فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان 

‏صفحه‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: تاریخچه بسیج

‏ ‏

در صدر اسلام‏··· ‏

3

‏          ‏‏مبارزه با کفر و شرک··· ‏

3

‏          اجتماع‌مستضعفین علیه دیکتاتورها··· ‏

3

‏          بسیج مردم علیه فرعون··· ‏

4

‏          بسیج مردم علیه غارتگران··· ‏

5

‏          اجتماع‌مستضعفین علیه مستکبرین··· ‏

5

‏          غلبه قدرت ایمان··· ‏

7

‏          بسیج مردم توسط ائمه··· ‏

7

‏          اسلام، منشأ بسیج مردم··· ‏

7

‏          سابقۀ تاریخی بسیج··· ‏

7

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‏··· ‏

8


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 317

‏          ‏‏قیام مردم در برابر رژیم شاه··· ‏

8

‏          آمادگی تجمع مردم با فرمان فقیه··· ‏

9

‏          هوشیاری مردم در برابر دشمنان··· ‏

10

‏          ‏‏تشکیل اجتماعات مردمی··· ‏

10

‏          ‏‏مبارزه با صهیونیستها··· ‏

11

‏          ‏‏لزوم سازماندهی قیام··· ‏

11

‏          ‏‏وحدت جناحها در قیام··· ‏

12

‏          ‏‏اتحاد، تکلیف الهی··· ‏

12

‏          ‏‏شکست در برابر ملت··· ‏

12

‏          ‏‏شکست دیکتاتور به دست ملت··· ‏

13

‏          ‏‏ایستادگی ملت در مقابل توپ و تانک··· ‏

13

‏          ‏‏تحصیل پیروزی با همت زنان و مردان··· ‏

13

‏          ‏‏پیوستن مردم به‌یکدیگر··· ‏

14

‏          ‏‏17 شهریور، تکرار‌تاریخ عاشورا···‏

14

‏          ‏‏وحدت، ثمرۀ قیام··· ‏

15

‏          ‏‏15 خرداد، مبدأ بیداری مردم···‏

16

‏          ‏‏قیام به حکمِ مجتهد··· ‏

16

‏          ‏‏به هم پیوستن ملت و ارتش··· ‏

17

‏          ‏‏ایستادگی مردم با نثار خون··· ‏

17

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی··· 

18

‏          ‏‏فرمان بسیج برای سرکوب اشرار··· ‏

18

‏          ‏‏فرمان بسیج برای پاکسازی کردستان··· ‏

19

‏          ‏‏بسیج عمومی برای دفع اشرار··· ‏

19

‏          ‏‏لزوم به هم پیوستگی حوزه و دانشگاه··· ‏

20

‏          ‏‏فرمان تشکیل بسیج عمومی··· ‏

20


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 318

‏          ‏‏بسیج، الگوی مستضعفین جهان··· ‏

21

‏          ‏‏بسیج، مدافع اسلام··· ‏

22

‏          ‏‏لزوم بسیج عمومی در دفاع··· ‏

22

‏          ‏‏بسیج، لبیک گوی خدا··· ‏

23

‏          ‏‏بسیج الهی، حافظ کشور··· ‏

23

‏          ‏‏بازدارندگی دشمنان··· ‏

23

‏          ‏‏ضرورت تقویت بسیج··· ‏

24

‏          ‏‏تشکیل بسیج از برکات انقلاب··· ‏

25

نقش مساجد و جماعات در شکل گیری بسیج··· 

25

‏          ‏‏اعزام از مساجد، موجب پیروزی··· ‏

25

‏          ‏‏مساجد، مراکز اعزام··· ‏

25

‏          ‏‏مسجد، مرکز جنبش اسلامی··· ‏

26

‏          ‏‏لزوم حفظ مساجد··· ‏

26

‏          ‏‏مسجد، ستاد اعزام نیرو··· ‏

26

‏          ‏‏مسجد، مرکز تجهیز نیرو··· ‏

26

‏          ‏‏مسجد، دژ محکم··· ‏

27

‏          ‏‏مسجد، مرکز بسیج نیروها··· ‏

27

‏          ‏‏مسجد، مرکز بسیج جوانان··· ‏

27

‏          ‏‏مسجد، مرکز قیام··· ‏

28

‏          ‏‏مسجد، محل بسیج··· ‏

28

‏          ‏‏مسجد، مرکز بسیج عمومی··· ‏

28

‏          ‏‏مسجد، مرکز عزیمت به جنگ··· ‏

28

‏          ‏‏مسجد، سنگر اسلام··· ‏

28

‏          ‏‏مسجد، مرکز امور سیاسی··· ‏

29

‏          ‏‏مسجد، میدان تشکل مردم··· ‏

29


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 319

فصل دوم: اهداف و مأموریتها

‏ ‏

دفاع از اسلام و امنیت کشور‏··· ‏

33

‏          ‏‏دفاع از اسلام و معرفی آن··· ‏

33

‏          ‏‏ضرورت حفظ مرزها··· ‏

33

‏          ‏‏فداکاری برای اسلام··· ‏

34

‏          ‏‏دفاع از کشور، تکلیف شرعی··· ‏

34

‏          ‏‏حمایت از خانوادۀ شهدا و جانبازان··· ‏

34

‏          ‏‏دفاع از حیثیت ملت··· ‏

35

‏          ‏‏نترسیدن از دشمن در دفاع··· ‏

35

‏          ‏‏مهیا شدن برای فداکاری··· ‏

36

‏          ‏‏مراقبت از امور، وظیفۀ همۀ قوای مسلح··· ‏

36

‏          ‏‏دفاع از شهرها و مرزهای کشور··· ‏

36

‏          ‏‏عزت نفس در پایداری··· ‏

37

‏          ‏‏زنده نگه داشتن شعائر دینی توسط مردم··· ‏

38

‏          ‏‏ملت، نگهبانِ حکومتِ الله ··· ‏

39

‏          ‏‏آسیب ناپذیر بودن کشور··· ‏

40

‏          ‏‏دفاع از اسلام و ادامه راه شهدا··· ‏

40

‏          ‏‏یاری رساندن به سازمان اطلاعات··· ‏

41

‏          ‏‏دفاع از اسلام، وظیفه عمومی··· ‏

42

‏          ‏‏دفاع از نوامیس مسلمین··· ‏

43

‏          ‏‏منطق قرآن و ناتوانی قدرتها··· ‏

44

