کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

نگاه دین به تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی