فهارس

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان صفحه

‏مقدمه الف- ه‏

‏بخش اول: اقشار فرهنگی- آموزشی ‏

‏فصل اول: دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه 3‏

‏الف) اهمیت رسالت حوزه و دانشگاه 3‏

‏انسانیت به علم و تقواست 3‏

‏دانشگاهی و روحانی، منشأ صلاح و رستگاری جامعه--- 3‏

‏افاضل و دانشمندان، سررشته دار فضیلت کشور--- 4‏

‏علما، حافظان اسلام--- 4‏

‏روحانیون، عاملین اصلی حیات اسلام--- 5‏

‏نقش اساتید در اصلاح جامعه--- 5‏

‏ب) وظایف و مسئولیتها--- 5‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 387

‏1. حفظ اسلام و استقلال کشور--- 5‏

‏دفاع از حریم اسلام و قرآن کریم--- 5‏

‏دفاع از احکام مسلّمه اسلام--- 6‏

‏پشتیبانی از دین اسلام، قرآن و مسلمین--- 6‏

‏معرفی اسلام--- 7‏

‏دفاع از اسلام و حفظ احکام آن--- 7‏

‏وابستگی فکری بزرگترین فاجعه--- 8‏

‏معرفی قرآن در تمامی ابعاد--- 8‏

‏ارائه برنامه ها و طرحهای صحیح اقتصادی به نفع محرومین--- 8‏

‏2. آگاهی و بیداری مردم--- 9‏

‏بیداری و چاره جویی برای خلاصی ملتها از چنگال استعمار--- 9‏

‏بسیج شخصیتهای جهانی برای رهایی ملت ایران--- 9‏

‏بیداری مردم جهت شکل گیری ارکان نظام--- 10‏

‏بیداری مردم، کلید حل مشکلات--- 10‏

‏نجات بشریت از سلطه ظالمانه استعمار--- 11‏

‏3. انتقال دانش و تربیت جامعه--- 11‏

‏تربیت اسلامی و آشنایی جوانان به مسائل روز--- 11‏

‏نقش پیوند ایمان و علم در سرنوشت کشور--- 12‏

‏تربیت دینی یک وظیفه همگانی--- 12‏

‏تربیت معنوی در کنار تعلیم--- 13‏

‏آموزش تقوا همراه آموزش علم--- 13‏

‏لزوم انتقال شایسته دانش به دانشجویان--- 13‏

‏نقش اساتید در تحول دانشگاه--- 14‏

‏ج) توصیه ها--- 14‏

‏دانشمندان منشأ امید مردم--- 14‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 388
‏خودباوری متفکرین--- 14‏

‏تلاش در جهت قطع امید دشمن اصلی (امریکا)--- 15‏

‏ضررهای جبران ناپذیر بی تفاوتی نسبت به نظام--- 15‏

‏روحیه اسلامی ضامن حفظ مملکت--- 15‏

‏ایران نمونه عملی برای سایر کشورها--- 16‏

‏فصل دوم: معلمان--- 19‏

‏الف) رسالت معلم در جامعه--- 19‏

‏پرورش اسلامی--- 19‏

‏معلمی، شغل انبیا--- 20‏

‏معلمی، شغل انسان سازی--- 24‏

‏نقش مهم معلم در تربیت--- 25‏

‏ایجاد تحول در جوانان--- 27‏

‏نجات کشور از وابستگی فرهنگی--- 27‏

‏هدایت جامعه به سوی الله--- 28‏

‏الهی بودنِ شغل معلمی--- 30‏

‏مقدرات آینده جامعه در دست تربیت یافتگان معلمان--- 31‏

‏تربیت اسلامی جوانان--- 33‏

‏نقش کلیدی معلمین در اصلاح و استقلال فرهنگ کشور--- 33‏

‏ب) فرهنگ استعماری در آموزش و پرورش رژیم طاغوت--- 34‏

‏تربیت استعماری توسط معلمان وابسته--- 34‏

‏تاخت و تازهای استعمارگران در مراکز آموزشی و تربیتی--- 34‏

‏بیگانگی معلمان غربزده با مصالح اسلام و کشور--- 35‏

‏استعمار فرهنگی از طریق تربیت یافتگان غربی و شرقی--- 35‏

‏نقش معلمین منحرف در حذف دین از جامعه--- 36‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 389
‏نقش معلمین منحرف در زمان پهلوی--- 37‏