‏          ‏‏شهادت، موجب انسجام بیشتر··· ‏

45

‏          ‏‏دفاع از اسلام، انگیزه ملت··· ‏

45

‏          ‏‏راندن مزدوران از کشور··· ‏

45

‏          ‏‏آمادگی خدمت به اسلام··· ‏

45


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 320

‏          ‏‏مقصد ملت، حفظ اسلام··· ‏

46

‏          ‏‏سعی در تعلیم جوانان··· ‏

46

‏          ‏‏حفظ قدرت مردم تا پیاده شدن اسلام··· ‏

46

‏          ‏‏بسیج، موهبت الهی··· ‏

46

‏          ‏‏برگزاری هفته دفاع مقدس··· ‏

47

‏          ‏‏فداکاریها، عامل پیشرفت اسلام··· ‏

48

‏          ‏‏مبارزۀ مردم برای اسلام··· ‏

49

‏          ‏‏دفاع، وظیفۀ عمومی··· ‏

49

‏          ‏‏دفاع، تکلیف شرعی··· ‏

49

‏          ‏‏جلوگیری از هجوم بیگانگان··· ‏

50

‏          ‏‏وجوب دفاع از اسلام··· ‏

50

‏          ‏‏وظیفۀ ملت، گرم نگه داشتن جبهه ها··· ‏

52

‏          ‏‏مأموریت دفاع از اسلام··· ‏

52

‏          ‏‏دفاع برای حفظ هویت اسلام··· ‏

52

‏          ‏‏دفاع از اصول نه شرقی، نه غربی··· ‏

54

‏          ‏‏حفظ جمهوری اسلامی··· ‏

54

‏          ‏‏انتخاب وکلای متعهد توسط مردم··· ‏

54

‏          ‏‏حضور در صحنه های دفاعی اسلام و کشور··· ‏

55

‏          ‏‏ضرورت خودشناسی و خودکفایی و تعاون··· ‏

55

نظام دفاعی و گسترش اسلام··· 

57

‏     ‏گسترش اسلام‏··· ‏

57

‏          ‏‏تفاهم بین تمام اقشار··· ‏

57

‏          ‏‏گسترش اسلام با دست مردم··· ‏

58

‏          ‏‏مبارزه با کفر و دیکتاتوری··· ‏

59

‏          ‏‏آزادسازی انرژی متراکم جهان اسلام··· ‏

59


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 321

‏          ‏‏گسترش نفوذ اسلام··· ‏

60

‏     ‏ضرورت آمادگی دفاعی‏··· ‏

61

‏          ‏‏ضرورت تجهیز و فراگیری فنون نظامی··· ‏

61

‏          ‏‏نیرومندی در علم و عمل··· ‏

62

‏          ‏‏آمادگی برای ترساندن دشمن··· ‏

62

‏          ‏‏تجهیز به سلاح ایمان و سلاح روز··· ‏

63

‏          ‏‏مهیای نبرد با دشمنان··· ‏

64

‏          ‏‏آماده برای مقابله··· ‏

64

‏          ‏‏مجهز برای فداکاری··· ‏

64

‏          ‏‏آماده برای دفاع از کشور··· ‏

65

‏          ‏‏نترسیدن از ارعاب دشمن··· ‏

65

‏          ‏‏آمادگی دفاعی در مردم··· ‏

65

‏          ‏‏مهیابودن در مقابل قدرتها··· ‏

66

‏          ‏‏حفظ اسلام از بزرگترین طاعات··· ‏

66

‏          ‏‏بسیج عمومی··· ‏

66

‏          ‏‏مصمم برای دفاع از کشور··· ‏

67

‏          ‏‏ضرورت تعلیم نظامی··· ‏

67

‏          ‏‏اخلاص در تمام امور··· ‏

67

‏          ‏‏جلوگیری از کفر و الحاد··· ‏

68

‏          ‏‏تعلیم نظامی برای مواقع اضطراری··· ‏

68

‏          ‏‏یادگیری روشهای دفاع··· ‏

68

‏          ‏‏مجهزشدن برای دفاع··· ‏

68

‏          ‏‏مستحکم نمودن صفوف مبارزه··· ‏

69

‏          ‏‏تشکیل جبهه اسلامی··· ‏

69

‏          ‏‏تقویت بنیۀ دفاعی کشور··· ‏

69


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 322

‏          ‏‏مهیابودن قوای مسلح··· ‏

70

‏          ‏‏حضور در صحنه··· ‏

70

‏          ‏‏آمادگی رزمی، موجب سربلندی··· ‏

70

‏     ‏نظام دفاعی بیست میلیونی (کشوری)‏··· ‏

71

‏          ‏‏استقبال از شهادت··· ‏

71

‏          ‏‏تشکیل ارتش بیست میلیونی··· ‏

71

‏          ‏‏تجهیز قوای ایمانی و نظامی··· ‏

72

‏          ‏‏مهیا برای دفاع در مواقع ضروری··· ‏

72

‏          ‏‏تشکیل ارتش بزرگ··· ‏

72

‏          ‏‏آمادگی ملت برای فداکاری··· ‏

73

‏          ‏‏آرزوی شهادت··· ‏

73

‏          ‏‏تحقق ارتش بیست میلیونی··· ‏

73

‏          ‏‏تشکیل ارتش اسلامی ـ مردمی··· ‏

73

‏          ‏‏آمادگی برای دفاع از میهن··· ‏

73

‏          ‏‏تأکید بر تشکیل ارتش بیست میلیونی··· ‏

74

‏     ‏نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)‏··· ‏

74

‏          ‏‏ایجاد وحدت کلمه··· ‏

74

‏          ‏‏لزوم اتحاد بین مسلمین··· ‏

75

‏          ‏‏چاره اندیشی برای خلاصی··· ‏

76

‏          ‏‏اتحاد مسلمین، درهم شکنندۀ دشمن··· ‏

77

‏          ‏‏انسجام برای خنثی سازی توطئه ها··· ‏

78

‏          ‏‏لزوم بیداری ملتها··· ‏

78

‏          ‏‏حج، محفل چندین میلیونی··· ‏

78

‏          ‏‏ضرورت تشکیل حزب جهانی مستضعفین··· ‏

79

‏          ‏‏اتحاد همه جانبه و رهایی از استعمار··· ‏

80


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 323

‏          ‏‏هشدار به مسلمانان··· ‏

80

‏          ‏‏پیوستن مسلمین به وحدت اسلامی··· ‏

81

‏          ‏‏ضرورت اتحاد مستضعفین جهان··· ‏

81

‏          ‏‏بسیج، الگوی مسلمانان··· ‏

81

‏          ‏‏اتحاد ممالک اسلامی··· ‏

