اکثرشان عبارت از این طبقۀ پایینی است که نمی توانند خودشان‏‎ ‎‏را اداره کنند، اینها بودند که ما را رساندند به این پیروزی. حالا‏‎ ‎‏نباید آن تاجر معتبری که دخالت در این امور نداشته است برای‏‎ ‎‏اینها ایجاد زحمت بکند. ایام عید است؛ اینها احتیاج دارند به‏‎ ‎‏لباس، احتیاج دارند به خوراک، احتیاج دارند به چیزهای دیگر.‏‎ ‎‏باید با انصاف رفتار کرد، باید با اینها با برادری رفتار کرد؛‏‎ ‎‏گرانفروشی را کنار بگذارند و احتکار نکنند، نگهداری نکنند برای‏‎ ‎‏یک وقتی که جنس گران بشود و بفروشند. احتکار در غذاها جایز‏‎ ‎‏نیست. و همین طور باید با برادری با برادران خودشان رفتار کنند و‏‎ ‎‏این پیروزی را از آنها بدانند. شما حالا از قید آزاد شدید، از‏‎ ‎‏قیدوبندها آزاد شدید؛ شما حالا ترس اینکه مثلاً سازمان امنیت‏‎ ‎‏بیاید شما را چه بکند ـ و اینها ـ ندارید؛ لکن ترس از خدا باید‏‎ ‎‏داشته باشید، ترس از اسلام باید داشته باشید؛ باید مراعات بکنید‏‎ ‎‏اشخاص ضعیف را، باید همراهی بکنید با اشخاص ضعیف، نه‏‎ ‎‏اینکه گرانفروشی بکنید و کالاهای خودتان را بالا ببرید و مردم را‏‎ ‎‏در زحمت [بیندازید]. این هم راجع به این طبقه؛ که البته باز‏‎ ‎‏مسائل دیگری هست ولی طولانی می شود.(408)‏

‏29 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اخطار نسبت به اجحاف و گرانفروشی 

‏من با کمال تأسف هر روز مواجه هستم با مشکلاتی جانفرسا که‏‎ ‎‏گاهی ناچار می شوم تذکراتی به ملت شریف بدهم. از آن جمله‏‎ ‎‏قضیۀ اجحاف و گرانفروشی است که کراراً شکایت از آن دارند؛ و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 308

‏حتی گفته می شود که برخلاف موازین شرعیه، اجناس را که از‏‎ ‎‏طرف دولت مبنی بر آنکه به قیمت معینی بفروشند، به قیمتهای‏‎ ‎‏بسیار گزاف به مردم مستمند می فروشند و موجبات ناراحتی و‏‎ ‎‏مضیقه برای برادران و خواهران خود فراهم می کنند.‏

‏     من از فروشندگان، خصوصاً آنچه مربوط است به ارتزاق مردم،‏‎ ‎‏تقاضا می کنم دست از این اجحاف و تعدی بردارند و به اخلاق و‏‎ ‎‏اعمال اسلامی برگردند. من آنان را نصیحت می کنم که با این ملتی‏‎ ‎‏که خون خود را در راه اسلام داد و جوانان عزیز خود را از دست‏‎ ‎‏داد با عدل و انصاف رفتار کنند. من خوف آن دارم که خدای‏‎ ‎‏نخواسته به غضب خداوند قهار مبتلا گردیم و تر و خشک با هم‏‎ ‎‏بسوزد.‏

‏     من اخیراً اخطار می کنم که اگر دست از اجحافات و مخالفت با‏‎ ‎‏اسلام برندارند، حسب عدل الهی و حکومت شرعیه، تعزیرات و‏‎ ‎‏سیاسات شرعیۀ اسلامیه با آنان رفتار می شود. برادران! قبل از‏‎ ‎‏آمدن تازیانۀ الهی به خود آیید و دست از ستم بردارید. خداوند‏‎ ‎‏شما را اصلاح کند.(409)‏

