منزلت بسیجیان

منزلت بسیجیان

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

تشکر از ملت بسیجی 

‏اینجانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومی‏‎ ‎‏استقبال نمودند تشکر می کنم.(349)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

منزلت بسیج 

‏تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما‏‎ ‎‏سراغ ندارد. و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در‏‎ ‎‏کجای تاریخ ـ جز یک برهه در صدر اسلام آن هم نه به طور وسیع بلکه به‏‎ ‎‏طور محدود ـ سراغ دارید که جوانان یک کشور این طور عاشق جنگ‏‎ ‎‏باشند؟ این طور عاشق دفاع از کشور خودشان باشند؟ و این طور ملت،‏‎ ‎‏همه با هم یکصدا دنبال پیروزی ارتش و سپاه پاسداران و سایر قوای‏‎ ‎‏مُسلَّحه باشند؟ و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟ من به این‏‎ ‎‏چهره های نورانی و بشّاش شما، و به این گریه های شوق شما حسرت‏‎ ‎‏می برم. من احساس حقارت می کنم. من وقتی با این چهره ها مواجه‏‎ ‎‏می شوم. و این قلبهائی که به واسطۀ توجه به خدای تبارک و تعالی این‏‎ ‎‏طور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت می کنم. من غیر از دعا‏‎ ‎‏که بدرقۀ شما کنم چیزی ندارم... من چطور به این احساسات خداگونه و‏‎ ‎‏به این توجهاتی که شما به خدای تبارک و تعالی دارید، و به این عزم‏‎ ‎‏راسخ‌شما و این شجاعت بینظیر شما، چطور من می توانم از شما ستایش‏‎ ‎‏کنم؟‏

‏     عزیزان من! شما در بارگاه حق تعالی منزلت دارید.(350)‏

15 / 9 / 59

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 179

بوسه بر دست رزمندگان 

‏اینجانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خداوند بالای آن‏‎ ‎‏است می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم.(351)‏

 2 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علاقه پدری 

‏من اول تشکر کنم از شما جوانان عزیز که علاقۀ من به شما مثل علاقۀ‏‎ ‎‏یک پدر به فرزند و یک برادر به برادر است. تشکر ‏‏[‏‏می‏‏]‏‏کنم که تشریف‏‎ ‎‏آورده اید و من از نزدیک جمال شما را زیارت می کنم.(352)‏

 28 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عجز الفاظ در

تقدیر از مقام

رزمندگان

‏قلم و بیان اینجانب عاجز است از قدردانی و شکرگزاری از مجاهدین‏‎ ‎‏فداکار اسلام که با مجاهدت و جانبازی در راه هدف و حفظ آرمانهای‏‎ ‎‏اسلامی و پیروزیهای عظیم در تمام جبهه ها موجب افتخار و سرافرازی‏‎ ‎‏جمهوری اسلام و اولیای خدا، علیهم الصلوة والسلام، شدند. با چه بیان و‏‎ ‎‏قلم از جوانانی که به عشق خداوند و شوق لقاء الله در سبقت در دفاع از‏‎ ‎‏حق و اسلام عزیز سر از پای نمی شناسند و تنها سرمایه بزرگ خود را که‏‎ ‎‏جان است فدای هدف مقدسی می کنند که انبیا و اولیای بزرگ خدا،‏‎ ‎‏همچون سید مظلومان و سرور فداکاران، نمودند و ندای ‏هَیَهات مِنَّاالذِّلَةُ‎ ‎‏آن بزرگمرد تاریخ را با قول و عمل خود در سراسر کشور بلکه جهان سر‏‎ ‎‏می دهند، می توان تجلیل نمود. و با کدام قلم و بیان می توان از عزیزانی‏‎ ‎‏که سنگرهای جنگ را به محراب مسجد و معراج الی الله تبدیل کردند ثنا‏‎ ‎‏کرد. گیرم که قلمفرسایان هنرمند بتوانند میدانهای شجاعت و دلاوری‏‎ ‎‏آنان و قدرت و جسارت فوق العادۀ آنها را در زیر آتش مسلسلها و توپها و‏‎ ‎‏تانکها ترسیم نمایند و نقاشان و هنرپیشگان بتوانند پیروزیهای‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 180
‏ هنرمندانۀ آنان را در آن شبهای تار در مقابل موشکها و بمب افکنهای‏‎ ‎‏دشمن غدّار و عبور از پیچ و خمهای سیمهای خاردار و کوههای سر به‏‎ ‎‏فلک کشیده و بیرون کشیدن دشمنان خدا از سنگرهای بتونی و مجهز به‏‎ ‎‏جهازهای پیشرفته را مجسم نمایند؛ لکن آن بعد الهی عرفانی و آن جلوۀ‏‎ ‎‏معنوی ربّانی، که جانها را به سوی خود پرواز می دهد، و آن قلبهای ذوب‏‎ ‎‏شده در تجلیات الهی را با چه قلم و چه هنر و چه بیانی می توان ترسیم‏‎ ‎‏کرد. راستی این غربیان و شرقیان و غربزدگان و شرقزدگان و ملی گرایان‏‎ ‎‏این فداکاریها را با این بعد معنوی و روح عرفانی و عشق الهی با چه‏‎ ‎‏چیزی‌توجیه و تحلیل می کنند؟ اینجا عمل و جسارت مطرح نیست؛‏‎ ‎‏انگیزه و روح و جهت لَدی الربّی آن مطرح است. عشق به محبوب حقیقی،‏‎ ‎‏که همه چیز را محو می کند و هر انگیزه ای غیر از عشق به او را می سوزاند،‏‎ ‎‏مطرح است. در کدام جنگ و نهضت و انقلاب و شورش، در طول زمان و‏‎ ‎‏سراسر خلقت، سربازانی چنین و فداکارانی مانند ایران را سراغ دارید؛ جز‏‎ ‎‏در طبقۀ اولیای الهی و تربیت شدگان در مکتب آنان، که فرزندان این دیار‏‎ ‎‏به نور آنان استضائه کرده و از خود رسته اند. و در کجا، در لابلای تاریخ،‏‎ ‎‏چون مادران و پدران و همسران و خواهران و برادران و سایر بستگان اینان‏‎ ‎‏را سراغ دارید که پس از چند قربانی باز برای قربانی دیگر فرزندان خود‏‎ ‎‏پیشقدم می شوند. این مکتب قرآن و اسلام راستین است؛ و اینان فرزندان‏‎ ‎‏این قرآن و این مکتب و آن صاحب مکتبمان . سلام و تحیات خدا و‏‎ ‎‏رسولانش بر این مادران و پدران و این فرزندان عالیمقام. و درود بر این‏‎ ‎‏جانبازان و از هر چیز در راه هدف گذشتگان باد.‏‏(353)‏

