حمایت از برقراری امنیت در کشور

حمایت از برقراری امنیت در کشور 

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

قدردانی از آمادگی رزمندگان 

‏از ملت رزمنده و شریف ایران باید تشکر کنم که با کمال صداقت و‏‎ ‎‏شجاعت آمادگی خود را برای سرکوبی اشرار و حفظ سرحدات کشور‏‎ ‎‏اعلام داشتند و به پشتیبانی از قوای انتظامی برخاستند.(465)‏

31 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانبازی برای حفظ امنیت کشور

‏سلام بر عزیزان ما که در راه عزت اسلام و عظمت کشور اسلامی‏‎ ‎‏بپاخاستید و در راه دفاع از میهن، معلول و مجروح شُدید؛ و برای خودتان‏‎ ‎‏مایۀ افتخار و برای ملت بزرگتان، هم مایۀ تأسف و تأثر و هم سربلندی‏‎ ‎‏شُدید. درود بر شما معلولان و مصدومان که اعضا و سلامت خود را در راه‏‎ ‎‏اعتلای قرآن کریم از دست دادید. ملت شریف و اسلام بزرگ هیچ گاه‏‎ ‎‏شما عزیزان را از یاد نمی برد.(466)‏

9 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاسداری عمومی از اسلام 

‏مرد و زن این کشور همه پاسدار اسلام هستند. مسأله، مسأله عقیده‏‎ ‎‏است نه مسأله، مسأله مادیت و به دست آوردن یک چیزی تا اینکه بیایید‏‎ ‎‏بگویید که خوب، وقتی نمی شود دیگر برویم کنار. خیر، مسأله عقیده‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 244

‏است، دفاع از اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ تا آن آخر فردی که زنده است باید دفاع‏‎ ‎‏بکند. یا 35‌میلیون جمعیت باید از بین بروند؛ ‏‏[‏‏بنابراین‏‎ ‎‏]‏‏کشوری دیگر‏‎ ‎‏نیست تا اینکه کودتایی باشد و هرگز نخواهد اینطور شد. اینها اشتباه‏‎ ‎‏دارند، نمی فهمند.(467)‏

21 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام در مقابل تعدی کنندگان به کشور

‏امروز در مقابل همۀ کشورهایی که بخواهند به ما تعدی کنند قیام‏‎ ‎‏خواهیم کرد. و ملت ما با قدرت اسلامی با قوای نظامی و انتظامی، با‏‎ ‎‏مجاهدین اسلام و با همۀ قدرتهای مسلح و غیرمسلح با هم هستند و‏‎ ‎‏کسی نمی تواند به این مملکت تعدی کند.(468)‏

28 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت بانوان از قوای مسلح 

‏شما در تاریخ نگاه کنید از صدر تاریخ تا آخر، اگر پیدا کردید یک جایی را که‏‎ ‎‏زنها و زنهای جوانی که حالا باید ـ فرض کنید که ـ بروند سراغ جوانی شان، و‏‎ ‎‏پیرزنش، پیرمردش، پیرزنش، اینطور کوشش کند در اینکه پشتیبانی از‏‎ ‎‏ارتشش بکند، پشتیبانی از پاسدارهایش بکند. شما کجا ‏‏[‏‏سراغ دارید‏‏]‏‏؟ اگر‏‎ ‎‏سراغ دارید، بگویید ما هم بفهمیم. کجا شما همچو چیزی دارید که دوش به‏‎ ‎‏دوش مردها و پاسدارها و ژاندارمری و ارتش و همۀ قوای مسلح، دوش به‏‎ ‎‏دوش اینها، زنها هم همراهی بکنند؟‏‏(469)‏

 6 / 8 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملت، پشتیبان قوای مسلح 

‏ارتش ما و قوای مسلّح ما و پاسدارهای ما و همۀ اینها پشتوانه شان همۀ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 245

‏ملت است. الآن شما می بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند،‏‎ ‎‏دخترهای توی خانه هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند کار‏‎ ‎‏می کنند. یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با‏‎ ‎‏دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان‏‎ ‎‏از آنها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی می ترسد؟ شما مطمئن‏‎ ‎‏باشید.(470)‏

‏ ‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از حمایت مردم 

‏من از ارتش و از سایر قوای انتظامی و نظامی و از قوای مسلّح دیگر،‏‎ ‎‏پاسداران، داوطلبان و همۀ قشرهایی که در جبهه مشغول فداکاری برای‏‎ ‎‏اسلام هستند، کمال تشکر را می کنم. همان طور که خود شماها مطّلعید،‏‎ ‎‏چون این یک لشکر اسلامی است و یک قوای مسلّح اسلامی است، تمام‏‎ ‎‏ملت ایران پشتیبانی از این قوا دارند و از زن و مردشان مشغول جهاد‏‎ ‎‏هستند. هر کدام به آن مقداری که می توانند، کمک می کنند، همراهی‏‎ ‎‏می کنند. پشتوانۀ همۀ شما اسلام است.(471)‏

