فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

         فصل پنجم: 

 

 

نقش بسیج مردمی در انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی ‏

‏ کمک به احیای دین ‏

‏ مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان ‏

‏ حمایت از برقراری امنیت در کشور ‏

‏ تعاون در سازندگی کشور ‏

‏ خنثی سازی توطئه ها‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212