‏ج) هشدارها و توصیه ها--- 37‏

‏جایگزینی معلمین پاکدامن به جای معلمین استعماری--- 37‏

‏انتخاب اشخاص صحیح و سالم در مراکز تعلیم و تربیت--- 37‏

‏ویژگی تربیت اسلامی--- 38‏

‏آموزش و پرورش باید در کنار هم باشند--- 39‏

‏اعتماد به نفس در جوانان--- 40‏

‏تربیت اسلامی، ضامن استقلال و آزادی کشور--- 40‏

‏هوشیاری معلمان نسبت به فرهنگ غرب--- 41‏

‏توجه معلمان به اصلاح خود قبل از دعوت به اصلاح دیگران--- 41‏

‏مسئولیت معلمان در هر رشته نسبت به تعلیم و تربیت--- 42‏

‏تربیت مفید جوانان برای جامعه اسلامی--- 45‏

‏شناسایی عوامل نفوذی در محیط آموزش و پرورش--- 45‏

‏پرورش از دبستانها شروع می شود--- 46‏

‏هوشیاری نسبت به افکار انحرافی همکاران--- 47‏

‏علم و تقوا دو بال سیر الی الله تعالی--- 48‏

‏هوشیاری در مقابل عوامل نفوذی در مراکز آموزشی--- 49‏

‏صبر و مقاومت در برابر مشکلات--- 50‏

‏تهذیب خود قبل از تهذیب دانش آموزان--- 50‏

‏کوشش در جهت تربیت افراد متعهد و غیروابسته--- 50‏

‏فصل سوم: دانش آموزان و دانشجویان--- 51‏

‏الف) وظایف و مسئولیتها--- 51‏

‏مخالفت با طرحهای مخالف مذهب و ملت--- 51‏

‏همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم--- 51‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 390
‏بیداری و دفاع از حقوق خود--- 52‏

‏تداوم انقلاب با حفظ وحدت--- 52‏

‏حمایت حرکت انقلابی دانشجویان--- 53‏

‏طی کردن راه انبیا--- 53‏

‏ادامه نهضت ادامه راه انبیای الهی--- 54‏

‏مراقبت در برابر نفوذ منافقین در مراکز آموزشی--- 54‏

‏جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت--- 55‏

‏کسب علوم و فنون در جهت اعتلای کشور--- 55‏

‏هوشیاری در مقابل نفوذ خط انحرافی در مراکز آموزشی--- 56‏

‏ب) هشدارها و توصیه ها--- 56‏

‏حفظ شعائر اسلامی در دانشگاهها--- 56‏

‏پرهیز از مخالفتهای بی اساس--- 57‏

‏پیروی از احکام اسلام--- 57‏

‏هوشیاری و شناخت عوامل نفاق--- 58‏

‏تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی- اسلامی--- 59‏

‏معلومات همراه با مهار نفس و امانتداری--- 60‏

‏رمز پیروزی در اتحاد گروههای دانشجویی--- 61‏

‏آلت دست واقع نشدن--- 61‏

‏توصیه به خودیابی دانشجویان--- 62‏

‏توصیه بر حفظ کتابهای شهید مطهری--- 62‏

‏حضور در سنگر مساجد--- 62‏

‏تلاش در جهت تقویت ایمان--- 63‏

‏اصلاح مملکت در گرو اصلاح معلم و دانشجو--- 63‏

‏شناسایی عوامل فساد در مراکز آموزشی--- 63‏

‏نقش وحدت در سازندگی کشور--- 64‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 391

‏هوشیاری و جلوگیری از شکل گیری انحرافات--- 65‏

‏حضور در عرصه های مختلف انقلاب--- 65‏

‏فصل چهارم: روشنفکران--- 67‏

‏الف) رسالت روشنفکران دینی و متعهد--- 67‏

‏اظهار علاقه مندی به اسلام و روحانیت--- 67‏

‏طرد روحانی نمایان و نقش مخرب آنها--- 67‏

‏بیداری جوانان و روشنفکران--- 68‏

‏معرفی اسلام از وظایف روشنفکران است--- 69‏

‏موافقت با حکومت عدل و مخالفت با حکومت جور--- 69‏

‏جلوگیری از انحراف نهضت، وظیفه اسلامی- ملی--- 69‏

‏مخالفت با رژیم شاهی، وظیفه الهی--- 70‏

‏نقش روشنفکران در استقرار حکومت عدل--- 70‏

‏کنارزدن روشنفکران غربزده و وابسته--- 70‏

‏حضور در صحنه های مختلف انقلاب و کشور--- 71‏

‏آگاه کردن مردم به آینده سلاحهای اتمی--- 72‏

‏دگرگونی در نظامهای سرمایه داری و کمونیستی جهان--- 72‏

‏چاره جویی برای مسائل جهان اسلام--- 73‏

‏ب) روشنفکران وابسته و غربزده--- 73‏

‏بی اطلاعی از قرآن و سنت--- 73‏

‏غفلت از معنویات--- 74‏

‏پنجاه سال غربزدگی روشنفکران وابسته--- 75‏

‏میوه چینی از دستمایه ملت خون داده--- 75‏

‏تلاش برای برگرداندن رژیم سابق--- 76‏

‏ادعای عدم جامعیت دین اسلام!--- 76‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 392
‏روشنفکران و مردم--- 77‏

‏غفلت از نتایج سوء گروه گرایی--- 78‏

‏روشنفکران منحط--- 79‏

‏روشنفکران غربزده--- 79‏

‏تبعیت از شعار «دین افیون جامعه است»!--- 80‏

‏ایجاد تشتت و اختلاف با قلمهای مسموم--- 81‏

‏توطئه روشنفکران غربزده به اسم آزادی--- 82‏

‏تبلیغ آزادی به شیوه غربی--- 84‏

‏خودباختگی و عدم اعتماد به نفس--- 85‏

‏غرب معیار روشنفکری نیست--- 86‏

‏عدم اعتقاد عملی به اسلام و ملیت--- 86‏

‏مخالفت با ولایت فقیه--- 86‏

‏تأثیرپذیری از تبلیغات خارجی--- 87‏

‏تعارض با رأی اکثریت--- 87‏

‏بی اطلاعی نسبت به مسائل روز--- 88‏

‏برچسب ارتجاع به روحانیت--- 90‏

‏عدم درک اختیارات ولایت فقیه--- 91‏

‏توطئه گری بعضی از روشنفکران--- 91‏

‏نان به نرخ روز خوردن برخی روشنفکران--- 92‏

‏مخالفت با خواسته های ملت--- 93‏

‏مخالفت با حاکمیت اسلام--- 94‏

‏ایجاد مانع بر سر راه اصلاحات کشور--- 94‏

‏تلاش و فعالیت بر علیه انقلاب--- 95‏

‏عدم توجه به مخالفت برخی از روشنفکران--- 96‏

‏طرح مجلس ملی به جای مجلس اسلامی--- 96‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 393