 25 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانفشانی در راه اسلام 

‏جوانهای ما، پاسدارهای ما، ارتش ما، ژاندارمری ما، بسیج ما، همۀ اینها‏‎ ‎‏در سرحدّات دارند فداکاری می کنند، جانفشانی کردند و می کنند،‏‎ ‎‏شهید دادند و مستقیم اند، و در محالّ خودشان باز استقامت دارند‏‎ ‎‏می کنند و هر روز پیشروی می کنند.(472)‏

 8 / 10 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 246

همراهی امنیتی مردم با قوای مسلح

‏من به قوای انتظامی و نظامی که الآن دارند در سرحَدّات جانفشانی‏‎ ‎‏می کنند، همۀ طوایفشان، چه عشایر و چه مردم عادی غیر نظامی و چه‏‎ ‎‏خود نظامیها و چه قوای دیگر مسلّح مثل پاسدارها و پاسبانها به همۀ‏‎ ‎‏اینها من نوید می دهم که ایران پشت سر شماست. مملکت ایران پشت‏‎ ‎‏سر شماست. شما اعتنا نکنید به بعض حرفهایی که گاهی گفته می شود.‏‎ ‎‏آنها هم ممکن است بعضیشان از روی غرض باشد ولی شاید غالباً غرض‏‎ ‎‏نداشته باشند، توجه ندارند به مسائل. باید قوای ما در سرحَدّات ـ که الآن‏‎ ‎‏جانفشانی می کنند ـ اتکال به خدا کنند. و توجه داشته باشند که در تمام‏‎ ‎‏دنیا یک ارتشی که این طور ملت با آنها موافق باشد، نیست. الآن ملت‏‎ ‎‏عراق بکلی مخالف با ارتش عراق است، و ملت ما بکلی موافق با ارتش‏‎ ‎‏ماست و پشتیبان ارتش است. بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما‏‎ ‎‏هستند. توده های مردم همه پشتیبان شما هستند. اگر یک عده ای‏‎ ‎‏باشند که از رژیم سابق مانده اند، از تفاله های آن امر فاسد مانده است، یا‏‎ ‎‏بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابرقدرتها هستند و اسباب یکی‏‎ ‎‏اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می شود، اینها ملت نیستند. آن که‏‎ ‎‏ملت است بازارهای مسلمین است. آن که ملت است آن کارخانه ها و این‏‎ ‎‏صحراها و آنهایی که برای این ملت دارند کار می کنند. اینها با شما‏‎ ‎‏موافقند.(473)‏

25 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت ادامه دار مردم 

‏شما اشخاصی که در جبهه هستید ـ چه نیروی هوایی و چه نیروی‏‎ ‎‏دریایی و نیروی زمینی و چه پاسداران و عشایر و سایر نیروهای انسانی‏‎ ‎‏ملت ـ می بینید که تمام ملت ایران سرتاسر کشور، زن، مرد، کوچک،‏‎ ‎‏بزرگ پشتیبان شما هستند. و این یک مسأله معنوی است، روحانی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 247

‏است، اسلامی است که در جاهای دیگر نظیرش را نمی بینید. این طور‏‎ ‎‏نیست که این جوانهایی که از شهرستانها، از عشایر و از سایر نیروهای‏‎ ‎‏ملت می آیند و در جبهه ها از شما پشتیبانی می کنند، یک زوری در کار‏‎ ‎‏باشد. اینها عشقی است که به اسلام و به کشور اسلامی دارند، و با این‏‎ ‎‏عشق پشتیبانی شما می کنند.(474)‏

 9 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیوند محکم مردم و قوای مسلح 

‏شما هم اکنون در خدمت اسلام و از جنودالله و محافظین کشور اسلامی‏‎ ‎‏می باشید. ملت مسلمان ایران از شما قدردانی می کند و شما را از خود و‏‎ ‎‏خود را از شما جدا نمی داند و اکنون در جهان کشوری نیست که پیوند‏‎ ‎‏ملت و قوای مسلحش بدین پایه باشد. ...‏

‏     امروز تمامی ملت به شما خوشبین و شما را خدمتگزار به میهن و‏‎ ‎‏اسلام می داند و از شما پشتیبانی می کند، چنانچه مشاهده می نمایید در‏‎ ‎‏پشت جبهه، کوچک و بزرگ، زن و مرد، توده های میلیونی برای پیروزی‏‎ ‎‏شما به خدمت و فعالیت مشغولند. امروز گویندگان و نویسندگان به شما‏‎ ‎‏علاقۀ جدی دارند.(475)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وفاداری ملت