‏19 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت انصاف در فروش اجناس 

‏می آییم سراغ تاجر و بازرگان و کاسب، و این سنخ جمعیت. الآن‏‎ ‎‏روزی است که باید به این ملتی که در طول زمان تاریخ زندگی این‏‎ ‎‏پدر و پسر و بعد هم در حال انقلاب، [رنج کشیده اند، خدمت‏‎ ‎‏کرد] بازارها تقریباً حدود یک سال و نیم و چقدر یا تعطیل بود یا‏‎ ‎‏نیمه تعطیل بود و بسیاری از مردمِ ضعیف ضعیفتر شدند. امروز‏‎ ‎‏روزی نیست که استفاده چی ها راه بیفتند و بخواهند استفاده کنند؛‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 309

‏روز حمایت است امروز. از برادرانشان باید حمایت کنند؛ نه اینکه‏‎ ‎‏یک جنسی را که به ده تومان می خرند به صد تومان بفروشند.‏‎ ‎‏گرانفروشی امروز خیانت است به یک مملکت اسلامی. این‏‎ ‎‏خیانت را نکنند اینها؛ یک قدری با مردم ملایمت کنند. برادران‏‎ ‎‏خودتان هستند. با این برادرهایی که خون داده اند ... شما تاجرهای‏‎ ‎‏محترم که نبودید در این میدانها. من که می دانم شماها نبودید؛‏‎ ‎‏آنهایی که بودند این کاسب جزء بود و این حمال بود و این کارگر‏‎ ‎‏بود و این طلبه بود و آن ـ عرض می کنم ـ دانشگاهی بود؛ که همه‏‎ ‎‏فقیرند. این طبقه بودند که این نهضت را پیش بردند و خون‏‎ ‎‏خودشان را و جوانان خودشان را دادند و این نهضت را پیش‏‎ ‎‏بردند. حالا انصاف است که یک تاجر معتبری که دارای کارخانۀ‏‎ ‎‏کذاست، دارای کذا و کذاست، و آن بالاها نشسته و تماشا کرده و‏‎ ‎‏اینها خون خودشان را داده اند و پیش برده اند، حالا همراهی نکند؟‏‎ ‎‏اجحاف کند با این طایفه؟ قیمت اجناس را همچو بالا ببرد که این‏‎ ‎‏ضعفا نتوانند بخرند؟ زندگی شان مختل بشود؟ خوب، باید اینها با‏‎ ‎‏برادرهای خودشان، با آنهایی که در این راه زحمت کشیده اند، اهل‏‎ ‎‏وطنشان هست، اهل دینشان هست، با اینها باید همراهی کنند؛‏‎ ‎‏گرانفروشی نکنند. نگذارند یک وقتی ما روی تکلیفهای الهی‏‎ ‎‏باهاشان عمل بکنیم. خودشان جلوگیری کنند از مسائل. یک روز‏‎ ‎‏اگر ما روی تکلیف الهی عمل بکنیم، کارشان زار است. نگذارند‏‎ ‎‏اینطور بشود. این هم یک باب است که مال یک طایفه.(410)‏

‏25 / 2 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر اسلامی شدن بازار 

وقتی می توانید بگویید که مملکت اسلامی است که بازارْ اسلامی 

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 310
 

‏بشود؛ تهذیب نفس باشد؛ نه مثل بازار ما که سنگر گرانفروشی و‏‎ ‎‏تعدی است!(411)‏

‏8 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت ضوابط اسلامی 

‏اگر بازاری در جمهوری اسلامی همان بازاری باشد که در رژیم‏‎ ‎‏طاغوتی بود، نباید ادعا کند که بازار اسلام است. نه، بازار طاغوت‏‎ ‎‏است! آن اجحافات زیادی که الآن دارد به این مستمندان می شود،‏‎ ‎‏این رباخواری که الآن رواج دارد، این هروئین فروشی و ـ نمی دانم‏‎ ‎‏ـ زهر مار فروشی که الآن رواج دارد، اینها را به عهدۀ بازار اسلام‏‎ ‎‏حساب می کنند؛ به عهدۀ جمهوری اسلامی حساب می کنند.‏‎ ‎‏مکتب ما شکست می خورد، اسلام شکست می خورد.(412)‏