‏اسلام زدایی رضاخان و حمایت روشنفکران از آن--- 97‏

‏خودباختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب--- 98‏

‏طرح شعار جدایی دین از سیاست--- 98‏

‏غربگرایی--- 100‏

‏ضدیت با قرآن--- 100‏

‏بی تفاوتی نسبت به اسلام--- 101‏

‏عدم درک فلسفه سیاسی مراسم دینی--- 101‏

‏علل حضور روحانیون در کارهای اجرایی--- 101‏

‏عدم واقع نگری روشنفکران--- 102‏

‏صدمات ناشی از روشنفکران غربزده و شرقزده--- 103‏

‏مخالفت با اسلامیت نظام--- 104‏

‏بی اطلاعی از اسلام، علت اختلاف روشنفکران--- 104‏

‏بزرگ نمایی قدرت کشورهای خارجی--- 105‏

‏مأموریت روشنفکران مصنوعی و وابسته در داخل کشور--- 106‏

‏ج) توصیه ها و انتظارات--- 107‏

‏خودداری از پافشاری برعقیده باطل--- 107‏

‏عبرت گیری از اوضاع و آگاه سازی مردم--- 108‏

‏گلایه های ارادتمندانه--- 108‏

‏گله از روشنفکران در نادیده گرفتن خدمات و نقش روحانیت--- 109‏

‏پیوند با ملت و روحانیت و اعلام صریح مواضع خود--- 111‏

‏بیداری و توجه به فرهنگ اسلامی--- 111‏

‏حفظ مساجد--- 111‏

‏شناخت ریشه ها و پیامد توطئه گروه گرایی--- 112‏

‏افسوس از وابستگی برخی روشنفکران--- 112‏

‏توصیه به پیوستگی با ملت--- 113‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 394
‏پیوستن به نهضت--- 114‏

‏شرط تداوم ملایمت، پشیمانی از گذشته--- 114‏

‏پیروی روشنفکران از اهداف ملت--- 115‏

‏پیوستن به توده مردم--- 117‏

‏باز هم نصیحت به روشنفکران--- 118‏

‏تفاهم برای رفع مصایب--- 119‏

‏از دست ندادن سد بزرگ روحانیت--- 120‏

‏تلاش جهت رسوایی ابرقدرتها--- 120‏

‏توصیه بر حفظ آثار شهید مطهری--- 120‏

‏عدم وابستگی به شرق و غرب، شرط ایستادگی--- 121‏

‏تباه نکردن جان خود برای اجانب--- 121‏

‏پیوستگی اسلامیّت و ملیّت--- 122‏

‏روشنفکران و استقلال--- 122‏

‏تذکر به روشنفکران متعهد--- 123‏

‏اگر اسلام سیلی بخورد ...--- 123‏

‏رهایی از خودباختگی--- 124‏

‏توصیه بر حفظ دانشگاهها از انحراف--- 125‏

‏استفاده از بیان و قلم بر ضد طاغوت--- 126‏

‏روشنفکران با خدای خود خلوت کنند--- 126‏

‏فصل پنجم: نویسندگان و گویندگان--- 131‏

‏الف) نقش و رسالت--- 131‏

‏1. بیداری و آگاهی مردم--- 131‏

‏بیدارکردن حس دینداری--- 131‏

‏آگاه کردن مردم--- 131‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 395
‏فشای جنایات شاه--- 132‏

‏آگاه کردن مردم به تبلیغات مسموم رژیم--- 132‏

‏هدایت مردم در امر قانون اساسی--- 133‏

‏اطلاع رسانی نسبت به خطر سلاحهای اتمی--- 134‏

‏گسترش تعالیم اسلامی--- 135‏

‏2. معرفی اسلام و دفاع از حقوق مستضعفین--- 135‏

‏دعوت به وحدت و ایجاد جبهه مستضعفین--- 135‏

‏قلم در خدمت مستضعفین--- 136‏

‏مسئولیت معرفی اسلام به مردم--- 136‏

‏تکلیف دینی- ملی برای نجات ملتها از سلطه ستمگران--- 137‏

‏طرح مسائل اسلامی در مجالس و روزنامه ها--- 137‏

‏ارائه تحلیل درست از اسلام--- 138‏

‏3. حفظ نهضت و پاسداری از خون شهدا--- 139‏

‏کمک به استیفای حقوق مردم--- 139‏

‏تعهد به آرمانهای شهیدان--- 139‏

‏پشتیبانی از نهضت و دولت--- 140‏

‏توجه به آینده نهضت و مملکت--- 140‏

‏تقویت روحیه ملت--- 142‏

‏نمایش مراحل مختلف پیروزی در هفته جنگ--- 143‏

‏4. دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه و تشنج--- 143‏

‏حفظ وحدت موجب خنثی شدن تبلیغات خصمانه دشمنان--- 143‏

‏کنترل قلمها در انتشار مطالب کذب--- 145‏

‏نقش قلم و زبان در اجتماع--- 145‏

‏ایجاد وحدت و تفاهم--- 148‏

‏رعایت حیثیت نظام اسلامی در انتقادات--- 149‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 396
‏احتراز از اختلاف و توجه به عدالت و عطوفت--- 152‏

