مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی

‎ ‎

‏ ‏

مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

لزوم تجدید نظر در نوشته ها

‏مطبوعات تجدیدنظر بکنند در نوشته های خود. قلمداران تجدیدنظر‏‎ ‎‏بکنند در نوشته های خود؛ بگذارند ملت به همین راهی که می رود،‏‎ ‎‏همین مسیری را که به پیروزی رسیده است به آخر برساند. اینها مگر با‏‎ ‎‏اسلام دشمنند؟! اینها مگر با ملت اسلام دشمنند؟! اینها مگر با کشور‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183

‏خودشان دشمنند که می خواهند منحرف کنند؟! ملت ایران منحرف‏‎ ‎‏نخواهد شد.(358)‏

18 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مطبوعات آینۀ

آرزوهای ملت

‏این مردم با این زحمتی که در این سالهای طولانی کشیده اند و با این‏‎ ‎‏خونهایی که در این دو سال اخیر داده اند می خواهند آزاد باشند. بعضی‏‎ ‎‏مطبوعات می خواهند از اینها سلب آزادی بکنند؛ به اسم «آزادی قلم»‏‎ ‎‏برخلاف مسیر ملت عمل بکنند. دست اشخاصی که می خواهند اختناق‏‎ ‎‏در ملت ایجاد کنند، می خواهند چپاولگری کنند، بعضی مطبوعات‏‎ ‎‏دست آنها را دارند باز می کنند؛ و این معنی، آزادی نیست؛ این معنی،‏‎ ‎‏خیانت است. اینکه داده می شود به ملت، آزادی است؛ نه خیانت. آزادی‏‎ ‎‏قلم است؛ نه خیانت قلم. آزادی بیان است؛ نه بیان خائنانه.‏

‏     ... مطبوعات باید منعکس کنندۀ آمال و آرزوی ملت باشند. مسائلی‏‎ ‎‏که ملت می خواهند، آنها را منعکس بکنند. البته آزادند که یک مطلب‏‎ ‎‏دیگری هم که کسی می گوید منعکس کنند؛ لکن در توطئه آزاد نیستند.‏‎ ‎‏... روزنامه از ملت است و برای ملت است؛ و چنانچه برخلاف مسیر ملت‏‎ ‎‏بخواهد یک روزنامه ای ـ یا چیز دیگری ـ رفتار بکند، خود ملت با او‏‎ ‎‏مخالفت می کنند. لازم هم نیست که مخالفتش این باشد که بریزد و بزند‏‎ ‎‏و بشکند؛ نه، اینها این کار را نمی کنند؛ لکن روزنامه برای خواننده‏‎ ‎‏است،‌وقتی خواننده نباشد روزنامه نیست. رادیو برای این است که‏‎ ‎‏گوش‌کنند مردم؛ وقتی رادیو را درش را بستند و هیچ کس گوش نکرد‏‎ ‎‏رادیو نیست. در هر صورت، این چیزها به خدمت ملت است، نه برخلاف‏‎ ‎‏مسیر ملت. هر نویسنده ای که برخلاف مسیر ملت بخواهد بنویسد، این‏‎ ‎‏اسباب این می شود که روزنامه بدنام بشود؛ گفته بشود که این‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184

‏روزنامه ملی نیست، این روزنامه برای اجانب است. و این البته برخلاف‏‎ ‎‏مصلحت روزنامه است، و برخلاف شغل روزنامه نویسی است.‏‎ ‎‏روزنامه نویس باید حفظ کند احترام خودش را؛ و حفظ احترام این است‏‎ ‎‏که روی مسیر ملت رفتار کند، خدمتگزار به ملت باشد. اگر چنانچه‏‎ ‎‏برخلاف مسیر ملت و برخلاف خواست ملت، عمل بکند، این پیش ملت،‏‎ ‎‏دیگر احترام ندارد. این نصیحتی است که من به شما که حالا آمدید اینجا‏‎ ‎‏می کنم.(359)‏

25 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حرکت رسانه ها

در مسیر ملت 

‏خونهای ملت ما را هدر ندهند. ملت ما زحمت کشیده اند، ملت ما خون‏‎ ‎‏داده اند، بخواهند باز این با این اباطیل برگردانند به حال اول، این قابل‏‎ ‎‏تحمل نیست. ما تا آنجا صبر می کنیم که توطئه نباشد؛ و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته توطئه باشد، صبر نخواهیم کرد، تحمل نخواهیم کرد. باید‏‎ ‎‏خودشان را اصلاح کنند. همۀ رسانه های تبلیغاتی باید خودشان را‏‎ ‎‏اصلاح کنند که خدای نخواسته برخلاف مسیر ملت نروند.(360)‏