‏13 / 4 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

خطر افراد منحرف در بازار

‏در همۀ قشرها اشخاصی که مخالف با مصالح عمومی مسلمین‏‎ ‎‏باشند و فعالیتهایشان بر این باشد که جیبهای خودشان را پر کنند،‏‎ ‎‏هست. بازار هم افرادی هستند که در همچو وقتی که کشور ما‏‎ ‎‏مبتلای به جنگ است و پیرزنها و پیرمردهای دهاتی هرچه دارند،‏‎ ‎‏دارند در راه این اسلام و جنگ می دهند. باز در بین بازار اشخاص‏‎ ‎‏منحرفی هستند که از خدا بی خبرند، و در یک همچو موقعی‏‎ ‎‏کارشکنیها می کنند برای دولت، و کارشکنیها می کنند برای این‏‎ ‎‏جنگی که الآن ما داریم. مورد تأسف است این معنا که قشرهای‏‎ ‎‏میلیونی ملت در تمام دهات و قصبات و شهرها و بازارها برای این‏‎ ‎‏جنگ نگران هستند و پشتیبان این جنگ و این جنگزده ها و این‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 311

‏ارتش و این پاسدارها هستند؛ لکن یک عده ای در مقابل این‏‎ ‎‏توده های عظیم در هر جایی از مملکت هستند و در بازار هم‏‎ ‎‏هستند که در مقابل اسلام خودشان را قرار دادند. در مقابل کشور‏‎ ‎‏اسلامی خودشان را قرار دادند. کوشش کنید، آقایان بازاری‏‎ ‎‏کوشش کنند در اینکه مبادا اینها بازار را متهم کنند. مبادا اینها بازار‏‎ ‎‏را بدنام کنند. بازار ایران خوشنام است و همیشه پشتیبان کشور و‏‎ ‎‏ملت و اسلام بوده است، و در هر مشکلی، بازار در حل آن‏‎ ‎‏مشکلها دخالت داشته است و جزء ملت بوده است. و همان ملت‏‎ ‎‏است و همان مردم است که در بازارها مجتمع هستند و مشغول‏‎ ‎‏اقتصاد ملت هستند و مشغول کارهای صحیح هستند. توجه داشته‏‎ ‎‏باشید که یک گروه کوچکی که منافعشان از دست یا رفته یا خوف‏‎ ‎‏این را دارند که از دست برود؛ یعنی منافع نامشروعشان از دستشان‏‎ ‎‏رفته است، کاری نکنند که بازار را متهم کنند، از قول بازار یک‏‎ ‎‏چیزی نگویند. اگر یک وقت از قول بازار یک مطلبی را منتشر‏‎ ‎‏کنند، بازاریها اعتراض کنند و به آنها بگویند که شما اسمای‏‎ ‎‏خودتان را بنویسید در اعلامیه های خودتان. باید خیلی امروز ما‏‎ ‎‏توجه به این مسائل داشته باشیم. اجتماع بازار؛ یک اجتماعی‏‎ ‎‏است که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند ـ و بحمدالله ‏‎ ‎‏حرکت می کند ـ مملکت را از آسیب نگه می دارد. همین بازار‏‎ ‎‏است که پشتوانۀ ارتش است. و همین بازار است که در این زمان‏‎ ‎‏پشتوانه کشور است و دولت است. و اگر تفرقه در بازار باشد و‏‎ ‎‏بعض از اشخاصی که تفرقه افکن هست گذاشته بشود که فعالیت‏‎ ‎‏بکنند، خدای نخواسته این ستون سِتَبر اسلام را یک وقت از بین‏‎ ‎‏می برند. باید توجه داشته باشید. شما می دانید که در مشکلاتی که‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 312

