خنثی سازی توطئه ها

‎ ‎

‏ ‏

خنثی سازی توطئه ها

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

شکستن سد توطئه 

‏همۀ قشرها کوشش کردند و با همت همۀ قشرها ـ چه دانشگاهی، چه‏‎ ‎‏روحانی، چه کارمند، چه بازاری، چه اداری ـ همۀ اینها با هم کوشش‏‎ ‎‏کردند و بحمدالله این توطئۀ شیطانی و این سد طاغوتی را شکستند.(499)‏

7 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خنثی کردن توطئه ها

‏شما خانواده های شهدا با شهادت افتخارآفرینان این مرز و بوم به جهان‏‎ ‎‏فهماندید که از همۀ عزیزان در راه اسلام خواهید گذشت. شما چشم و‏‎ ‎‏چراغ این ملتید، خداوند یارتان باد. شما با ایثار فرزندان و جوانان و‏‎ ‎‏عزیزان خویش به همه نشان دادید که توطئه های داخل و خارج نخواهد‏‎ ‎‏توانست بر این ملت مصمم پیروز شود.(500)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور

ملت در صحنه،

موجب ناکامی توطئه ها

‏امروز ایران همان طور که می دانید مورد هجوم خارجی و توطئه های‏‎ ‎‏داخلی است، لکن این توجه ملت بزرگ و حضور زن و مرد جامعۀ اسلامی‏‎ ‎‏ما امیدبخش است. این حضور شماها در صحنه امید این را می دهد که نه‏‎ ‎‏توطئه های داخلی موفق بشوند به آن طرحهای شیطانی خودشان و نه‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 266

‏هجوم خارجی بتواند به این ملت آسیب برساند. سرتاسر ایران ملتی‏‎ ‎‏است که همان طور که در اول نهضت، حاضر در صحنه بودند و با حضور‏‎ ‎‏خودشان بیمه کردند این کشور را و اسلام را، الآن هم در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏همه حضور دارند در صحنه. آنها که خیال کردند یا تبلیغ می کنند به‏‎ ‎‏اینکه مردم دیگر در آن مسائل اسلامی و در جمهوری اسلامی سست یا‏‎ ‎‏بی تفاوت‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و در بعضی تبلیغات هم هست که مخالف شده اند، مردم از‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی رو برگردانده اند، اینها بیایند ببینند سرتاسر کشور‏‎ ‎‏اسلامی را، زن و مرد مسلمان این کشور را، و زن و مرد تمام فرق‏‎ ‎‏مختلفه ای که در این کشور هست ـ الاّ بعض ریشه های پوسیدۀ از رژیم‏‎ ‎‏سابق یا بعضی سرسپردگان به شرق و یا سرسپردگان به غرب که اینها‏‎ ‎‏قابل توجه نیستند ـ تمام مسلمانها و کسانی که از اقلیتهای مذهبی‏‎ ‎‏هستند و پایبند به جمهوری اسلامی هستند، تمام اینها در سرتاسر‏‎ ‎‏کشور، با همان شور و شوقی که در اول نهضت داشتند، امروز هم به همان‏‎ ‎‏نحو در ادامۀ نهضت شور و شوق دارند.(501)‏

22 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصرت خدا،

عامل خنثی شدن توطئه ها

‏شماها وفا کنید به عهد خدا، خداوند وفا می کند به عهد شما؛‏‎ ‎‏شماها‌نصرت بدهید به دین خدا و خداوند نصرت می دهد به شما. نصرت‏‎ ‎‏خدا در این سه سال واضح و روشن بود؛ هر توطئه ای بر ضد شما و‏‎ ‎‏جمهوری شما بپا شد خدای تبارک و تعالی یا با دست شما یا با دست‏‎ ‎‏دیگران آن توطئه ها را خنثی کرد. و از حالا به بعد هم دلخوش باشید،‏‎ ‎‏دلگرم باشید که شمایی که با این سند، با این سند گویا، با این سند صریح‏‎ ‎‏در مقابل خدا هستید و شهدای شما با آن سند در محضر خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی هستند، خداوند شما را نصرت می کند و توطئه ها را خنثی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 267

‏می فرماید.(502)‏

15 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خنثی کردن توطئه ها توسط مردم 

‏ملت بزرگ و شجاع ایران با همۀ توطئه ها و تبلیغات دشمنان اسلام که‏‎ ‎‏برای اطفای نور خدا و اسلام بزرگ و از صحنه خارج نمودن ملت شریف و‏‎ ‎‏مجاهد، دست در دست یکدیگر نهاده بودند، به مبارزه برخاست و نیز‏‎ ‎‏توطئه هایی را که برای جلوگیری از سیل خروشان و ارادۀ آهنین مؤمنین‏‎ ‎‏مظلوم در طول تاریخ که می رود کاخهای ستم سیاه و سرخ را فرو ریزد و‏‎ ‎‏فریاد حق طلبانۀ این ملت مظلوم، محرومان و غارتزدگان پهناور زمین را‏‎ ‎‏به خروش درآورد، با قدرت خنثی نمود.(503)‏

13 / 6 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خنثی شدن توطئه ها

و گسترش اسلام

‏اکنون پس از گذشت چندین سال از انقلاب اسلامی شکوهمند و‏‎ ‎‏فشارهای جانکاه قدرتمندان و توطئه های بی امان همه جانبۀ ستمگران‏‎ ‎‏بزرگ و کوچک برای اطفای نور خدا، بحمدالله تعالی با قدرت عظیم‏‎ ‎‏روحی و به برکت خون پاک شهدا و جانبازان در راه اسلام، تمام توطئه ها‏‎ ‎‏خنثی، و کید ستمگران به خودشان برگشت و بارقۀ با عظمت اسلام در‏‎ ‎‏جهان رو به گسترش است و وعدۀ خداوند متعال بر امامت و وراثت‏‎ ‎‏مستضعفان، گویی نزدیک است.(504)‏

17 / 11 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 268