‏ب) نویسندگان و گویندگان متعهد--- 152‏

‏از میان رفتن انحرافات به برکت نویسندگان آگاه و دلسوز--- 153‏

‏ثبت و بررسی دقیق تاریخ نهضت اسلامی برای نسلهای آینده--- 153‏

‏انعکاس خواسته های ملت به طور شایسته--- 153‏

‏نقش مهم نویسندگان متعهد در پیروزی انقلاب--- 154‏

‏نصایح برادرانه و انتقاد سالم--- 154‏

‏ایجاد وحدت بین جناحها و گروهها--- 155‏

‏عبرت گیری از قضایای صدر مشروطه--- 155‏

‏خنثی سازی تبلیغات دشمنان جمهوری اسلامی--- 155‏

‏معرفی چهره واقعی اسلام به جهانیان--- 156‏

‏مسئولیت در قبال اسلام و مقدرات مسلمین--- 157‏

‏ج) نویسندگان و گویندگان منحرف--- 157‏

‏سرپیچی از فرمان اسلام و قرآن--- 157‏

‏ضعف شجاعت ادبی--- 158‏

‏قلم، شمشیر دو دم--- 158‏

‏ناتوانی از دیدن قدرت اسلام--- 159‏

‏قلم، حربه انتقام حاشیه نشینان خارج--- 159‏

‏قلم به دستان ناآگاه--- 159‏

‏قلمهای مسموم و کاشتن تخم فساد--- 160‏

‏تبلیغات علیه اسلام و روحانیت--- 161‏

‏قلمهای زهرآلود--- 161‏

‏تزریق درس استعماری--- 162‏

‏ادعای وحدت در زبان و ایجاد تشتّت در عمل--- 162‏

‏اهانت به ملت--- 163‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 397

‏قلمهای تابع--- 164‏

‏فریب خوردن از تبلیغات پنجاه ساله--- 164‏

‏قلم توطئه گر--- 165‏

‏متهم کردن نظام جمهوری اسلامی--- 166‏

‏تضعیف نظام و ایجاد نارضایتی در ملت--- 167‏

‏اتهام ارتجاع به اسلام--- 170‏

‏کوشش برای لکه دار کردن نهضت--- 170‏

‏انتقاد کینه توزانه--- 170‏

‏قلمها به دنبال اسارت مردم--- 171‏

‏فریب و دلسردی و اهانت به مردم--- 172‏

‏ایجاد دشمنی میان گروههای تأثیرگذار ملت--- 174‏

‏د) هشدارها و توصیه ها--- 175‏

‏اعلام خطر--- 175‏

‏کنارگذاشتن تبلیغات سوء و تضعیف ملت و دولت--- 176‏

‏تجدیدنظر مطبوعات--- 176‏

‏پرهیز از شایعه افکنی و سوءاستفاده از آزادی--- 176‏

‏پذیرش نظر ملت در حکومت اسلامی--- 177‏

‏پرهیز از گفتار خلاف واقع--- 178‏

‏طرح مسائل اجتماعی و سیاسی در ایام حج--- 179‏

‏پرهیز از ایجاد تفرقه--- 179‏

‏ایجاد روحیه خودباوری در مردم--- 179‏

‏اتحاد برای حل معضلات--- 180‏

‏گویندگی و نویسندگی، واجب کفایی--- 180‏

‏همه توانها در خدمت رزمندگان اسلام--- 181‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 398
‏بخش دوم: سایر اقشار و صنوف ‏

‏فصل اول: حقوقدانان، حکام شرع و قضات--- 185‏

‏الف) نقش و مسئولیت--- 185‏

‏اعلام نظر درباره قانون اساسی--- 185‏

‏قضاوت، مسأله بسیار خطیر--- 185‏

‏عدم اعتنا به توصیه های ناحق--- 186‏

‏وظیفه سنگین قضاوت--- 187‏

‏قاضی بر شفیر جهنم--- 187‏

‏قضاوت، تکلیف الهی--- 188‏

‏اهمیت قضا و خطر عظیم قضاوت--- 189‏

‏ب) هشدارها و توصیه ها--- 189‏

‏تحت تأثیر واقع نشدن--- 189‏

‏همراهی با ملت در اصلاح کارها--- 190‏

‏حفظ حیثیت اسلام--- 191‏

‏قضاوت، واجب کفایی--- 193‏

‏فصل دوم: پزشکان و پرستاران--- 199‏

‏الف) ارزش و اهمیت شغل--- 199‏

‏اجرگرفتن از خداوند--- 199‏

‏پزشکان و پرستاران به عنوان جندالله--- 199‏

‏وظیفه بزرگ--- 200‏

‏الهی بودن شغل--- 200‏

‏پرستاری و پزشکی، شغلهای بسیار شریف و با ارزش--- 202‏

‏محبت و ایجاد آرامش روحی برای بیماران--- 202‏

‏تقدیر از خدمات ارزنده پزشکان و پرستاران--- 204‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 399
‏ایجاد امید در بیماران--- 204‏