‏سابق بود از زمان میرازی شیرازی‏‎[1]‎‏ تا حالا، مشکلات در بازارها‏‎ ‎‏حل می شد. اگر یک وقت یکی از علمای تهران به واسطۀ‏‎ ‎‏بدرفتاری دولتهای زمان قاجار می خواست از تهران برود، بازار‏‎ ‎‏می بست؛ و همان بود که آنها توبه می کردند و آن عالم را با التماس‏‎ ‎‏نگه می داشتند. این بازار است که باید درست توجه بکند و‏‎ ‎‏قشرهای مختلفی که دارد توجه بکند، و مساجد را آباد کنند و‏‎ ‎‏مساجد را پُر بکنند از جمعیتهای خودشان. در ممالک اهل سنت،‏‎ ‎‏آنکه من دیدم در حجاز، وقتی که اذان ظهر گفته می شود بازارها‏‎ ‎‏بسته می شود یا باز است و شُرطه‏‎[2]‎‏ آن را حفظ می کند و می روند‏‎ ‎‏مسجدالحرام برای نماز یا مسجدالنبی برای نماز.‏

‏     بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند‏‎ ‎‏از چیزهایی که مخالف دستورات اسلام است. و اقبال کند به آن‏‎ ‎‏چیزهایی که موافق دستورات اسلام است. از ربا بازار باید مُطهّر‏‎ ‎‏باشد. اگر در بین بازاریها اشخاصی باشند که خدای نخواسته ربا‏‎ ‎‏می خورند، خود بازاریها آنها را نصیحت کنند. مبادا یک همچو‏‎ ‎‏مرضی توسعه پیدا بکند و مملکت ما را به نابودی بکشد. ربا‏‎ ‎‏خوری، بازارها را از بین خواهد برد. مردم را خواهد تباه کرد. مبادا‏‎ ‎‏خدای نخواسته در بین بازار یک همچو معصیت بزرگی ـ که در‏‎ ‎‏رأس معاصی، خدا قرار داده است و آن را بالاتر از زنا‏‎[3]‎‏ و در‏‎ ‎‏حکم مقاتله با خدا قرار داده است‏‎[4]‎‏ ـ مبادا یک وقت در بازار یک‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 313

‏همچو امری باشد. و انصاف نیست که در بازار گرانفروشی باشد.‏‎ ‎‏در موقعی که مردم ایران، زن و بچۀ مردم ایران برای جنگزده ها‏‎ ‎‏دارند از منافع خودشان می گذرند و آن چیزی که دارند هدیه‏‎ ‎‏می کنند، مبادا در یک همچو موقعی در بازار، اشخاصی پیدا‏‎ ‎‏بشوند که گرانفروشی کنند که موجب فلج مردم و ناراحتی مردم‏‎ ‎‏بشود. اگر خدای نخواسته از اعمال ما یک شکستی واقع بشود به‏‎ ‎‏اسلام، مسئولیت ما پیش خدای تبارک و تعالی بسیار بزرگ است.‏

‏     مبادا در بازار یک وقت راجع به ارتش ایران، راجع به‏‎ ‎‏دادگستری ایران، راجع به پاسبانها و پاسدارها و اینها مسائلی طرح‏‎ ‎‏بشود که اسباب تضعیف آنها بشود. و خصوصاً ارتش و پاسدارها و‏‎ ‎‏ژاندارمری که الآن مشغول به جنگ هستند و در ردیف اول جنگ‏‎ ‎‏واقع شدند و کشته می دهند و خون نثار می کنند. مبادا یک وقت‏‎ ‎‏مسائلی طرح بشود در بازار یا جاهای دیگر که موجب تضعیف‏‎ ‎‏بشود.(413)‏

‏25 / 10 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم کمک مالی از سوی ثروتمندان بازاری 

‏ما فرض می کنیم که حضرت امیر ـ سلام اللهعلیه ـ امروز در ایران‏‎ ‎‏بود و رئیس دولت بود و ملاحظه می کرد که یک جمعیتی، صدام و‏‎ ‎‏آنهایی که با او موافقند، یعنی همۀ دولتهای دنیا به استثنای بعضی،‏‎ ‎‏این هجوم کرده است به ایران و خرابی کرده است و نفوس مردم را‏‎ ‎‏تلف کرده است و آواره کرده است و غارت کرده است و خرابی.‏‎ ‎‏حضرت ببینند که الآن اسلام و ملت اسلام و اعراض و نفوس ملت‏‎ ‎‏اسلام در خطر این است که این یأجوج و مأجوج بریزد به ایران و‏‎ ‎‏همان کاری را که در اهواز کرد و خرمشهر کرد در تهران بکند و در‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 314