26 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انطباق مطبوعات با مسیر انقلاب 

‏مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریک و یا تضعیف مردم‏‎ ‎‏می شود و یا مخالف واقع است خودداری کنند و خود را با مسیر انقلاب‏‎ ‎‏تطبیق دهند؛ و نیز از درج مقالاتی که مضر به انقلاب و موجب تفرقه‏‎ ‎‏می شود خودداری کنند که این خود توطئه محسوب می شود.(361)‏

 6 / 6 / 58 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

ضرورت تحول مطبوعات به سمت تربیت ملت 

‏خواهرها و برادرهای ما باید بدانند که عهده دار چه خدمتی هستند.‏‎ ‎‏چنانچه مطبوعات اصلاح بشود، رسانه های گروهی اصلاح بشود، یک‏‎ ‎‏جامعه اصلاح می شود. اگر مطبوعات جوانها را نکشاند به طرف فحشا و‏‎ ‎‏ببرد طرف صراط مستقیم، مراکز فحشا هم برچیده می شود. آنهمه مراکز‏‎ ‎‏فحشایی که درخصوص تهران، که باید مرکز همۀ خوبیها و همۀ‏‎ ‎‏فعالیتهای انسانی باشد، ایجاد شده بود که شماها می دانید که چه خبر‏‎ ‎‏بود و چقدر مراکز فحشا بود و چقدر مراکزی بود که جوانهای ما را از‏‎ ‎‏هستی ساقط می کرد و مغزهای جوانهای ما را به طرف فساد می کشاند!‏

‏     اگر مطبوعات متحوّل بشود ـ و ان شاءالله ، می شود و شده است ـ ‌‏‎ ‎‏متحول بشود به یک مراکزی که بخواهند تقوا را در جامعه منتشر کنند،‏‎ ‎‏وقتی جوانها و بچه های تازه رس ما وارد می شوند در میدان فعالیت‏‎ ‎‏اجتماعی، بروند دنبال روزنامه، روزنامه مربّی باشد، گوش کنند به رادیو،‏‎ ‎‏رادیو مربّی باشد، نگاه کنند به تلویزیون، تلویزیون مربّی باشد، نگاه کنند‏‎ ‎‏به مجلات، مجلات، مجلاتی باشد که تربیت بکند، این جوان وقتی که به‏‎ ‎‏هر جا توجه کرد، دید که گوش و چشمش پر شده از تربیت، اینطور بار‏‎ ‎‏می آید. اگر رها بشود، هرزه بار می آید. اگر بِکِشندش در طرف فساد،‏‎ ‎‏می رود آن طرف و اگر بکشندش در طرف صلاح، می آید این طرف.(362)‏

5 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مردم به وحدت 

توسط اهل قلم

‏کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را‏‎ ‎‏دعوت به وحدت بکنند، مردم را دعوت به جهاد بکنند. اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته از قلمی، از زبانی چیزی بیرون بیاید که موجب تشتت بشود،‏‎ ‎‏جرمی است نابخشودنی پیش خدای تبارک و تعالی.(363)‏

 15 / 9 / 59 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

ایجاد  امید واطمینان  در ملت توسط مطبوعات و رسانه ها

‏امید در خودتان ایجاد کنید. نویسنده های ما، گویندگان ما همه شان‏‎ ‎‏دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند. مأیوس نکنند ملت را.‏‎ ‎‏بگویند توانا هستیم. نگویند ناتوان هستیم. بگویند خودمان می توانیم و‏‎ ‎‏واقع همین طور است، می توانیم. اراده باید بکنیم. نویسنده های ما‏‎ ‎‏بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتی که ایستاده در مقابل‏‎ ‎‏شرق و غرب و نمی خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به‏‎ ‎‏آنها بدهند که می توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این‏‎ ‎‏نویسنده ها، این گوینده ها به جای اینکه به هم اشکالتراشی بکنند، به‏‎ ‎‏جای اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند. اطمینان‏‎ ‎‏در ملت ایجاد کنند. استقلال روحی در ملت ایجاد کنند. اگر این خدمت‏‎ ‎‏را این رسانه های گروهی، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان ،‏‎ ‎‏این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم. و حیف است‏‎ ‎‏که یک ملتی که ایستاده و خون جوانان خودش را داده و همه چیزش را‏‎ ‎‏فدای اسلام و استقلال کشورش کرده ماها که گوینده هستیم، نویسنده‏‎ ‎‏هستیم، آنهایی که در مطبوعات چیز می نویسند، در رادیو و تلویزیون‏‎ ‎‏صحبت می کنند، حیف است که اینها توجه به این معنا نداشته باشند که‏‎ ‎‏باید این ملت را امیدوار کرد، و باید مطمئن کرد ملت را.(364)‏