‏ب) توصیه ها--- 205‏

‏برقراری وحدت میان طبیب جسمی و طبیب روحی--- 206‏

‏اعتماد به نفس و عدم توهّم نسبت به غرب--- 206‏

‏همکاری با روحانیت--- 207‏

‏رفتار اسلامی با بیماران--- 208‏

‏تأکید بر خودیابی و خودباوری--- 208‏

‏عاربودن استفاده از پزشکان خارجی--- 209‏

‏درمان بیماران با علاقه مندی و محبت--- 209‏

‏درمان بیماران با انگیزه خدمت--- 210‏

‏رعایت و حفظ شئونات اسلامی--- 210‏

‏رفتار انسانی- اسلامی با بیماران--- 211‏

‏توجه به مسائل معنوی و روحی بیماران--- 211‏

‏انگیزه الهی در خدمت--- 212‏

‏فصل سوم: کارگران و کارمندان--- 213‏

‏الف) ارزش کار و کارگر در اسلام--- 213‏

‏اسلام، طرفدار کارگر--- 213‏

‏روحانیت در خدمت کارگر--- 213‏

‏احترام خاص اسلام برای کارگر--- 213‏

‏حق تعالی، مبدأ کار و کارگر--- 214‏

‏حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر--- 216‏

‏قشر کارگر عامل ارزشهای بزرگ انسانی--- 216‏

‏ب) نقش کارگران و کارمندان در پیروزی انقلاب اسلامی--- 225‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 400

‏1‏‏. کارگران و کارمندان شرکت نفت--- 225‏

‏اعتصاب مقدس--- 226‏

‏جلوگیری از خروج نفت--- 226‏

‏جلوگیری از صدور نفت--- 227‏

‏توقف تولید نفت به درخواست امام--- 228‏

‏پیروزی نهضت به واسطه اعتصاب و قطع صدور نفت--- 229‏

‏ویژگی خاص اعتصاب شرکت نفت در نهضت--- 229‏

‏2. سایر کارگران و کارمندان دولت--- 230‏

‏اعتصاب حق طلبانه--- 230‏

‏سرپیچی از دستورات وزرای فاسد و غیرقانونی--- 230‏

‏تحمل محرومیتها و فداکاریها در اعتصاب عمومی--- 231‏

‏عدم اطاعت از غاصبان حقوق ملت--- 231‏

‏هدم استبداد و استعمار از طریق اعتصابات--- 231‏

‏نقش کارگران در سرنوشت کشور--- 232‏

‏نجات کشور از وابستگی با کوشش شبانه روزی--- 232‏

‏پیروزی انقلاب با اعتصاب دامنه دار قشر کارگر--- 233‏

‏ج) تأکید بر رعایت حقوق کارگران و کارمندان--- 233‏

‏تحصیل حقوق حَقه کارگران از هر طریق ممکن و مشروع--- 233‏

‏رفع گرفتاریها و مشکلات کارمندان با تحقق جمهوری اسلامی--- 233‏

‏حل مشکلات معیشتی کارگران وظیفه کارفرمایان است--- 234‏

‏توجه دولت به وضع کارگران--- 235‏

‏تأکید بر تهیه مسکن و رفاه کارمندان و کارگران--- 236‏

‏تأکید بر کاهش اختلاف طبقاتی--- 236‏

‏د) محوریت شغل کارگران، دلیل توطئه ها--- 241‏

‏استفاده ابزاری از کارگران و کارمندان جهت فلج نمودن اقتصاد--- 241‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 401
‏کارگران، اساس اقتصاد کشور--- 242‏

‏انفجارهای پی درپی در روز کارگر--- 243‏

‏تشویق کارگران جهت اعتصاب برای فلج کردن کشور--- 243‏

‏دشمنی با کارگران به عنوان ستون فقرات کشور--- 244‏

‏تلاش اجانب برای بهره گیری از کارگران جهت شکست جمهوری اسلامی--- 245‏

‏ه) هشدارها و توصیه ها--- 246‏

‏تأکید بر اصلاح ادارات--- 246‏

‏احتراز از عناصر مفسده جو--- 246‏

‏طرد تفرقه اندازان--- 247‏

‏تحمل مشکلات و اصلاح تدریجی امور--- 248‏

‏جلوگیری از شرارت و مفسده عمال اجانب--- 248‏

‏نقش کارگران در اداره مملکت--- 248‏

‏کم کاری، خلاف مسیر ملت است--- 249‏

‏کم کاری، منافی با نهضت است--- 249‏

‏اصلاح تشریفات طاغوتی و کاغذبازیها--- 250‏

‏رعایت نظم و انضباط--- 250‏

‏هوشیاری و بیداری نسبت به توطئه ها--- 251‏

‏حفظ استقلال کشور--- 252‏

‏کوشش برای رفع وابستگی--- 253‏

‏ضرورت پاکسازی ادارات--- 253‏

‏جلوگیری از نفوذ ابرقدرتها در کشور--- 254‏

‏خنثی سازی توطئه ها قبل از وقوع--- 255‏

‏توصیه به وزرای مسئول و کارمندان--- 255‏

‏فصل چهارم: نظامیان--- 257‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 402