81

‏          ‏‏اجتماع، تحت لوای اسلام··· ‏

82

‏          ‏‏خوف دشمن از اتحاد مسلمین··· ‏

82

‏          ‏‏ید واحد بودن بر ضد مستکبرین··· ‏

83

‏          ‏‏اتحاد، عامل پیروزی··· ‏

83

‏          ‏‏ضرورت اتحاد و انسجام مسلمین··· ‏

84

‏          ‏‏عدم اتکال به بیگانه برای اجرای اسلام··· ‏

84

‏          ‏‏نظام دفاعی جهانی··· ‏

85

‏          ‏‏تشکیل ارتش مشترک مسلمین··· ‏

86

‏          ‏‏اتحاد، موجب ناکامی دشمن··· ‏

87

‏          ‏‏تشکیل هسته های مقاومت در سراسر کشور··· ‏

87

‏          ‏‏تشکیل حکومت بزرگ اسلامی··· ‏

88

‏     ‏ایام الله و دفاع جهانی‏··· ‏

88

‏          ‏‏روز قدس، روز مجهزشدن مسلمین··· ‏

88

‏          ‏‏ضرورت پیوند مستضعفین با هم··· ‏

90

‏          ‏‏اتحاد مسلمین بر علیه امریکا··· ‏

90

‏          ‏‏مجالس عزاداری، عامل بسیج و یکپارچگی مردم··· ‏

91

‏          ‏‏برائت، از واجبات سیاسی··· ‏

93

‏          ‏‏سازماندهی جنود خدا··· ‏

94

‏          ‏‏تشکر از حضور مردم در راهپیمایی برائت··· ‏

94

‏          ‏‏اندیشه در معارف حج··· ‏

94


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 324

‏          ‏‏اعلام برائت و رهایی از بند استعمار··· ‏

95

‏          ‏‏افزایش معتقدین به اصول انقلاب··· ‏

95

‏          ‏‏جهان، تشنه فرهنگ اسلام··· ‏

96

‏          ‏‏بسیج در جهان اسلام··· ‏

96

‏          ‏‏تشکیل بسیج جهانی مسلمین··· ‏

96

‏          ‏‏ایجاد حکومت بزرگ اسلامی··· ‏

96

بسیج محرومیت زدایی··· 

97

‏          ‏‏بسیج علیه فقر و محرومیت··· ‏

97

‏          ‏‏بسیج خانه سازی برای محرومان··· ‏

98

‏          ‏‏از بین بردن فقر توسط نهادهای انقلاب··· ‏

99

بسیج سوادآموزی··· 

99

‏          ‏‏فرمان مبارزه با بیسوادی··· ‏

99

‏          ‏‏همیاری مردم در سوادآموزی··· ‏

101

‏          ‏‏کمک همه اقشار در سوادآموزی··· ‏

101

بسیج سازندگی کشور··· 

102

‏          ‏‏همه باید گروه امداد باشیم··· ‏

102

‏          ‏‏بسیج همگانی برای آبادانی ایران··· ‏

102

‏          ‏‏دعوت مردم به سازندگی کشور··· ‏

102

‏          ‏‏موفقیت در کارها با همراهی مردم··· ‏

104

حمایت از دولت و قوای مسلح··· 

105

‏          ‏‏دستور حمایت از قوای مسلح··· ‏

105

‏          ‏‏کوشش ملت در پشتیبانی از قوای مسلح··· ‏

105

‏          ‏‏ملت، حامی قوای مسلح··· ‏

106

‏          ‏‏آسیب نرسیدن به کشور با حمایت مردم··· ‏

106

‏          ‏‏پشتیبانی ملت از قوای مسلح··· ‏

106


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 325

‏          ‏‏ضرورت حمایت مردم از قوای مسلح··· ‏

107

‏          ‏‏حمایت مردم، عامل تقویت قوای مسلح··· ‏

107

‏          ‏‏لزوم حمایت از دولت در جنگ··· ‏

107

‏          ‏‏همراهی با متصدیان کشور··· ‏

108

‏          ‏‏ضرورت پشتیبانی از رزمندگان··· ‏

108

‏          ‏‏پشتیبانی ملت از دولت··· ‏

109

‏          ‏‏آسیب ناپذیری مردم و قوای مسلح··· ‏

109

‏          ‏‏حمایت از دولت در گرفتاریها··· ‏

110

‏          ‏‏حمایت از رزمندگان··· ‏

110

بازدارندگی و خنثی سازی توطئه ها··· 

110

‏          ‏‏نابودی دشمن با دست ملت··· ‏

110

‏          ‏‏ممانعت از فعالیت ضد انقلاب··· ‏

111

‏          ‏‏مبارزه با شرارت گروهکها··· ‏

111

‏          ‏‏مبارزه با توطئه های خائنین··· ‏

111

‏          ‏‏قیام علیه ستمگران··· ‏

112

‏          ‏‏حفظ آمادگی کامل نظامی در مقابل دشمن··· ‏

112

‏          ‏‏ضرورت صبر و تحمل و مبارزۀ علمی و عملی و استفاده از علمای مبارز··· ‏

113

‏          ‏‏حفظ آمادگی ملت در بحرانها··· ‏

114

‏          ‏‏هوشیاری در مقابل نفوذ دشمن··· ‏

115

‏          ‏‏ضرورت هوشیاری در برابر خطر نفاق در دانشگاه، انحراف در حوزه··· ‏

116

‏          ‏‏جلوگیری از انحراف دانشگاهها··· ‏

116

‏          ‏‏ممانعت از نفوذ مکاتب انحرافی در مراکز دانشگاهی··· ‏

118

سلب آرامش دشمن··· 

118

‏          ‏‏دفاع از شهرها··· ‏

118

‏          ‏‏استقامت ملت در جهاد··· ‏

118


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 326

‏          ‏‏غلبه ملت بر ابرقدرتها··· ‏

119

‏          ‏‏فعالیت ملت در بیرون راندن دشمن··· ‏

119

‏          ‏‏قطع منافع امریکا توسط مردم···‏

119

‏          ‏‏استقامت ملت در برابر دشمن··· ‏

120

‏          ‏‏حفظ صبر همراه با کینۀ انقلابی··· ‏

120

همراهی در بازسازی بعد از جنگ··· 

121

‏          ‏‏تحمل زحمت برای استقلال کشور··· ‏

121

‏          ‏‏هماهنگی مردم با شورای بازسازی مناطق جنگی··· ‏

121

‏          ‏‏بازسازی با پشتیبانی مردم··· ‏