به قوای مسلح 

‏ما از تمام نیروهای مسلّح ـ چه نیروهای نظامی و انتظامی و چه‏‎ ‎‏ژاندارمری و سپاه پاسداران ـ یعنی کلیۀ قوایی که الآن در خدمت‏‎ ‎‏هستند، و آنها همه شان در خدمت اسلام هستند، و اگر استثنایی باشد‏‎ ‎‏یک استثنای قلیل است که در این دریای بی پایان ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏موجهای بزرگی‏‎ ‎‏که الآن در ایران ایجاد شده است مضمحل هستند، من از تمام اینها‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 248

‏متشکرم. و ملت ایران هم به تمام قدرت از قوای مسلّح، چه آنهایی که‏‎ ‎‏سابق بودند و بعد ملحق شدند به اسلام و از طایفۀ توّابین هستند ـ که‏‎ ‎‏خدای تبارک برای آنها اجر قائل است ـ و چه آنهایی که از خود ملت‏‎ ‎‏جوشیدند، قوای مسلّحی که از خود ملت جوشیدند، تمام آنها تشکر‏‎ ‎‏[‏‏کند‏‏]‏‏ و ملت ما نسبت به همۀ آنها وفادار است.(476)‏

 24 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستگیری اشرار

با حمایت مردم

‏و قوای مسلح‏‏ ‏‏بر ملت قهرمان است که با پشتیبانی بیدریغ خود از قوای انتظامی و سپاه‏‎ ‎‏پاسداران، این گروهکهای ورشکسته را که در خیابانها به شرارت‏‎ ‎‏می پردازند دستگیر کرده و به محاکم صالحه تحویل دهند.(477)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به دام انداختن سران جنایتکاران 

‏جوانان ارجمند و عزیز ما در جبهه های داخلی از عمق جنگلهای وسیع تا‏‎ ‎‏بیغوله ها و پناهگاههای بزرگ منحرفان غافل از خدا، از دموکرات و کومله‏‎ ‎‏تا منافقین و فدایی خلق و حزب خلق به اصطلاح مسلمان تا حزب توده و‏‎ ‎‏سایر گروهکهای کوچک و بزرگ را با فداکاریها و خداطلبیها آنچنان قلع و‏‎ ‎‏قمع کردند که دنیا را با همۀ دشمنیها که دارند به اعجاب و تحیّر‏‎ ‎‏درآوردند. توجه به کارآمدی امنیتی و اطلاعاتی این جوانان گمنام‏‎ ‎‏پاسدار و بسیج و کمیته و دادستانی و دیگر دلباختگان در راه خدا در به‏‎ ‎‏دام انداختن سران خیانتکار حزب توده که چون مار پر خط و خال در‏‎ ‎‏براندازی اسلام فعالیت منافقانه داشتند و هر یک سابقه های طولانی‏‎ ‎‏بیست ـ سی ساله در جهات تشکیلاتی و اطلاعاتی و جاسوسی داشته اند‏‎ ‎‏و از تخصص در این امور بهرۀ وافی داشتند. موجب سرفرازی امت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 249

‏اسلامی است که چنین فداکارانی دارد و اعجاب و تحیّر دستگاههای‏‎ ‎‏جاسوسی و اطلاعاتی سراسر جهان است و این اعجاز جز به هدایت حق‏‎ ‎‏تعالی و عنایات خاصۀ ولی الله الاعظم ـ ارواحنا فداه ـ صورت نگرفته است.‏‎ ‎‏ملت ایران از این پیروزی با ابعاد مختلفه خصوصاً سیاسی آن باید قدردانی و‏‎ ‎‏تشکر کنند و در تقویت جمیع سلحشوران مرزها و داخل کشور کوشا باشند.‏‎ ‎‏کمال بی انصافی است که کس یا کسانی به واسطۀ عقده های بیهوده از این‏‎ ‎‏نگهبانان اسلام و حافظان کشور اسلامی خرده بگیرد.‏‏(478)‏

14 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوشش بسیج

از مردم برای 

امنیت کشور

‏بیسابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می شود یک عده ای به نام‏‎ ‎‏پاسدار، یک عده ای به نام کمیته، یک عده ای به نام بسیج برای امنیت‏‎ ‎‏داخلی و مرزها از خود مردم جوشش کنند.(479)‏

18 / 2 / 62 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

بسیج،

خاطر امن ملت 

‏بسیج و عشایر ویژگی خاص دارند. اینان که بازوان قوی و قدرتمند‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می باشند و نگهبان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها‏‎ ‎‏و بالاخره نگهداران امنیت و آرامش بخشان به ملت می باشند.‏‏(480)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 250