‏الف) وظایف و مسئولیتها--- 257‏

‏حفاظت از مرزهای کشور--- 257‏

‏قوای مسلح، هماهنگ و همصدا در حراست از کشور و اسلام--- 257‏

‏قوای انتظامی در خدمت مردم--- 258‏

‏حفظ استقلال کشور--- 258‏

‏قوای مسلح، حافظ حدود و ثغور کشور--- 259‏

‏قوای مسلح، حافظ آرامش کشور و اسلام--- 260‏

‏ب) ویژگیهای شغل--- 260‏

‏1. روحیه فداکاری و شجاعت--- 260‏

‏جوانمردی قوای مسلح همانند جوانمردی صدراسلام--- 260‏

‏قوای مسلح، یادگار شجاعان صدراسلام--- 261‏

‏روحیه سازی برای نیروهای مردمی--- 261‏

‏ایثار و شهادت طلبی--- 262‏

‏2. حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب--- 262‏

‏ضرورت حفظ نظم--- 262‏

‏لزوم رعایت سلسله مراتب--- 263‏

‏نظم، قانون داخلی قوای مسلح--- 263‏

‏اهمیت نظم و سلسله مراتب--- 264‏

‏3. انسجام و هماهنگی--- 264‏

‏جماعت و انسجام--- 264‏

‏تفاهم قوای مسلح--- 265‏

‏توجه به معنویت و انجام تکلیف الهی، ضامن وحدت و انسجام--- 265‏

‏اتحاد و انسجام قوای مسلح--- 266‏

‏4. پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست--- 267‏

‏از بین رفتن حیثیت قوای مسلح با دخالت در امور سیاسی--- 267‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 403
‏تزلزل پایه های قوای مسلح با ورود به احزاب و گروهها--- 269‏

‏ورود به دسته بندیهای سیاسی، مانع انجام تعهد--- 270‏

‏عدم دخالت در امور سیاسی--- 270‏

‏ج) توصیه ها و انتظارات--- 271‏

‏تأکید بر شناخت وظیفه نسبت به اصلاح امور--- 271‏

‏حفظ شئونات اسلامی در انجام وظیفه--- 271‏

‏رفتار اسلامی- انسانی با زیردستان--- 272‏

‏عدم غفلت از عنایات غیبی برای دفاع از اسلام و میهن--- 273‏

‏غرور از پیروزی، آفت بزرگ--- 273‏

‏رعایت حقوق مردم--- 274‏

‏فصل پنجم: کشاورزان--- 275‏

‏الف) ارزش و اهمیت کشاورزان در اسلام--- 275‏

‏احترام اسلام به کشاورز--- 275‏

‏کشاورزان، بهترین مخلوقات عالم--- 275‏

‏کشاورزان، عامل استقلال کشور--- 276‏

‏ب) وضعیت اسفبار کشاورزان در قبل از انقلاب اسلامی--- 276‏

‏تشکیل صندوق تعاونی برای ضایع کردن دسترنج زارع--- 276‏

‏ورشکستگی زارعین ناشی از تسلط امریکا بر اقتصاد کشور--- 277‏

‏تباهی زندگی کشاورزان در اثر انقلاب سفید شاه--- 277‏

‏وعده های پوچ به زارعین--- 277‏

‏سرنوشت دهقانها، زاغه نشینی در اطراف تهران--- 278‏

‏زندگی اسفناک کشاورزان بعد از اصلاحات ارضی--- 278‏

‏مهاجرت کشاورزان و اثرات منفی آن--- 279‏

‏از بین رفتن زراعت کشور با مهاجرت به شهرها--- 280‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 404
‏اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانتهای رژیم به زارعین--- 281‏

‏پیامدهای اصلاحات ارضی--- 281‏

‏ج) توصیه به کشاورزان با تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور--- 282‏

‏تأکید بر کشت بیشتر محصولات غذایی--- 282‏

‏بیداری در برابر توطئه ها--- 282‏

‏جدیت در امر کشاورزی و مواد غذایی--- 282‏

‏پرهیز از کشت محصولات مضر--- 283‏

‏تأکید بر عدم وابستگی اقتصادی--- 283‏

‏وابستگی اقتصادی، زمینه وابستگی سیاسی--- 284‏

‏توسعه کشاورزی--- 286‏

‏تکلیف شرعی برای رفع وابستگی اقتصادی--- 287‏

‏سستی در امر کشاورزی، برخلاف مسیر اسلام--- 288‏

‏بی اعتنایی به تبلیغات گروهکها--- 288‏

‏اتکال به بازوان خود، موجب خودکفایی--- 289‏

‏تأکید بر تولید و صدور فرآورده های کشاورزی--- 290‏

‏کوشش برای رفع وابستگی کشور--- 291‏

‏کشاورزی برای رفع وابستگی کشور، یک عبادت است--- 292‏

‏فصل ششم: بازاریان--- 293‏

‏الف) وضعیت بازاریان در رژیم پهلوی--- 293‏

‏تعطیلی اجباری جمعه و رواج فساد--- 293‏

‏اقتصاد ایران در دست امریکا و اسرائیل--- 293‏

‏ورشکستگی روزافزون بازار و بازرگانان--- 294‏

‏ب) نقش بازاریان در انقلاب اسلامی--- 295‏

‏قدردانی از بازاریان--- 295‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 405
‏بی اعتنایی بازاریان به تهدیدهای رژیم--- 295‏