 29 / 10 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تقویت روحیه مردم 

توسط گویندگان،

نویسندگان،

مطبوعات و رسانه ها

‏تذکر متواضعانه ای است به حضرات گویندگان و نویسندگان اعم از‏‎ ‎‏روحانیون معظم و سایر آقایان مطبوعات و تمامی رسانه های گروهی.‏‎ ‎‏عزیزان من! شما می دانید آنچه که به دست آوردید از نفی طاغوت و‏‎ ‎‏جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان نبوده است بلکه با‏‎ ‎‏خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و مجروح که ما باید تا آخر عمر‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

‏خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده است. این نعمت بزرگ الهی را‏‎ ‎‏ارزان از دست ندهید. شما حضرات آقایان که در پیروزی انقلاب سهیم‏‎ ‎‏بودید و اسلام و ایران مال خودتان است، سعی کنید قلمها و زبانهایتان‏‎ ‎‏در خدمت انقلاب و به ثمر رسیدن آنکه آزادی و استقلال در سایۀ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و زیر پرچم توحید و اسلام بزرگ است، باشد. سعی‏‎ ‎‏کنید روحیۀ ملت را تقویت نمایید و در مقابل فحاشیهای منحرفین که‏‎ ‎‏برای تضعیف روحیۀ ملت است بیدریغ فعالیت نمایید و از تضعیف‏‎ ‎‏اشخاص و یا گروههایی که در خدمت جمهوری اسلامی هستند و‏‎ ‎‏تضعیف آنان مستقیماً خدمت به جهانخوارانی است که در کمین‏‎ ‎‏نشسته اند تا از قلمها و زبانهای شما بهره گیری کنند، بپرهیزید.‏

‏     ‏‏انصاف نیست که جوانان عزیز اسلام از ارتش و سپاه و ژاندارمری و‏‎ ‎‏بسیج و شهربانی گرفته تا گروههای جانباز عشایر و عزیزان شهرها و‏‎ ‎‏روستاها در سراسر کشور در خدمت اسلام و مسلمین خون خود را نثار و‏‎ ‎‏جان خود را فدا کنند، ما در کناری بنشینیم و با قلمها و زبانهای خود قلب‏‎ ‎‏نورانی آنان را آزار دهیم.(365)‏

 22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به کارگیری

زبانها و قلمها

علیه دشمن 

‏باید توجه به این معنا بشود که حتی الامکان ، آن قدری که لازم است،‏‎ ‎‏خصوصاً در این موقع از زمان که ملت ایران و کشور ایران مبتلا به همۀ‏‎ ‎‏گرفتاریهاست و همه باید کوشش بکنند که گرفتاری را زیادش نکنند،‏‎ ‎‏دنبال این باشند که کم بشود دعواها، زیاد نشود. ما باید حتی الامکان‏‎ ‎‏کاری بکنیم که یک وقت خدای نخواسته این طور نباشد که در خارج‏‎ ‎‏بگویند این یک کشوری است که نمی تواند خودش درست کند. بزرگانش‏‎ ‎‏اینها هستند؛ ریختند به جان هم، و پایینتر آنها هم آنها هستند که‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

