فصل چهارم: مسئولیتهای اخلاقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

            فصل چهارم:

 

 

مسئولیتهای اخلاقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ تزکیه و خودسازی  ‏

‏ صبر و استقامت در دفاع ‏

‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 199

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200