‏فداکاری و مقاومت در نهضت--- 295‏

‏توهّم حمایت اصناف بازار از رژیم شاه--- 296‏

‏نقش مؤثر و تعیین کننده بازاریان در مبارزات سیاسی--- 297‏

‏ترس رژیم از بازار تهران به عنوان بازوی قوی اسلام و کشور--- 298‏

‏ج) ارتباط متقابل دولت و بازاریان--- 299‏

‏بازاریان، پشتوانه عظیم اسلام--- 299‏

‏آسیبهای جدی به اسلام ناشی از بی توجهی دولت به بازاریان--- 299‏

‏خدمات متقابل دولت و بازار--- 300‏

‏شرکت دادن بازاریان در امر صنعت--- 304‏

‏اولویت دادن به بازاریان متعهد در توسعه بخش خصوصی از سوی دولت--- 305‏

‏د) توصیه ها و انتظارات--- 305‏

‏کمک به مردم در سختیها--- 305‏

‏عدم اجحاف به مردم و لزوم رعایت قیمت عادلانه اجناس--- 305‏

‏خودداری از گرانفروشی--- 306‏

‏رفتار انسانی- اسلامی پس از شکستن اعتصابات--- 306‏

‏احتراز از خدعه، دروغ و گرانفروشی--- 307‏

‏رعایت انصاف--- 307‏

‏اسلامی شدن بازار--- 307‏

‏اخطار نسبت به اجحاف و گرانفروشی--- 309‏

‏رعایت انصاف در فروش اجناس--- 309‏

‏تأکید بر اسلامی شدن بازار--- 311‏

‏رعایت ضوابط اسلامی--- 311‏

‏خطر افراد منحرف در بازار--- 311‏

‏لزوم کمک مالی از سوی ثروتمندان بازاری--- 314‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 406

‏خنثی کردن توطئه گرانفروشان و محتکران--- 315‏

‏فصل هفتم: ورزشکاران--- 317‏

‏الف) نقش ورزشکاران در معرفی و صدور انقلاب اسلامی--- 317‏

‏معرفی نهضت با آداب و اخلاق اسلامی--- 317‏

‏صدور انقلاب و خنثی سازی توطئه ها با اعمال و کردار اسلامی--- 317‏

‏تقویت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی با رفتار اسلامی--- 319‏

‏عرضه ارزشهای اخلاقی به ملتها--- 319‏

‏صدور انقلاب در تمامی ابعاد آن--- 320‏

‏ب) اقتدای ورزشکاران به حضرت علی (ع) و تقویت توأمان روح و جسم--- 320‏

‏الگوگیری از شخصیت فراگیر حضرت علی (ع)--- 320‏

‏تقویت روح و جسم به منظور هدایت و خدمت--- 323‏

‏تقویت یاد خدا و یاد مولا در ورزش--- 323‏

‏توجه به تأثیر ورزش در نشاط و آمادگی برای دریافت تعلیمات معنوی--- 323‏

‏اتکا و توجه به قدرت لایزال حق تعالی در تقویت روح--- 324‏

‏اصلاح حال خود در کنار تقویت جسم--- 325‏

‏تقویت جسم و روح، دو وظیفه ورزشکاران--- 325‏

‏سربلندی پهلوانان در اخلاق و آداب انسانی--- 326‏

‏ذکر نام خدا و امیرالمؤمنین (ع) در پیروزیها--- 326‏

‏عقل سالم در بدن سالم--- 326‏

‏برجستگی ورزشکاران ایران قدیم در ذکر نام خدا و علی (ع)--- 327‏

‏ج) توصیه ها--- 327‏

‏محبت و مردانگی و پرهیز از اختلاف--- 328‏

‏قرآن، سرلوحه ورزشکاران--- 328‏

‏فداکاری ائمه (ع)، سرمشق ورزشکاران--- 329‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 407
‏هوشیاری نسبت به توطئه ها و عدم غفلت از مسائل اساسی--- 330‏

‏مأیوس نشدن از مسائل دلسردکننده--- 330‏

‏حضور در صحنه های انقلاب--- 331‏

‏تأثیرناپذیری از تبلیغات سوء--- 331‏

‏فصل هشتم: زنان--- 333‏

‏الف) حقوق زنان در نظام اسلامی--- 333‏

‏تساوی حقوق زن و مرد--- 333‏

‏خدمت اسلام به حقوق زن--- 334‏

‏اختیار در انتخاب نوع حجاب اسلامی--- 334‏

‏دخالت در مقدرات اساسی کشور--- 334‏

‏توجه اسلام به حقوق زن بیشتر از مرد--- 335‏

‏حضور در مسائل سیاسی جامعه--- 335‏

‏ب) نقش زنان--- 336‏

‏1. در تربیت جامعه--- 336‏

‏دامن مادر، بزرگترین مدرسه--- 336‏

‏آسیبهای روانی- اجتماعی، ناشی از عدم تربیت مادر--- 336‏

‏تربیت و تعلیم دینی سوادآموزان--- 336‏

‏2. در پیروزی انقلاب اسلامی--- 337‏

‏مجاهدات عظیم انسانی و مالی--- 337‏

‏ایستادگی در مقابل توپ و تانک برای پیروزی نهضت--- 338‏

‏مقاومت زنان در کوتاهی دست استعمارگران از کشور--- 338‏

‏موفقیت نهضت، مرهون خدمات بانوان--- 339‏

‏3. در دفاع مقدس--- 339‏

‏همراهی و پشتیبانی از قوای مسلح--- 339‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 408
‏حضور در جبهه و پشت جبهه--- 340‏