‏ریختند به جان هم! در حالی که مملکتشان در معرض خطر است، جنگ‏‎ ‎‏داخلی راه انداخته اند. پس اینها رشد ندارند. اگر رشد داشتند وقتی که‏‎ ‎‏دشمن به آنها حمله می کند، همه باید قلمها و زبانها را غلاف کنند، و برای‏‎ ‎‏دشمن به کار بیندازند. ... در تمام کشور ما یک دسته اشخاصی آمدند‏‎ ‎‏برای اینکه آشوب بکنند، همّشان این است که ما را به جان هم بیندازند‏‎ ‎‏... اینها به همه جا اطلاع می دهند، همۀ حرفهای اینها را آنجا هم‏‎ ‎‏می گویند ـ این طور باشد که منعکس بشود ما یک ملتی هستیم که در‏‎ ‎‏عین حالی که مبتلا به دشمنها هستیم، خودمان به جان هم ریختیم و‏‎ ‎‏خودمان مشغولیم به اینکه با هم اختلاف داشته باشیم، هِی دامن بزنیم‏‎ ‎‏به اختلافات، این همان است که آنها از خدا می خواهند. در دنیا منعکس‏‎ ‎‏بشود یک ملتی هستند که قیّم لازم دارند. خودشان نمی توانند خودشان‏‎ ‎‏را اداره کنند. باید یک قیّمی بیاید آنها را اداره کند! این را مشروع کند‏‎ ‎‏درخارج. و بعد به واسطۀ مشروعیت این، وارد بشوند در ایران. ... وقتی‏‎ ‎‏صورت مشروعیت به او دادند، هر کدام از اینها که می خواهند قیّم بشوند‏‎ ‎‏وارد می شوند می گویند ما دیدیم که این مملکت دارد از بین می رود،‏‎ ‎‏برای انسان دوستی و برای خیرخواهی آمدیم اینجا که اینها را اداره‏‎ ‎‏بکنیم!(366)‏

12 / 12 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دعوت مردم

به راه راست 

‏نویسنده ها باید فکر کنند که این جمعیت این محیط را به وجود آورده و‏‎ ‎‏ما در پناه این جمعیتهای میلیونی منشور درست کرده ایم.‏

‏     ‏‏در زمان سابق، شما یک سطر نمی توانستید بیرون بدهید. و اینکه‏‎ ‎‏حالا نشریه منتشر می کنید از برکت این مردم است. پس، شما و همۀ ما‏‎ ‎‏مرهون این جمعیت هستیم. آنها هم اسلام می خواهند و مملکتی را که‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

‏قواعد اسلامی پیاده شود. باید مردم را به این راه دعوت کرده؛ و منحرفین‏‎ ‎‏را به راه راست هدایت کرد.(367)‏

10 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به وظیفۀ انسانی ـ اسلامی 

‏اینجانب که به نویسندگان و گویندگان و تحلیلگران و هنرمندان و نقاشان‏‎ ‎‏و همه و همه‌پیشنهاد می کنم تا همیشه و بخصوص در این هفته آنچه در‏‎ ‎‏توان دارند در طبق‌اخلاص گذاشته و تقدیم این سلحشوران‏‎ ‎‏عظمت آفرین و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند، برای آن است که به‏‎ ‎‏گوشه ای از وظیفۀ اسلامی، انسانی، ملی، میهنی، هرچند کوچک خود‏‎ ‎‏عمل نمایند، والاّ خداوند شکور است که نام این عظمت‌آفرینان را در این‏‎ ‎‏جهان بلند و مقامشان را در ملکوت اعلیٰ به نمایش می گذارد مگر نه آن‏‎ ‎‏است که اینان صدای اسلام را به اقصی نقاط عالم رسانده و عظمت آن را‏‎ ‎‏در سطح عالم خاکی جلوه گر ساخته اند؟ قدردانی از این عمل بزرگ جز به‏‎ ‎‏مشیّت ذات مقدس اوجلّ و علا میسر نیست.‏

‏     چنانچه ما خاکیانْ ناتوان از عهدۀ تعظیم و تقدیر مادران بزرگواری که‏‎ ‎‏در دامن خود این جوانان متعهد را پرورانده اند و پدران سلحشوری که در‏‎ ‎‏پناه خویش آنان را به جوانی رسانده اند و همسران غمخواری که در کنار‏‎ ‎‏آنان به سر برده اند و اکنون با روی گشاده به میدان نبرد و دفاع از حق‏‎ ‎‏می فرستند می باشیم؛ و این نیز در عهدۀ آفریدگار منّان است.(368)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

 

محبت مسئولان به جوانان حزب اللهی

‏اینک به تمام متصدیان امور و دست اندرکاران کشور هشدار می دهم که‏‎ ‎‏قدر این جوانان حزب اللهی را بدانید، و از آنان قدردانی کنید و آنان را‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190

