نبرد با دشمن

نبرد با دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

تن ندادن به ننگ

‏و من امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا‏‎ ‎‏سقوط رژیم منحط بعث عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از‏‎ ‎‏اختناق و جنایاتی که بر آنان سایۀ شوم افکنده نجات ندهند، دست از‏‎ ‎‏جهاد مقدس برندارند.(580)‏

 27 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درهم کوبیدن قدرت طاغوت 

‏پاسدار و پاسبان و ژاندارمری و ارتش و عشایر و سایر قوای مردمی و‏‎ ‎‏بسیج و همۀ اینها هماهنگ اند و قدرت باطل را در هم کوفته اند و خواهند‏‎ ‎‏کوبید.(581)‏

 22 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راندن مزدوران

از کشور 

‏بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی‏‎ ‎‏خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز را از‏‎ ‎‏این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز‏‎ ‎‏است.(582)‏

 27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان و عشق

به خداوند،

تنها ابزار نبرد

‏قوای مسلحی که ولادت او پس از انقلاب و پیروزی آن بود و ارتشش تازه‏‎ ‎‏از زیر سلطۀ مستشاران امریکایی و فرماندهان ستمشاهی نجات پیدا‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 310

‏کرده و از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی انسانی انتقال یافته اند، و سپاه‏‎ ‎‏پاسدارانش و بسیجش از متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته‏‎ ‎‏و دانشگاههای نظامی آنچنان ندیده اند و از ابزار جنگیِ کامل برخوردار‏‎ ‎‏نبوده، و تمام اسباب ظاهریِ ضعف در آن موجود بوده است و تنها ایمان‏‎ ‎‏به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکاری، ابزار‏‎ ‎‏نبرد نابرابر اینان بود، و در ظرف قریب به یک هفته آنچنان قوای عظیم‏‎ ‎‏شیطانی را در هم کوبید و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش‏‎ ‎‏رادرهم پیچید که فوج‌فوج قوای دشمن با همۀ تجهیزات، تسلیم یا‏‎ ‎‏فراری و یا مقتول گردیدند.(583)

‏ ‏

 29 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از امدادهای غیبی 

‏سپـاس و تقـدیر فـراوان بر رزمندگان عزیز و شجاع از ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏بسیج تا شهربانی و کمیته و ژاندارمری و عشایر محترم و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلح که با دست توانای خود ـ که از امدادهای غیبی برخوردار است ـ‏‎ ‎‏چنان سیلی به رخسار کریه صدامیان و ضربه بر پیکر حامیان آنان زدند‏‎ ‎‏که حزب بعث عفلقی با تشبث به هر حشیش نمی تواند آن را جبران‏‎ ‎‏کند.(584)‏

 22 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اداره جنگ توسط مردم 

‏اگر مردم نبودند نمی توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد.‏‎ ‎‏مردم اداره کردند.(585)‏

 7 / 6 / 62 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 311

برآوردن احتیاجات جبهه 

‏از ملت عظیم الشأن خواهانم که به طور فعال در صحنه حاضر، و از کمک‏‎ ‎‏به دولت خدمتگزار و جبهه ها و پشت جبهه ها دریغ ننمایند. مسأله دفاع‏‎ ‎‏از اسلام و کشور اسلامی و اموال و نوامیس مسلمین از واجبات کفایی‏‎ ‎‏است. و همۀ ما، به حسب امکاناتی که در اختیار داریم، لازم است‏‎ ‎‏احتیاجات جبهه ها و پشت جبهه ها را، که آن نیز کمک به دفاع است،‏‎ ‎‏برآورده نماییم.(586)‏

 22 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور ملت در رهایی مردم عراق از ظلم 

‏بار دیگر ملت دلاور ایران صحنۀ حماسه های همیشگی حضور خود را در‏‎ ‎‏دفاع از اسلام عزیز و کشور اسلامی ایران به نمایش می گذارند، و با شرکت‏‎ ‎‏بی سابقۀ خود در کاروان راهیان کربلا جهانیان را به حیرت واداشته، و‏‎ ‎‏می روند تا باهمت والای خود بقایای ریشه های پوسیدۀ حزب عفلقی‏‎ ‎‏عراق را بَر کنند، و مردم مظلوم عراق و ایران و منطقه را از یوغ این بردگان‏‎ ‎‏شیطان رهایی بخشند.(587)‏

 15 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عنایات ویژه در جبهه ها 

‏از همۀ جوانان غیور و اقشار برومند کشور اسلامی می خواهم که مثل‏‎ ‎‏همیشه به جبهه ها هجوم آورند و به سپاهیان حضرت مهدی ـ‌عجل الله ‏‎ ‎‏تعالی فرجه ـ بپیوندند و نفسهای آخر عمر صدامیان را بگیرند که دست‏‎ ‎‏نصرت حق با شما است؛ و چنانچه تا به امروز و درهمۀ صحنه ها از‏‎ ‎‏امدادهای غیبی و عنایات ویژۀ خود، شما را متنعم ساخته است، بعد از‏‎ ‎‏این نیز یار و یاورتان خواهد بود و شما را تنها نخواهد گذاشت. و من هم در‏‎ ‎‏همۀ حالات به شما دعا می کنم و شما را دوست می دارم؛ و ای کاش در‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 312

‏کنار شما و در سنگر شما بودم.(588)‏

 16 / 11 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی کامل 

‏بسیج و نیروهای مردمی و همۀ اقشار دلاور کشورمان در آمادگی کامل به‏‎ ‎‏سر می برند و همه اهل جنگ و هنرآفرینان مدرسۀ عشق و شهادتند و به‏‎ ‎‏خوبی از پس توطئه های استکبار و ایادی جاسوس و منافق آنان‏‎ ‎‏برآمده اند و می روند که به یاری خداوند بزرگ آخرین معابر پیروزی را باز‏‎ ‎‏کنند و علاوه بر حضور برتر خود در خلیج فارس و جزایر و سواحل و‏‎ ‎‏مناطق غرب و جنوب، هم اکنون نیز به سازماندهی و بسیج و تشکل‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ عراق پرداخته اند که این از مهمترین خواسته ها و‏‎ ‎‏هدفهای ما بوده است.(589)‏

 6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از حضور مردم در جنگ 

‏ما اولاً تشکر می کنیم از هیأت دولت و ملت ایران که در این ایام جنگ با‏‎ ‎‏اینکه خیلی تحت فشار بودند، با قدرت و با حفظ عظمت اسلام کارها را‏‎ ‎‏بخوبی انجام دادند تا این خارِ سر راه شکسته شد.(590)‏

 8 / 6 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 313

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 314