کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»

فقیهان و زمان و مکان-2

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)                                     6

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

‏ ‏

فقیهان و زمان و مکان

(2)

 

 

 

مجموعه مقالات

کمیتۀ علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 1