‏تشویق نمایید و در آغوش محبت خود حفظ کنید. اینان بودند که ایران‏‎ ‎‏را نجات دادند؛ و از این پس همینها هستند که انقلاب را پاسداری‏‎ ‎‏می کنند، و همینها هستند که با صرف هزینه ای کم در ظرف مدت‏‎ ‎‏کوتاهی با روشن بینی خاص خویش کارهای تعجب آوری نمودند که‏‎ ‎‏گمان نمی شد در ایران بتوان انجام داد. این مغزهای متعهد باید تشویق‏‎ ‎‏شوند تا شکوفا گردند. مسئولین صاحبان اصلی انقلاب را با بهانه های‏‎ ‎‏بی اساس پس نزنند تا به جای آنان کسانی را که وارثان رژیم گذشته و‏‎ ‎‏وابستگان فکری آنان هستند جایگزین کنند. البته باید از متخصصان‏‎ ‎‏متعهد یا لااقل غیر معاند استفاده شود، لکن نه به قیمت کنار گذاشتن‏‎ ‎‏صاحبان اصلی انقلاب. چشمها و گوشها را باز کنید که دشمنان‏‎ ‎‏حیله بازان کارکشته هستند و ممکن است از ساده دلی شما استفاده کنند‏‎ ‎‏و مراکز حساس را کم کم به دست گیرند و انقلاب را به سوی غرب یا شرق‏‎ ‎‏بغلتانند.(369)‏

 22 / 11 / 63 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تشویق به تهذیب به هنگام کار 

‏شما آقایان مخصوصاً روحانیون، هرچه می توانید مردم و جوانان را‏‎ ‎‏تهذیب کنید و متوجه سازید که وقتی برای اسلام کار می کنیم باید به‏‎ ‎‏طور مهذب باشد که اگر خدای نخواسته، کارها با خودخواهی و غرور‏‎ ‎‏همراه شد، مبدأ شکست انسان است.(370)‏

 25 / 1 / 64 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

بسیج، تکلیف ساز است 

‏این اقبال مردم بر امور معنوی و بر امور ظاهری، خصوصاً، این جوانهای ما‏‎ ‎‏در جبهه ها و این روز قدس که امسال من هر چه نگاه کردم به نظرم‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 191

‏عظیمتر از سال قبل بود، و نمی تواند انسان قدر این نعمت را و شکر این‏‎ ‎‏نعمت را به اندازۀ کافی بجا بیاورد، اینها برای ما تکلیف درست می کند،‏‎ ‎‏تکلیف ما را زیاد می کند، تکلیف قوۀ مقننه را دو چندان می کند، تکلیف‏‎ ‎‏قوۀ مجریه را همین طور، قضائیه را همین طور، تکلیف برای روحانیت‏‎ ‎‏عظیم الشأن زیاد می شود. ما نمی توانیم از عهدۀ شکر این نعمت برآییم،‏‎ ‎‏لکن باید حتی الامکان شکرگزاری کنیم. شکرگزاری به این نیست که ما‏‎ ‎‏بگوییم «الحمدلله »، آن هم یک شکر است، شکر گزاری به این است که ما‏‎ ‎‏مقام این ملت را بشناسیم و این جبهه و پشت جبهه را همیشه در نظر‏‎ ‎‏داشته باشیم که حجت را بر ما اینها تمام کرده اند. خدا می داند که من هر‏‎ ‎‏وقت نظرم به این جوانهایی که عازم جبهه هستند و با شور و شعف دارند‏‎ ‎‏به جبهه ها می روند، وقتی من آنها را نگاه می کنم، از خودم خجالت‏‎ ‎‏می کشم، ما کی هستیم، ما چی هستیم؟ ما قریب هشتاد و چند سال در‏‎ ‎‏این دنیاـ خودم را می گویم ـ بودم و به قدر این چند روزی که اینها مشغول‏‎ ‎‏خدمت هستند، ما خدمت نکردیم، ما خودمان را نساختیم. از من‏‎ ‎‏گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید. توجه کنید که دنیا را به‏‎ ‎‏چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی نزدیک بشویم تا آن جا ما را راه بدهند.(371)‏

 19 / 3 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقوا و جهاد، مهمترین ملاک برای انتخاب