122

‏          ‏‏همراهی ملت در بازسازی کشور با نظارت دولت··· ‏

123

‏          ‏‏انتقال تجارب دفاعی به آحاد ملت··· ‏

123

‏          ‏‏وحدت در سازندگی کشور··· ‏

124

‏          ‏‏هوشیاری مردم در بازسازی··· ‏

125

‏          ‏‏مشارکت ملت در بازسازی کشور··· ‏

125

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی

‏ ‏

مفهوم بسیج‏··· ‏

129

‏          ‏‏جوشش از متن ملت··· ‏

129

‏          ‏‏فعالیت گروههای مردمی برای اهداف اسلام··· ‏

130

‏          ‏‏بسیج یعنی مردم··· ‏

130

‏          ‏‏هر جوان، مهیا برای دفاع··· ‏

130

‏          ‏‏بسیج، شجرۀ طیبه··· ‏

131

‏          ‏‏بسیج، مدرسۀ عشق··· ‏

131

‏          ‏‏بسیج، میقات پابرهنگان··· ‏

131

‏          ‏‏بسیج، لشکر مخلص خدا··· ‏

131


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 327

ویژگیهای بسیجیان‏··· ‏

132

‏     ‏شهادت طلبی‏··· ‏

132

‏          ‏‏تحول روحی و شهادت طلبی··· ‏

132

‏          ‏‏شهادت طلبی، تعلیم اسلامی··· ‏

132

‏          ‏‏آرزوی شهادت، عامل پیروزی··· ‏

132

‏          ‏‏شهادت طلبی، هدیه ای از جانب خدا··· ‏

133

‏          ‏‏شهادت و جاودانگی··· ‏

133

‏          ‏‏تحول روحی در شهادت طلبی··· ‏

134

‏          ‏‏عشق به شهادت، یک تحول انسانی··· ‏

134

‏          ‏‏ملت انقلابی··· ‏

134

‏          ‏‏تحول ایران، الگویی برای مسلمانان··· ‏

135

‏          ‏‏ملت شهادت طلب··· ‏

135

‏          ‏‏دعا برای شهادت··· ‏

135

‏          ‏‏حفظ روحیه شهادت طلبی··· ‏

136

‏          ‏‏شهادت طلبی، بدون ترس از حصرها و حبسها··· ‏

136

‏          ‏‏مهیای شهادت··· ‏

137

‏          ‏‏استقبال از شهادت··· ‏

137

‏          ‏‏پیدایش روحیه معنوی در جوانان··· ‏

138

‏          ‏‏شهادت، رستگاری بزرگ··· ‏

138

‏          ‏‏جانفشانی برای اسلام··· ‏

138

‏          ‏‏آمادگی برای دفاع و شهادت··· ‏

139

‏          ‏‏شهادت طلبی··· ‏

139

‏          ‏‏شهادت طلبی جانبازان··· ‏

139

‏          ‏‏شجاعت و فداکاری بی نظیر ملت ایران··· ‏

140

‏          ‏‏روحیه شهادت طلبی مردم··· ‏

140


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 328

‏          ‏‏شهادت، وصول به لقاءالله ··· ‏

140

‏          ‏‏عشق به موت··· ‏

141

‏          ‏‏پیمودن ره صدساله در یک شب··· ‏

141

‏          ‏‏تعهد تا شهادت··· ‏

142

‏          ‏‏سربازان گمنام··· ‏

142

‏          ‏‏ملت بیدار، آمادۀ فداکاری··· ‏

142

‏          ‏‏شجاعت در دوران اسارت··· ‏

142

‏          ‏‏طعم شیرین‌شهادت در ذائقۀ جوانان··· ‏

143

‏          ‏‏عشق به شهادت و عدم وابستگی··· ‏

143

‏          ‏‏دفاع از کشور با تکیه بر خدا··· ‏

143

‏          ‏‏استحکام صفوف مردم··· ‏

144

‏          ‏‏ترجیح شهادت به زندگی دنیا··· ‏

145

‏          ‏‏استقامت در برابر سختیها··· ‏

145

‏          ‏‏با روحیۀ باز به آغوش مرگ رفتن··· ‏

145

‏          ‏‏رسیدن به معرفت الله ··· ‏

146

‏          ‏‏تقوا و جهاد، ملاک برتری··· ‏

146

‏          ‏‏عدم ترس از شهادت··· ‏

147

‏          ‏‏استقامت در برابر ابرقدرتها··· ‏

147

‏          ‏‏وارثان حسین (ع)··· ‏

148

‏          ‏‏صف آرایی در مقابل ابرقدرتها··· ‏

148

‏          ‏‏بسیج، مصداقِ عشق به ذات مقدس حق··· ‏

148

‏     ‏ایمان و حفظ معنویات‏··· ‏

148

‏          ‏‏حفظ قدرت ایمان··· ‏

149

‏          ‏‏لبیک به دعوت اسلام··· ‏

149

‏          ‏‏ایمان، عامل شهادت خواهی··· ‏

149


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 329

‏          ‏‏توجه به خدا رمز پیروزی··· ‏

149

‏          ‏‏راندن امریکا با نیروی ایمان··· ‏

150

‏          ‏‏غلبه قوه ایمان بر دیگر قوا··· ‏

150

‏          ‏‏سلاح معنوی، عامل پیروزی··· ‏

150

‏          ‏‏برخورداری از قدرت ایمان··· ‏

151

‏          ‏‏جنگ برای خدا··· ‏

151

‏          ‏‏دیانت به اسلام··· ‏

151

‏          ‏‏اخلاص، بیمه کننده انقلاب··· ‏

152

‏          ‏‏نصرت خداوند··· ‏

152

‏          ‏‏کرامت مجاهدین··· ‏

153

‏          ‏‏مناجات با خدا··· ‏

153

‏          ‏‏صبر در برابر مشلات··· ‏

153

‏          ‏‏اعتماد به نصرت خداوند··· ‏

154

‏          ‏‏خدمت برای خدا··· ‏

154

‏          ‏‏زیربار ظلم نرفتن··· ‏

154

‏          ‏‏شرافت بسیجیان بر‌کاخ نشینان··· ‏

155

‏     ‏فداکاری و استقامت‏··· ‏

155

‏          ‏‏ایستادگی و فداکاری··· ‏

155

‏          ‏‏مدافع اسلام··· ‏

156

‏          ‏‏جنگ برای اسلام··· ‏

156

‏          ‏‏تسلیم در برابر حق··· ‏

156

‏          ‏‏تحمل کمبودها··· ‏

