حمایت از قوای مسلح

‎ ‎

‏ ‏

حمایت از قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از ملت و قوای مسلح 

‏از ملت شریف مبارز ایران و قوای مسلحه نظامی و انتظامی و برادران‏‎ ‎‏پاسدار و پیش مرگان اسلام و سپاه، بسیج و روحانیون و غیر روحانیون‏‎ ‎‏عزیزی که در جبهۀ نبرد رفته و فداکاری می کنند شکرگزارم. و از عزیزانی‏‎ ‎‏که در سطح کشور با کمکهای شایان، تقدیر مادی و معنوی به برادران‏‎ ‎‏مجاهد خود می نمایند تقدیر و تشکر می کنم و از خداوند تعالی نصرت‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین را خواستارم و انتظار نصرت و فرج نهایی را دارم.(548)‏

12 / 7 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 295

تشکر از ملت در حمایت و همراهی قوای مسلح 

‏شما در تاریخ نگاه کنید از صدر تاریخ تا آخر، اگر پیدا کردید یک جایی را‏‎ ‎‏که زنها و زنهای جوانی که حالا باید ـ فرض کنید که ـ بروند سراغ‏‎ ‎‏جوانی شان، و پیرزنش، پیرمردش، پیرزنش، اینطور کوشش کند در‏‎ ‎‏اینکه پشتیبانی از ارتشش بکند، پشتیبانی از پاسدارهایش بکند. شما‏‎ ‎‏کجا ‏‏[‏‏سراغ دارید‏‏]‏‏؟ اگر سراغ دارید، بگویید ما هم بفهمیم. کجا شما‏‎ ‎‏همچو چیزی دارید که دوش به دوش مردها و پاسدارها و ژاندارمری و‏‎ ‎‏ارتش و همۀ قوای مسلح، دوش به دوش اینها، زنها هم همراهی‏‎ ‎‏بکنند؟(549)‏

 6 / 8 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملت، پشتیبان جنگ و قوای مسلح 

‏ارتش ما و قوای مسلّح ما و پاسدارهای ما و همۀ اینها پشتوانه شان همۀ‏‎ ‎‏ملت است. الآن شما می بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند،‏‎ ‎‏دخترهای توی خانه هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند کار‏‎ ‎‏می کنند. یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با‏‎ ‎‏دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان‏‎ ‎‏از آنها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی می ترسد؟ شما مطمئن‏‎ ‎‏باشید.(550)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مردم

از قوای مسلح

به خاطر اسلام 

‏الآن که شما در جبهه های جنگ هستید و ارتشیهای ما، که خداوند‏‎ ‎‏نصرتشان بدهد، در مراکز فعال هستند، الآن کی هست که دارد از آنها‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند؟ آن زنهایی که برای شما نان می پزند و آن مردمی که‏‎ ‎‏برای شما پول می دهند و آن مردمی که برای شما ذخیره می دهند و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 296

‏آنقدر چیزها را می فرستند. همین مردم مسلمانند. شما ببینید در‏‎ ‎‏تلویزیونتان که یک زنی که ده تا تخم مرغ آورده، دارد می آورد می دهد‏‎ ‎‏همین را. یک بچه ای که ده تومان دارد این را می دهد. اینها برای چه اینها‏‎ ‎‏را می دهند؟ اینها برای اسلام است، برای کشور اسلامی است. ...‏

‏     من وقتی که نگاه می کنم به تلویزیون که نشان می دهد آنهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏که برای همین ارتش و برای همین سپاه پاسداران ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏ و برای همۀ‏‎ ‎‏اینهایی که در جبهه هستند زحمت می کشند؛ زنها، مردها، بچه ها،‏‎ ‎‏پیرمردها، من این را به فال نیک می گیرم که اجتماع است با هم. شما‏‎ ‎‏پیروزید ان شا