‏در این فرصت به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم‏‎ ‎‏ملاکها، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و‏‎ ‎‏همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و‏‎ ‎‏استفاده ازامکانات و تصدی مسولیتها و ادارۀ کشور و بالاخره جایگزین‏‎ ‎‏همۀ سنتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود، چه در زمان جنگ و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192

‏چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان‏‎ ‎‏عنایت فرموده است و صِرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی کند، که باید‏‎ ‎‏هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش‏‎ ‎‏جامعه پیاده شود و مصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و‏‎ ‎‏اسیر و مفقود و مجروح دادهها و در یک کلام، مصلحت پابرهنه ها و‏‎ ‎‏گودنشینها و مستضعفین، بر مصلحت قاعدین درمنازل و مناسک و‏‎ ‎‏متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم‏‎ ‎‏باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این‏‎ ‎‏نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند.(372)‏

 6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مردم

از فداکاری رزمندگان

‏من باید تشکر کنم از این ملت، این ملت شریف خودمان و خصوصاً از این‏‎ ‎‏کسانی که در جبهه ها مشغول هستند یا پشت جبهه ها مشغول به این‏‎ ‎‏هستند که آنها را کمک کنند، ما باید تشکر کنیم از اینها و خصوصاً از این‏‎ ‎‏جوانهایی که همه چیزشان را در راه اسلام دادند. شما ملاحظه می کنید‏‎ ‎‏که اشخاصی می آیند اینجا، همه چیزشان را کأنّه دادند، مع ذلک‏‎ ‎‏می گویند کاش که ما یک بچۀ کوچکی که داریم بزرگ بشود، برود جنگ‏‎ ‎‏بکند، اینها حجت بر ما هست، اینها حجت بر آن اشخاصی هست که تو‏‎ ‎‏خانه نشستند و نق می زنند.(373)‏

 1 / 1 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جلوگیری از فراموش شدن

پیش کسوتانِ شهادت و خون

‏آری، دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت. و فردا امتحان دیگری است‏‎ ‎‏که پیش می آید. و همۀ ما نیز روز محاسبۀ بزرگتری را در پیش رو داریم.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 193

‏آنهایی که در این چند سالِ مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این‏‎ ‎‏تکلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران‏‎ ‎‏را از آتش حادثه دور کرده اند مطمئن باشند که از معاملۀ با خدا طفره‏‎ ‎‏رفته اند، و خسارت و زیان و ضرر بزرگی کرده اند که حسرت آن را در روز‏‎ ‎‏واپسین و در محاسبۀ حق خواهند کشید. که من مجدداً به همۀ مردم و‏‎ ‎‏مسئولین عرض می کنم که حساب اینگونه افراد را از حساب مجاهدان‏‎ ‎‏در راه خدا جدا سازند؛ و نگذارند این مدعیان بی هنر امروز و قاعدین‏‎ ‎‏کوته نظر دیروز به صحنه ها برگردند. ‏

‏     من در میان شما باشم و یا نباشم به همۀ شما وصیت و سفارش‏‎ ‎‏می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید‏‎ ‎‏پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمرۀ خود به‏‎ ‎‏فراموشی سپرده شوند.(374)‏

‏ ‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراهم سازی وسایل ارتقای اخلاقی و علمی رزمندگان 

‏من به همۀ مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل‏‎ ‎‏ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم‏‎ ‎‏سازید؛ و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی‏‎ ‎‏کنید؛ و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. مبادا اساتید‏‎ ‎‏و معلمینی که به وسیلۀ معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح‏‎ ‎‏متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده اند، تحقیر و‏‎ ‎‏سرزنش نمایند و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت‏‎ ‎‏بتراشند و روحیۀ پیروی و تقلید و گدا صفتی را در ضمیر جوانان تزریق‏‎ ‎‏نمایند. به جای اینکه گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم به‏‎ ‎‏هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه ورسم استقلال را زنده‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 194

‏نگه دارند. ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آنهمه هنرآفرینی و‏‎ ‎‏اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم. ان شاءالله در شرایط بهتر زمینۀ‏‎ ‎‏کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همۀ امور فراهم‏‎ ‎‏می سازیم.(375)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت جذب جوانان توسط روحانیون 