156

‏          ‏‏جهاد برای عقیده··· ‏

156

‏          ‏‏روحیه ایثار و فداکاری··· ‏

157

‏          ‏‏ایستادگی در مقابل ابرقدرتها··· ‏

157


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 330

‏          ‏‏از خودگذشتگی··· ‏

158

‏          ‏‏روحیه فداکاری··· ‏

158

‏          ‏‏تعهد و فداکاری··· ‏

158

‏          ‏‏عجز الفاظ در تجلیل از رزمندگان··· ‏

159

‏          ‏‏سازش ناپذیری··· ‏

160

‏          ‏‏عمل به تکلیف تا لحظۀ آخر··· ‏

160

‏     ‏رزمندگی و دشمن شکنی‏··· ‏

160

‏          ‏‏پیدایش روحیه مبارزه··· ‏

160

‏          ‏‏روحیه مبارزاتی مردم ایران··· ‏

161

‏          ‏‏برخورداری از روحیه جنگی··· ‏

161

‏          ‏‏مجاهدان بی نظیر··· ‏

161

‏     ‏حضور در صحنه‏··· ‏

162

‏          ‏‏حضور در صحنه های جنگ و شهادت··· ‏

162

‏          ‏‏فعال در دفاع··· ‏

162

‏          ‏‏ملت، مصمم و حاضر در صحنه··· ‏

163

‏          ‏‏اقامۀ نماز جمعه زیر بمباران··· ‏

163

‏          ‏‏جوانها، داوطلب جبهه ها··· ‏

164

‏     ‏پیروی از معصومین(ع)‏··· ‏

164

‏          ‏‏اقتدا بر پیشوایان، نیازمند صبر بر مصایب··· ‏

164

‏          ‏‏تأسی مادران شهدا به حضرت امیر(ع)··· ‏

165

‏          ‏‏پیروی از مکتب شهدای کربلا··· ‏

166

‏          ‏‏شیعه علی(ع)، زنده کننده اسلام··· ‏

166

‏          ‏‏علی همه چیز ماست و ما تابع او··· ‏

167

‏          ‏‏پیروی از حضرت علی(ع) در قیام··· ‏

168

‏          ‏‏اقتدا به سیدالشهدا(ع)··· ‏

168


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 331

‏          ‏‏پیروی از رسول اکرم(ص) در فداکاری··· ‏

168

‏          ‏‏اقتدا به حماسه آفرینان کربلا··· ‏

169

‏          ‏‏تأسی ملت به امام علی(ع)··· ‏

170

‏          ‏‏استقبال از شهادت به پیروی از سیرۀ معصومین(ع)··· ‏

171

‏          ‏‏سیرۀ ائمه، الگوی ملت··· ‏

171

‏          ‏‏پیروی از حضرت امیر(ع)··· ‏

172

‏          ‏‏شجاعت پیروان ائمه(ع)··· ‏

173

‏          ‏‏پیروی از سیدالشهدا(ع)··· ‏

173

‏          ‏‏مردم، دنباله روی پیغمبر اکرم(ص)··· ‏

173

‏          ‏‏علی(ع)، الگوی عملی مردم··· ‏

175

‏          ‏‏استقامت پیروان حضرت رسول(ص)··· ‏

175

‏          ‏‏پیروی جوانان از پیامبر اکرم(ص)··· ‏

176

‏          ‏‏پیروی مردم از فداکاری پیغمبر و ائمه(ع)··· ‏

177

‏          ‏‏ادامه دهندۀ راه سیدالشهدا(ع) و زینب(س)··· ‏

178

‏          ‏‏توجه زائران از احرام حج به احرام حرب··· ‏

178

‏          ‏‏تأسی به سیرۀ پیغمبر (ص)··· ‏

178

‏     ‏منزلت بسیجیان‏··· ‏

179

‏          ‏‏تشکر از ملت بسیجی··· ‏

179

‏          ‏‏منزلت بسیج··· ‏

179

‏          ‏‏بوسه بر دست رزمندگان··· ‏

180

‏          ‏‏علاقه پدری··· ‏

180

‏          ‏‏عجز الفاظ در تقدیر از مقام رزمندگان··· ‏

180

‏          ‏‏فعالیت خوب بسیج··· ‏

182

‏          ‏‏سرافرازی نزد خدا··· ‏

182

‏          ‏‏درخواست اجر برای رزمندگان··· ‏

182


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 332

‏          ‏‏دعا برای حافظان اسلام··· ‏

183

‏     ‏مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی‏··· ‏

183

‏          ‏‏لزوم تجدید نظر در نوشته ها··· ‏

183

‏          ‏‏مطبوعات آینۀ آرزوهای ملت··· ‏

184

‏          ‏‏لزوم حرکت رسانه ها در مسیر ملت··· ‏

185

‏          ‏‏انطباق مطبوعات با مسیر انقلاب··· ‏

185

‏          ‏‏ضرورت تحول مطبوعات به سمت تربیت ملت··· ‏

186

‏          ‏‏دعوت مردم به وحدت توسط اهل قلم··· ‏

186

‏          ‏‏ایجاد امید و اطمینان در ملت توسط مطبوعات و رسانه ها··· ‏

187

‏          ‏‏تقویت روحیه مردم توسط گویندگان، نویسندگان، مطبوعات و رسانه ها··· ‏

188

‏          ‏‏به کارگیری زبانها و قلمها علیه دشمن··· ‏

188

‏          ‏‏دعوت مردم به راه راست··· ‏

189

‏          ‏‏عمل به وظیفۀ انسانی ـ اسلامی··· ‏

190

‏          ‏‏محبت مسئولان به جوانان حزب اللهی··· ‏

191

‏          ‏‏تشویق به تهذیب به هنگام کار··· ‏

191

‏          ‏‏بسیج، تکلیف ساز است··· ‏

192

‏          ‏‏تقوا و جهاد، مهمترین ملاک برای انتخاب··· ‏

192

‏          ‏‏حمایت مردم از فداکاری رزمندگان··· ‏

193

‏          ‏‏جلوگیری از فراموش شدن پیش کسوتانِ شهادت و خون··· ‏

194

‏          ‏‏فراهم سازی وسایل ارتقای اخلاقی و علمی رزمندگان··· ‏

194

‏          ‏‏ضرورت جذب جوانان توسط روحانیون··· ‏

195

‏          ‏‏ضرورت قدرشناسی از زحمات ایثارگران··· ‏

196

‏          ‏‏توجه مسئولین کشور به حوزه و دانشگاه··· ‏

197

‏          ‏‏خدمت مجلس و دولت به مردم··· ‏