22 / 11 / 62 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

فعالیت خوب‎ ‎بسیج

 ‏من در این مدتی که از بسیج مسائلی شنیده ام، به خوبی شنیده ام و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 181
‏ ‏

‏ فعالیت شما بسیار خوب بوده است و امیدوارم بهتر شود. البته مشکلات‏‎ ‎‏در هر امری هست که باید رفع شود.(354)‏

25 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرافرازی نزد 

خدا

‏سپاس بی پایان از خداوند تبارک و تعالی که با عنایات خاصۀ خود منت‏‎ ‎‏بر‌ما نهاده و ما را به ملتی که با قیام خونین و انقلاب الهی خویش و‏‎ ‎‏روح‌ایمان و عرفان بر ابرقدرتها تاخته است، سرافراز فرموده است؛‏‎ ‎‏ملتی‌که با فداکاری ارزشمند، دست ستمگران را از کشور عزیز‏‎ ‎‏اسلامی‌قطع نموده و شرف و استقلال آن را برگردانده است؛ ملتی که‏‎ ‎‏مجد و عظمت میهن اسلامی را تجدید و خود را بر مقدرات و سرنوشت‏‎ ‎‏خود آزادانه مسلط و حکومت عدل اسلامی را به جای حکومت طاغوت‏‎ ‎‏ستمشاهی جایگزین کرده است و اسلام عزیز را بر ملتهای تحت ستم در‏‎ ‎‏شرق و غرب عرضه نموده است. رحمت خداوند و سلام و درود صالحان و‏‎ ‎‏مخلصان بر روان شهدای بزرگ و نثار جانبازان و مفقودین و اسرای‏‎ ‎‏عزیز‌که با نثار جان و خون و سلامت و دوری از میهن خود، در راه‏‎ ‎‏شرف،‌عزت کشور و اسلام، راه را برای نیل به سعادت دنیا و آخرت باز،‏‎ ‎‏خود و ملت خود را در پیشگاه مقدس حق تعالی سرافراز و روسفید‏‎ ‎‏نمودند.(355)‏

17 / 11 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درخواست اجر برای رزمندگان 

‏من با این قلم شکسته و این چشم بسته در حق این ملت و این عزمش و‏‎ ‎‏این سلحشوران و این رزمش چه می توانم بگویم؟! پس بهتر آن است که‏‎ ‎‏قلم بشکنم و دم فرو بندم و اجر و مزد رزمندگان و وابستگان به آنان و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 182

‏آسیب دیدگان و دلبستگان آنان را از خدای بزرگ بخواهم.(356)‏

3 / 12 / 64 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دعا برای حافظان اسلام 

‏من باید تشکر کنم از این جوانهایی که، طبقات مختلفی که الآن از همه‏‎ ‎‏جای ایران مدتهاست به طرف جبهه ها می روند. اینها متحول شدند.‏‎ ‎‏اینها این دعایی که در روز عید می کنیم، در حق آنها به یک مقدار زیادی‏‎ ‎‏مستجاب شده است. آنها وضع روحی شان یک وضع روحی دیگری‏‎ ‎‏است، غیر از آنی است که ما داریم. آنها به میدان جنگ می روند، به میدان‏‎ ‎‏قتال می روند، به آغوش مرگ می روند با آن روی گشاده، با آن قلب قوی.‏‎ ‎‏انسان وقتی هریک از اینها را می بیند، می بیند که با ما فرق دارند. ما از‏‎ ‎‏خدا می خواهیم که ما را هم نظیر آنها متحول کند. ما از آنها باید تشکر‏‎ ‎‏کنیم. ما باید دعا کنیم به آنها و من دعا می کنم به آنها. وظیفۀ همه مان،‏‎ ‎‏همه مان هست که به این جوانهایمان، به این راهیان کربلا، به این‏‎ ‎‏پاسدارها، به ارتش، به همۀ قوای مسلحه، به بسیج، به همه دعا بکنیم.‏‎ ‎‏آنها دارند اسلام را حفظ می کنند.(357)‏

 1 / 1 / 65 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183