‏علما و روحانیون ان شاءالله به همۀ ابعاد و جوانب مسئولیت خود آشنا‏‎ ‎‏هستند ولی از باب تذکر و تأکید عرض می کنم امروز که بسیاری از جوانان‏‎ ‎‏و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسلامی مان احساس می کنند که‏‎ ‎‏می توانند اندیشه های خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامی‏‎ ‎‏بیان دارند، با روی گشاده و آغوش باز حرفهای آنان را بشنوند. و اگر‏‎ ‎‏بیراهه می روند، با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست اسلامی را‏‎ ‎‏نشان آنها دهید. و باید به این نکته توجه کنید که نمی شود عواطف و‏‎ ‎‏احساسات معنوی و عرفانی آنان را نادیده گرفت و فوراً انگِ التقاط و‏‎ ‎‏انحراف بر نوشته هاشان زد و همه را یکباره به وادی تردید و شک‏‎ ‎‏انداخت. اینها که امروز اینگونه مسائل را عنوان می کنند مسلماً دلشان‏‎ ‎‏برای اسلام و هدایت مسلمانان می تپد، و الاّ داعی ندارند که خود را با‏‎ ‎‏طرح این مسائل به دردسر بیندازند. اینها معتقدند که مواضع اسلام در‏‎ ‎‏موارد گوناگون همان گونه ای است که خود فکر می کنند. به جای پرخاش‏‎ ‎‏و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردند،‏‎ ‎‏مأیوس نشوید. در غیراین صورت خدای ناکرده به دام لیبرالها و ملیگراها‏‎ ‎‏و یا چپ و منافقین می افتند؛ و گناه این کمتر از التقاط نیست. وقتی ما‏‎ ‎‏می توانیم به آیندۀ کشور و آینده سازان امیدوار شویم که به آنان در‏‎ ‎‏مسائل گوناگون بها دهیم، و از اشتباهات و خطاهای کوچک آنان بگذریم،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 195

‏و به همۀ شیوه ها و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت صحیح آنان‏‎ ‎‏می شود احاطه داشته باشیم. فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه ای به‏‎ ‎‏صورتی است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده است، تا‏‎ ‎‏فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن‏‎ ‎‏فاصله ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای گسترش و‏‎ ‎‏بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.(376)‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت قدرشناسی

از زحمات ایثارگران

‏من می دانم که بسیاری از خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمۀ خود در‏‎ ‎‏مصایب و مشکلات زندگی به مسئولین مراجعه نکرده اند و یا‏‎ ‎‏مراجعه شان به حداقل بوده است. و همه نیز می دانیم که اکثریت این قشر‏‎ ‎‏و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین‏‎ ‎‏کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفۀ ماست که در حد توان و‏‎ ‎‏مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این‏‎ ‎‏قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید‏‎ ‎‏در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده‏‎ ‎‏شود و ضرورتی نمی بینم که به این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و‏‎ ‎‏رسالت بزرگ حفظ امانت خونهای مقدس شهیدان را بازگو نمایم که‏‎ ‎‏بحمدالله تا به حال خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود‏‎ ‎‏حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا‏‎ ‎‏پاسدار آن خواهند بود.(377)‏

11 / 7 / 67 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 196

توجه

مسئولین کشور

به حوزه و دانشگاه 

‏مسائل اعتقادی بسیجیان به عهدۀ این دو پایگاه علمی است. حوزۀ‏‎ ‎‏علمیه و دانشگاه باید چهارچوبهای اصیل اسلام ناب محمدی را در‏‎ ‎‏اختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند. ...‏

‏     من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر‏‎ ‎‏مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند‏‎ ‎‏سوخت. بار دیگر تأکید می کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی،‏‎ ‎‏سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت.(378)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت

مجلس و دولت

به مردم 

‏به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را‏‎ ‎‏بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و‏‎ ‎‏ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای‏‎ ‎‏آن نیز‏‎ ‎‏مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از‏‎ ‎‏خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و‏‎ ‎‏زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با‏‎ ‎‏اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است.(379)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از آزادیهای مخرب 

‏تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت‏‎ ‎‏عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همۀ ما و همۀ مسلمانان جلوگیری‏‎ ‎‏از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در‏‎ ‎‏نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197
‏ حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه‏‎ ‎‏مسئول می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور‏‎ ‎‏مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی‏‎ ‎‏نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.(380)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 198