197

‏          ‏‏جلوگیری از آزادیهای مخرب··· ‏

197


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 333

فصل چهارم: مسئولیتهای اخلاقی

‏ ‏

‏     ‏تزکیه و خودسازی‏··· ‏

201

‏          ‏‏اتکال به قدرت خدا··· ‏

201

‏          ‏‏غرور، آفت پیروزیها··· ‏

201

‏          ‏‏حفظ خوی کوخ نشینی··· ‏

203

‏          ‏‏توجه به معنویات··· ‏

203

‏          ‏‏فداکاری برای عزت اسلام··· ‏

203

‏          ‏‏غرور، از دامهای شیطانی و مکاید نفس اماره··· ‏

204

صبر و استقامت در دفاع··· 

‏204‏

‏          ‏‏استقامت، عامل پیروزی··· ‏

205

‏          ‏‏مقاومت در فداکاری··· ‏

205

‏          ‏‏استقامت در جنگ و دفاع··· ‏

206

‏          ‏‏فعالیت در پیشبرد اسلام··· ‏

207

‏          ‏‏نترسیدن از هیچ قدرتی··· ‏

207

‏          ‏‏استقامت عمومی تا پیروزی نهایی··· ‏

207

‏          ‏‏ضرورت حضور جوانان در جنگ··· ‏

208

‏          ‏‏ضرروت پرنگه داشتن جبهه ها··· ‏

208

‏          ‏‏ایستادگی برای حفظ اسلام··· ‏

209

‏          ‏‏غرور پیروزی، عامل سستی··· ‏

209

‏          ‏‏مضطرب کردن دشمن··· ‏

210

‏          ‏‏مهلت ندادن به دشمن··· ‏

210

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب

‏ ‏

به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی‏··· ‏

213

‏          ‏‏مقاومت ملت در برابر ظلم··· ‏

213


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 334

‏          ‏‏تنگ نمودن عرصه بر شاه··· ‏

213

‏          ‏‏استقامت مادر چند شهید··· ‏

214

‏          ‏‏قیام همگانی ملت در برابر قدرتها··· ‏

214

‏          ‏‏غلبۀ خون ملت در برابر تانکها··· ‏

215

‏          ‏‏ایمان به خدا، عامل پیروزی··· ‏

216

‏          ‏‏پیروزی انقلاب، مدیون قدرت ایمان ملت··· ‏

217

‏          ‏‏ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی انقلاب··· ‏

217

‏          ‏‏در صحنه بودن بانوان در انقلاب··· ‏

218

‏          ‏‏زنان، همدوش مردان در مبارزه··· ‏

219

‏          ‏‏دفاع و جانبازی برای اسلام··· ‏

219

‏          ‏‏نقش معلولین در سربلندی انقلاب··· ‏

220

‏          ‏‏پیروزی انقلاب، مرهون فداکاری ملت··· ‏

220

‏          ‏‏ایثارگران، تحقق بخش جمهوری اسلامی··· ‏

220

‏          ‏‏انقلاب، مرهون قیام زنان··· ‏

221

‏          ‏‏حرکت الهی ملت در انقلاب··· ‏

221

‏          ‏‏تحمل مصایب در راه انقلاب··· ‏

222

‏          ‏‏پیروزی، مرهون شهدا و جانبازان··· ‏

223

‏          ‏‏نجات کشور به دست جوانان··· ‏

224

‏          ‏‏پیروزی انقلاب با دست خالی ملت··· ‏

224

‏          ‏‏حل مشکلات با صبر··· ‏

225

‏          ‏‏قلبهای پر از ایمان ملت، عامل شکست شاه··· ‏

225

‏          ‏‏ملت، عوض کننده جریان تاریخ··· ‏

226

‏          ‏‏فداکاری شهدا و جانبازان در انقلاب··· ‏

226

‏          ‏‏غلبه ملت بر ظلم طاغوت··· ‏

226

‏          ‏‏ایمان و تعهد ملت به اسلام، رمز پیروزی··· ‏

227


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 335

‏          ‏‏ملت، قطع کننده دست ستمکاران··· ‏

228

‏          ‏‏استقامت ملت تا پیروزی··· ‏

228

‏          ‏‏بسیج، پشتوانۀ انقلاب··· ‏

229

‏          ‏‏حمایت همه جانبه ملت··· ‏

230

‏          ‏‏خدمت برای به ثمر رسیدن انقلاب··· ‏

230

‏          ‏‏پیروزی با کوشش جوانان··· ‏

230

‏          ‏‏اتحاد، رمز رهایی از دشمن··· ‏

231

‏          ‏‏دفاع ملت از پیروزی انقلاب··· ‏

231

‏          ‏‏نقش زنان در انقلاب اسلامی··· ‏

231

کمک به احیای دین··· 

‏232‏

‏          ‏‏قیام ملت، احیاکننده اسلام··· ‏

232

‏          ‏‏زنده کردن اسلام با قدرت جوانان··· ‏

232

‏          ‏‏تحمل زحمت برای اسلام··· ‏

232

‏          ‏‏مباهات به جوانان فداکار در راه اسلام··· ‏

233

‏          ‏‏پایداری ملت در مسیر انقلاب··· ‏

233

‏          ‏‏فعالیت بانوان در راه تعالی اسلام··· ‏

234

مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان··· 

234

‏          ‏‏شکستن قدرتهای شیطانی··· ‏

234

‏          ‏‏حفظ نظم و دفاع، وظیفۀ همگانی··· ‏

235

‏          ‏‏آمادگی جانبازان برای فداکاری مجدّد··· ‏

235

‏          ‏‏درهم شکستن قدرت طاغوت··· ‏

235

‏          ‏‏پیشروی با قدرت ایمان··· ‏

236

‏          ‏‏قطع دست جنایتکاران با پشتیبانی ملت··· ‏

236

‏          ‏‏احساس وظیفه در بیرون راندن دشمن··· ‏

237

‏          ‏‏مقابل ملت نمی شود ایستاد··· ‏

237


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 336

‏          ‏‏مردم ایران، نابودکنندۀ چتربازهای امریکایی··· ‏

237

