نبرد با دشمن

نبرد با دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

تن ندادن به ننگ

‏و من امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا‏‎ ‎‏سقوط رژیم منحط بعث عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از‏‎ ‎‏اختناق و جنایاتی که بر آنان سایۀ شوم افکنده نجات ندهند، دست از‏‎ ‎‏جهاد مقدس برندارند.(580)‏

 27 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درهم کوبیدن قدرت طاغوت 

‏پاسدار و پاسبان و ژاندارمری و ارتش و عشایر و سایر قوای مردمی و‏‎ ‎‏بسیج و همۀ اینها هماهنگ اند و قدرت باطل را در هم کوفته اند و خواهند‏‎ ‎‏کوبید.(581)‏

 22 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راندن مزدوران

از کشور 

‏بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی‏‎ ‎‏خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز را از‏‎ ‎‏این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز‏‎ ‎‏است.(582)‏

 27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایمان و عشق

به خداوند،

تنها ابزار نبرد

‏قوای مسلحی که ولادت او پس از انقلاب و پیروزی آن بود و ارتشش تازه‏‎ ‎‏از زیر سلطۀ مستشاران امریکایی و فرماندهان ستمشاهی نجات پیدا‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 310

‏کرده و از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی انسانی انتقال یافته اند، و سپاه‏‎ ‎‏پاسدارانش و بسیجش از متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته‏‎ ‎‏و دانشگاههای نظامی آنچنان ندیده اند و از ابزار جنگیِ کامل برخوردار‏‎ ‎‏نبوده، و تمام اسباب ظاهریِ ضعف در آن موجود بوده است و تنها ایمان‏‎ ‎‏به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکاری، ابزار‏‎ ‎‏نبرد نابرابر اینان بود، و در ظرف قریب به یک هفته آنچنان قوای عظیم‏‎ ‎‏شیطانی را در هم کوبید و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش‏‎ ‎‏رادرهم پیچید که فوج‌فوج قوای دشمن با همۀ تجهیزات، تسلیم یا‏‎ ‎‏فراری و یا مقتول گردیدند.(583)

‏ ‏

 29 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از امدادهای غیبی 

‏سپـاس و تقـدیر فـراوان بر رزمندگان عزیز و شجاع از ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏بسیج تا شهربانی و کمیته و ژاندارمری و عشایر محترم و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلح که با دست توانای خود ـ که از امدادهای غیبی برخوردار است ـ‏‎ ‎‏چنان سیلی به رخسار کریه صدامیان و ضربه بر پیکر حامیان آنان زدند‏‎ ‎‏که حزب بعث عفلقی با تشبث به هر حشیش نمی تواند آن را جبران‏‎ ‎‏کند.(584)‏

 22 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اداره جنگ توسط مردم 

‏اگر مردم نبودند نمی توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد.‏‎ ‎‏مردم اداره کردند.(585)‏

 7 / 6 / 62 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 311

برآوردن احتیاجات جبهه 

‏از ملت عظیم الشأن خواهانم که به طور فعال در صحنه حاضر، و از کمک‏