‏فعالیت در صحنه های نظامی--- 340‏

‏ج) جنایتها و نقشه های استعمار و رژیم در به انحراف کشاندن زنان--- 340‏

‏طرح سربازی اجباری بانوان--- 341‏

‏طرح ترقی زنان--- 341‏

‏طرح کشف حجاب--- 342‏

‏فاسدالاخلاق کردن زنان به اسم آزادی--- 342‏

‏کالایی برخورد کردن با زنان--- 343‏

‏فصل نهم: جوانان--- 345‏

‏الف) نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی--- 345‏

‏مقاومت در برابر توپ و تانک--- 345‏

‏حس اسلامیت انگیزه اصلی جوانان در انقلاب--- 346‏

‏اعتصابات جوانان--- 347‏

‏ب) تأثیر انقلاب در تحول جوانان--- 347‏

‏تحول روحی--- 347‏

‏شکست دادن سدهای شیطانی--- 348‏

‏پشت کردن به مراکز فساد و روی آوردن به اسلام و قرآن--- 348‏

‏ج) جوانان و دفاع مقدس--- 349‏

‏ایثارگری در جبهه ها--- 349‏

‏شور و شعف جوانان در عزیمت به جبهه ها--- 349‏

‏د) جنایتها و نقشه های رژیم گذشته در انحراف جوانان--- 349‏

‏رواج فرهنگ استعماری--- 350‏

‏سلب انسانیت از جوانان--- 350‏

‏ترویج فساد اخلاقی--- 350‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 409
‏گسترش مراکز فساد و فحشا--- 351‏

‏سرگرم کردن جوانان برای عقب نگه داشتن کشور--- 351‏

‏ه) توصیه به جوانان--- 351‏

‏در غرب خبری نیست--- 351‏

‏تلاش علمی و پیوند مستحکم با روحانیت--- 352‏

‏صرف جوانی در راه اسلام--- 353‏

‏بخش سوم: توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه ‏

‏الف) حفظ نهضت و دستاوردهای آن--- 357‏

‏تکلیف همه در زنده نگه داشتن نهضت--- 357‏

‏حفظ وحدت، بهترین ثمره نهضت--- 358‏

‏حفظ اصول نظام--- 359‏

‏حفظ تحول روحی به دست آمده--- 359‏

‏تأکید بر تصویب قانون اساسی کشور و تحقق اسلام--- 360‏

‏حفظ خون شهدا--- 361‏

‏حفظ دژ محکم اسلام (روحانیت)--- 362‏

‏خنثی کردن جریان جدایی روحانیت از دیگر اقشار جامعه--- 363‏

‏کوشش در جهت حفظ نظام--- 363‏

‏پرهیز از کارشکنی و بی تفاوتی--- 364‏

‏زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان--- 364‏

‏ب) نظارت و اجرای دقیق احکام اسلامی--- 365‏

‏سفارش مهم به همه قشرها--- 365‏

‏تأکید بر پیاده کردن محتوای واقعی اسلام--- 367‏

‏پیاده کردن اساس اسلام با قانون اساسی--- 368‏

‏تحقق همه جانبه جمهوری اسلامی در عمل--- 368‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 410
‏ج) حفظ وحدت، آرامش و پرهیز از تفرقه و تشنج--- 370‏

‏هوشیاری نسبت به تفرقه افکنی ضدانقلاب--- 370‏

‏پرهیز از اشکال تراشی--- 371‏

‏ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی--- 371‏

‏لزوم حفظ آرامش در انجام امور--- 372‏

‏پرهیز از انتقادات و بهانه گیریهای بی جهت--- 373‏

‏پشتیبانی از دولت اسلامی و پرهیز از کارشکنی--- 374‏

‏د) توسعه و سازندگی کشور--- 374‏

‏ترمیم خرابیهای به جامانده از رژیم سابق--- 374‏

‏تصفیه سازمانها و ادارات--- 375‏

‏همبستگی اقشار در رفع آشفتگیهای مملکت--- 376‏

‏مشارکت اقشار در جهاد سازندگی--- 377‏

‏در نظرنگرفتن منافع شخصی در سازندگی کشور--- 378‏

‏سازندگی کشور، تکلیف همه--- 378‏

‏توسعه کشاورزی برای رفع وابستگی--- 379‏

‏جدیت در انجام وظیفه و تکلیف--- 379‏

‏ضرورت سازندگی کشور با همت والای همه اقشار--- 381‏

‏ایران امروز، میدان کار و سازندگی--- 382‏

‏کار و تلاش، شرط خودکفایی--- 382‏

‏مسئولیت همه قشرها نسبت به مقدرات کشور--- 383‏

‏فهارس:‏

‏ ‏

‏فهرست تفصیلی--- 387‏

‏فهرست مآخذ--- 413‏

‏ ‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 411