‏          ‏‏پیروزی ملت مسلمان، بدون اتکا به غیر خدا··· ‏

238

‏          ‏‏اخطار به کارتر··· ‏

238

‏          ‏‏قطع دست دشمن از کشور··· ‏

238

‏          ‏‏پیروزی ملتی کوچک بر قدرتهای بزرگ··· ‏

238

‏          ‏‏ضرورت حضور در صحنه های مبارزه با دشمن··· ‏

239

‏          ‏‏ضرورت قطع شرارتهای دشمن توسط ملت··· ‏

239

‏          ‏‏سرکوب دشمنان به دست ملت··· ‏

239

‏          ‏‏انسجام صفوف برای دفع فساد··· ‏

240

‏          ‏‏مبارزه عشایر علیه ابرقدرتها··· ‏

240

‏          ‏‏لزوم مبارزه ملت علیه ابرقدرتها··· ‏

241

‏          ‏‏تقویت بسیج علیه ابرقدرتها··· ‏

242

‏          ‏‏عزم راسخ ملت در مبارزه··· ‏

242

‏          ‏‏تحول الهی مردم در شکستن ابرقدرتها··· ‏

242

‏          ‏‏قطع طمع دشمنان توسط ملت··· ‏

243

‏          ‏‏قطع دست ستمگران با فداکاری ملت··· ‏

243

‏          ‏‏موفقیتها، رهین همت مردم··· ‏

244

حمایت از برقراری امنیت در کشور··· 

244

‏          ‏‏قدردانی از آمادگی رزمندگان··· ‏

244

‏          ‏‏جانبازی برای حفظ امنیت کشور··· ‏

244

‏          ‏‏پاسداری عمومی از اسلام··· ‏

244

‏          ‏‏قیام در مقابل تعدی کنندگان به کشور··· ‏

245

‏          ‏‏حمایت بانوان از قوای مسلح··· ‏

245

‏          ‏‏ملت، پشتیبان قوای مسلح··· ‏

246

‏          ‏‏برخورداری از حمایت مردم··· ‏

246


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 337

‏          ‏‏جانفشانی در راه اسلام··· ‏

246

‏          ‏‏همراهی امنیتی مردم با قوای مسلح··· ‏

247

‏          ‏‏حمایت ادامه دار مردم··· ‏

247

‏          ‏‏پیوند محکم مردم و قوای مسلح··· ‏

248

‏          ‏‏وفاداری ملت به قوای مسلح··· ‏

248

‏          ‏‏دستگیری اشرار با حمایت مردم و قوای مسلح··· ‏

249

‏          ‏‏به دام انداختن سران جنایتکاران··· ‏

249

‏          ‏‏جوشش بسیج از مردم برای امنیت کشور··· ‏

250

‏          ‏‏بسیج، خاطر امن ملت··· ‏

250

تعاون در سازندگی کشور··· 

250

‏          ‏‏کمک مردم به برداشت محصول مزارع··· ‏

251

‏          ‏‏کمک جوانان ایرانی مقیم خارج به سازندگی کشور··· ‏

251

‏          ‏‏حضور جوانان تحصیلکرده در اروپا، در مزارع کشور··· ‏

252

‏          ‏‏حضور جوانان تحصیلکرده در سازندگی··· ‏

253

‏          ‏‏تعاون مردم در سازندگی··· ‏

254

‏          ‏‏تعاون در سازندگی، عامل تقویت کشاورزی··· ‏

255

‏          ‏‏استقبال مردم در حمایت از کشاورزان··· ‏

256

‏          ‏‏وارد شدن همه به میدان··· ‏

257

‏          ‏‏حمایت همگانی مردم از کشاورزان کشور··· ‏

257

‏          ‏‏خرسندی امام از تحول همگانی در سازندگی··· ‏

258

‏          ‏‏پشتیبانی خواهران و برادران از کشاورزان··· ‏

259

‏          ‏‏تعاون در سازندگی، افزایش بازدهی کشاورزان··· ‏

260

‏          ‏‏نقش اقشار مردم در سازندگی کشاورزی··· ‏

260

‏          ‏‏ابراز خوشحالی از تعاون در سازندگی··· ‏

261

‏          ‏‏ارزش تعاون مردم در سازندگی نزد خدا··· ‏

261


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 338

‏          ‏‏جهاد سازندگی، جوشیده از تعاون مردم در سازندگی··· ‏

261

‏          ‏‏نقش جهادسازندگی در انقلاب و جنگ تحمیلی··· ‏

262

‏          ‏‏نقش مردم در پیروزی··· ‏

264

خنثی سازی توطئه ها··· 

266

‏          ‏‏شکستن سد توطئه··· ‏

266

‏          ‏‏خنثی کردن توطئه ها··· ‏

266

‏          ‏‏حضور ملت در صحنه، موجب ناکامی توطئه ها··· ‏

266

‏          ‏‏نصرت خدا، عامل خنثی شدن توطئه ها··· ‏

267

‏          ‏‏خنثی کردن توطئه ها توسط مردم··· ‏

268

‏          ‏‏خنثی شدن توطئه ها و گسترش اسلام··· ‏

268

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی

‏ ‏

فداکاری و تحمل سختیها‏··· ‏

271

‏          ‏‏فداکاری شهدا برای اسلام··· ‏

271

‏          ‏‏صبر و استقامت جنگزدگان··· ‏

272

‏          ‏‏فداکاری محرومین و مستضعفین در جنگ··· ‏

273

‏          ‏‏حضور ملت در صحنۀ جنگ··· ‏

273

‏          ‏‏شرکت ملت در جنگ··· ‏

274

‏          ‏‏فداکاری شهدا و خانوادۀ آنان··· ‏

274

‏          ‏‏تحمل مهاجرین جنگی در کمبودها و نارساییها··· ‏

275

‏          ‏‏شهدا و خانوادۀ آنان، سند تعهد به اسلام··· ‏

276

‏          ‏‏قبور شهدا و ابدان معلولان، سند تعهد به اسلام··· ‏

276

‏          ‏‏فداکاری مردم··· ‏

277

‏          ‏‏تحمل سختی توسط ملت در جنگ··· ‏

277

‏          ‏‏تحمل مشکلات و فداکاری ملت··· ‏

277


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 339

‏          ‏‏تحمل دفاع پیروزمندانه··· ‏

278

‏          ‏‏تقدیر از فداکاری مردم در جنگ··· ‏

278