‏مشهد بکند و در اصفهان. اگر حضرت احساس این معنا را کرد،‏‎ ‎‏چه می کرد؟ می نشست موعظه می کرد؟ می گفت که خودم تنها‏‎ ‎‏درست می کنم؟ پول نداشت، کافی نبود، مالیات تنها کافی نبود،‏‎ ‎‏چه بکند؟ حضرت آن وقت حکم می کرد به اینکه مردم به حسب‏‎ ‎‏توانشان، مستضعفین، طایفۀ کم درآمد، اینها کنار و طایفه هایی که‏‎ ‎‏پردرآمدند، صد میلیون مثلاً اینها هرسال درمی آورند و بیشتر و‏‎ ‎‏خصوصاً آنهایی که کاری به کار این مسائل ندارند، البته نوع‏‎ ‎‏بازرگانان اینجور نیستند، نوع تجار اینجور نیستند، نوع کسبه‏‎ ‎‏اینطور نیستند، امّا در بینشان خوب اشخاصی هست، شما هم‏‎ ‎‏می شناسید که یک معامله چند صد میلیونی می کند و در آن معامله‏‎ ‎‏هم بیشتر از صد میلیون نفع می برد و حساب و کتابی هم در کارش‏‎ ‎‏نیست. امیرالمؤمنین با این کشوری که در معرض خطر است چه‏‎ ‎‏می کرد؟ همۀ افراد را می فرستاد جنگ. با فشار، اموال اشخاصی‏‎ ‎‏که ثروتمند بودند و اینها را می گرفت و می فرستاد و اگر نمی رسید‏‎ ‎‏عبای خودش را می داد، عبای من را هم می داد، کلاه شما را هم‏‎ ‎‏می داد برای حفظ کشور اسلام، برای حفظ نوامیس خود این‏‎ ‎‏مردم.(414)‏

‏10 / 11 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

خنثی کردن توطئه گرانفروشان و محتکران 

‏گرانفروشان و محتکران بی انصاف گمان نکنند که این ظلم در حال‏‎ ‎‏حاضر چون سایر احوال است، امروز این نحو جنایات که ممکن‏‎ ‎‏است به شکست جمهوری اسلامی منتهی شود، کوشش در‏‎ ‎‏تضعیف اسلام است. اینجانب خوف آن دارم که خداوند قهار بر‏‎ ‎‏شما غضب فرماید و خدای نخواسته تر و خشک با هم بسوزند و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 315

‏راه گریزی در کار نباشد، «اَعوذُ بِالله مِنْ غَضَبِ الْحَلیم»‏‎[5]‎‏ بهتر‏‎ ‎‏است بازاریان محترم که استوانۀ فعال جمهوری اسلامی می باشند‏‎ ‎‏توطئۀ این بی انصافها را که لکۀ ننگی بر دامان آنان هستند، با‏‎ ‎‏تدبیرات عاقلانه خنثی نمایند.(415)‏

‏12 / 1 / 62‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 316

  • ) آیت الله میرزا محمدحسن شیرازی مرجع تقلید شیعیان در دورۀ ناصری که با فتوای تاریخی خود موجب الغای قرارداد معروف تنباکو شد، وی به سال 1312 ه .ق درگذشته است.
  • ) در کشورهای عربی پاسبانهای شهری را «شُرْطه» می گویند.
  • ) فروع کافی؛ ج 5، ص 144، ح 1.
  • ) اشاره است به آیۀ 279 سورۀ بقره: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ الله ِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال برای شماست، به کسی ستم نکرده اید و ستم ندیده اید».
  • ) پناه می برم به خدا از خشم شکیبایش.