‏          ‏‏تقدیر از مردم شهیدپرور اصفهان··· ‏

279

‏          ‏‏فداکاری مردم شهیدپرور اصفهان··· ‏

279

‏          ‏‏ایستادگی ملت در پرتو اتکال به خدا··· ‏

280

‏          ‏‏حضور مردم در جنگ، برای حفظ اسلام··· ‏

280

‏          ‏‏حماسه و فداکاری در جبهه··· ‏

281

‏          ‏‏زاغه نشینان، حامی جنگ··· ‏

281

‏          ‏‏خدمت به خاطر اسلام··· ‏

282

‏          ‏‏سردادن سرود شهادت··· ‏

282

‏          ‏‏مجاهده در راه خدا، موجب گوارا شدن رنج مشکلات··· ‏

282

‏          ‏‏استقامت اُسرا و جانبازان در جنگ··· ‏

283

‏          ‏‏عجز الفاظ در ترسیم مقام جانبازان و اسرا··· ‏

284

‏          ‏‏آمادگی فداکاری در مردم··· ‏

284

‏          ‏‏مهیا بودن مردم تا پیروزی در جنگ··· ‏

285

‏          ‏‏موفقیت، رهین استقامت مردم··· ‏

285

‏          ‏‏تحمل بمبارانها··· ‏

285

‏          ‏‏قدردانی از ایثار فرزندان دفاع مقدس··· ‏

286

‏          ‏‏تحمل دوران اسارت··· ‏

287

‏          ‏‏تحمل سختی و رنج اسارت··· ‏

287

‏          ‏‏نقش جهاد سازندگی مردمی در دفاع مقدس··· ‏

288

‏          ‏‏تحمل سختی و دوری از محل زندگی··· ‏

288

پشتیبانی از جبهه های جنگ··· 

289

‏          ‏‏دفاع از اسلام و کشور··· ‏

289

‏          ‏‏دفاع اهالی غرب و جنوب کشور··· ‏

289


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 340

‏          ‏‏اشتیاق نوجوانان برای رفتن به جبهه ها··· ‏

290

‏          ‏‏افتخار اسلام به جوانان فداکار··· ‏

291

‏          ‏‏پیشتازی خانوادۀ شهدا در فداکاری··· ‏

292

‏          ‏‏عجز در توصیف فداکاری ایثارگران··· ‏

292

‏          ‏‏قدردانی از خانواده های ایثارگران··· ‏

293

‏          ‏‏استقامت خانوادۀ ایثارگران در جنگ··· ‏

293

‏          ‏‏پایان کار ستاد کمکهای مردمی··· ‏

295

حمایت از قوای مسلح··· 

295

‏          ‏‏تقدیر از ملت و قوای مسلح··· ‏

295

‏          ‏‏تشکر از ملت در حمایت و همراهی قوای مسلح··· ‏

296

‏          ‏‏ملت، پشتیبان جنگ و قوای مسلح··· ‏

296

‏          ‏‏پشتیبانی مردم از قوای مسلح به خاطر اسلام··· ‏

296

‏          ‏‏قلوب ملت، حامی حکومت و قوای مسلح··· ‏

297

‏          ‏‏اعتماد به حمایت ملت در جنگ··· ‏

298

‏          ‏‏دفاع از میهن، برای رضای خدا··· ‏

299

‏          ‏‏همراهی مردم با قوای مسلح در جنگ··· ‏

299

‏          ‏‏حضور همه اقشار در صحنه، معجزه و هدیه ای الهی··· ‏

299

‏          ‏‏ملت، پشتیبان جنگ··· ‏

300

‏          ‏‏وظیفۀ مردم، قدردانی از قوای مسلح··· ‏

301

‏          ‏‏لزوم حمایت ملت از قوای مسلح··· ‏

301

‏          ‏‏ضرورت پشتیبانی قوای مسلح··· ‏

302

‏          ‏‏ضرورت تشویق و تکریم رزمندگان··· ‏

302

‏          ‏‏همکاری ملت با قوای مسلح··· ‏

302

‏          ‏‏حمایت از قوای مسلح··· ‏

303

‏          ‏‏قدرشناسی ملت··· ‏

303


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 341

‏          ‏‏برخورداری قوای مسلح از حمایت مردم··· ‏

303

‏          ‏‏برادری ملت با قوای مسلح··· ‏

304

‏          ‏‏همراهی با رزمندگان··· ‏

304

‏          ‏‏حمایت دفاعی مردم، عامل پیروزی··· ‏

304

‏          ‏‏معنویت، پایه حمایت مردم··· ‏

305

‏          ‏‏قدردانی مردم از قوای مسلح··· ‏

305

‏          ‏‏حمایت عشایر از رزمندگان··· ‏

306

‏          ‏‏زاغه نشینان، پشتیبان جبهه ها··· ‏

306

‏          ‏‏حفظ خاطره عاشورا··· ‏

307

‏          ‏‏تقدیر از رزمندگان اسلام··· ‏

307

حمایت از ایثارگران··· 

307

‏          ‏‏حمایت از خانواده شهدا و آسیب دیدگان··· ‏

308

‏          ‏‏دستگیری از بازماندگان شهدا··· ‏

308

‏          ‏‏حمایت از جنگزدگان··· ‏

308

‏          ‏‏حمایت از آوارگان جنگی··· ‏

309

‏          ‏‏کمک و یاری به آسیب دیدگان··· ‏

309

نبرد با دشمن··· 

310

‏          ‏‏تن ندادن به ننگ··· ‏

310

‏          ‏‏درهم کوبیدن قدرت طاغوت··· ‏

310

‏          ‏‏راندن مزدوران از کشور··· ‏

310

‏          ‏‏ایمان و عشق به خداوند، تنها ابزار نبرد··· ‏

311

‏          ‏‏برخورداری از امدادهای غیبی··· ‏

311

‏          ‏‏اداره جنگ توسط مردم··· ‏

311

‏          ‏‏برآوردن احتیاجات جبهه··· ‏

312

‏          ‏‏حضور ملت در رهایی مردم عراق از ظلم··· ‏

312


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 342

‏          ‏‏عنایات ویژه در جبهه ها··· ‏

312

‏          ‏‏آمادگی کامل··· ‏

313

‏          ‏‏تقدیر از حضور مردم در جنگ··· ‏

313

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 343

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 344