حضور در صحنه

حضور در صحنه

 

 

حضور در صحنه های جنگ و شهادت

‏این تلاشهای احمقانه ای که اینها می کنند، خیال می کنند که به مجرد‏‎ ‎‏اینکه این افراد لایق را بردند از بین، ملت ما دیگر می رود کنار، در ملت ما‏‎ ‎‏افراد لایق هست و می آید جای آنها. آنها برای همین شهادت وارد شده‏‎ ‎‏بودند در جبهه، در این صحنه ها و ملت ما هم برای شهادت وارد شده‏‎ ‎‏است در صحنه.‏

‏     اگر بنا بود که به مجرد اینکه یک امری واقع می شد ناگوار، ما کنار‏‎ ‎‏می رفتیم و ملت کنار می رفت، این از اول نمی آمد در صحنه. ملتی که‏‎ ‎‏بچۀ چند ساله اش با موتور سیکلت می زند به تانک و زیر تانک می رود،‏‎ ‎‏این به کشته شدن یک نفر یا دو نفر یا صد نفر یا هزار نفر کنار می نشیند؟!‏‎ ‎‏اینها باید به عدد افراد این ملت، به عدد افراد جوان و رزمندۀ این ملت‏‎ ‎‏بمب تهیه کنند، و الاّ یک بمبی دزدکی زیر یک منزل گذاشتن و یک نفر،‏‎ ‎‏چند نفر ابرار را، چند نفر اشخاص متعهد به اسلام را، فداکار را از بین‏‎ ‎‏بردن، که ملت را از بین نمی برد. ملت یک دریای بزرگی است و این دریای‏‎ ‎‏بزرگ هست و به جای اشخاصی که از صحنۀ آنها با شهادت بیرون‏‎ ‎‏می روند و جنایتکاران آنها را از صحنه بیرون می کنند، به جای آنها باز‏‎ ‎‏افراد می آیند و این سیل خروشان هست.(321)‏

8 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فعال در دفاع 

‏این فتحهایی که از برای شما پیش آمده و ان شاءالله ، پیش خواهد آمد،‏‎ ‎‏این ثابت کرد که بوقهای تبلیغاتی همه بر خلاف واقع بوده است؛ گرچه‏‎ ‎‏ملتها اکثراً می دانستند، لکن ممکن بود که در بین آنها هم گروههایی‏‎ ‎‏باشند که ندانند مسائل را، فهمیدند که ایران امروز از دیروز و از دیروزها‏‎ ‎‏قویتر و منسجم تر و بهتر از آن وقت است که آن رژیم شیطانی یا‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162

‏ رژیمهای شیطانی سابق بر او بوده اند. امروز ایران یکپارچه تحرک است،‏‎ ‎‏یکپارچه فعالیت است، یکپارچه هوای عشق به شهادت و هوای عالَم‏‎ ‎‏غیب است. در رژیمهای سابق، اسمی از این مسائل نبود. اشخاصی که در‏‎ ‎‏آن رژیمها تربیت شده بودند غایت حرفشان این بود که ملت باید چه‏‎ ‎‏باشد و ملی گرایی به آن وضع بد و دست اجانب به همه جای این کشورها‏‎ ‎‏دراز شده بود و هر کس را به عنوان ملی گرایی مقابل دیگری قرار داده بود.‏‎ ‎‏امروز ایران ثابت کرد که ما با همۀ ملتهای اسلامی و با همۀ مستضعفان‏‎ ‎‏جهانی، با همۀ آنها هستیم و خود را از آنها و آنها را از خود می دانیم و با‏‎ ‎‏کسانی که بخواهند تهاجم کنند یا به ایران یا به جاهای دیگری، ما با آنها‏‎ ‎‏در جنگ هستیم.(322)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت، مصمم

و حاضر در صحنه

‏در هر شهادتی و در هر جنایتی ملت متعهد به اسلام و کشور مصمم تر و‏‎ ‎‏در صحنه حاضرترند؟ اینان پس از بمباران شهرها در جنوب و غرب و‏‎ ‎‏قتل عامهای فجیع مردم بی پناه، فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را‏‎ ‎‏نشنیده اند که ملت وفادار، شهادت را در راه خداوند با آغوش باز پذیرا‏‎ ‎‏هستند؟(323)‏

20 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقامۀ نماز جمعه

زیر بمباران

‏همه می بینیم که در خوزستان و آنجاهایی که مرکز جنگ و آنهمه بساط‏‎ ‎‏هست، مردم چطور مقاوم هستند.‏

‏     من وقتی جماعتهای روز جمعۀ بعضی از بلاد خوزستان را، مثل‏‎ ‎‏آبادان و اهواز، اینها را و دزفول و اینها را می بینیم واقعاً پیش خودم یک‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 163

‏مباهاتی می کنم که ما یک همچه جاهایی را داریم. اسلام یک همچه‏‎ ‎‏مناطقی را دارد؛ منطقه ای که هر آنش دارد بمباران می شود، جماعتش‏‎ ‎‏به آن قدرت، امام جماعتهایش به آن قدرت صحبت می کند، جمعه اش‏‎ ‎‏به آن طور با عظمت ایجاد می شود. جمعه ای که در بلاد جنگی ایجاد‏‎ ‎‏می شود غیر جمعه ای است که در تهران یا در قم یا در جاهای دیگر ایجاد‏‎ ‎‏می شود، آنجا یک خاصیّت خاصی دارد. جمعه های این بلاد جنگی،‏‎ ‎‏روحیه به ایران می دهد.(324)‏

14 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانها،

داوطلب جبهه ها

‏الآن انسان می بیند که جوانهایی هستند، من زیاد به اینها بر می خورم،‏‎ ‎‏جوانهایی هستند که می آیند گریه می کنند که ما می خواهیم برویم به‏‎ ‎‏جبهه  نمی گذارند برویم. همین پریروز یا دیروز بود که یک جوانی آمده‏‎ ‎‏بود، گفت دوتا برادرم کشته شده، خودم می خواهم بروم. گفتم جوان، تو‏‎ ‎‏کافی است، آنها رفتند دیگر‌بس است، شروع کرد گریه کردن. خوب یک‏‎ ‎‏همچو ‏‏[‏‏معنویتی‏‏]‏‏، این جز به عنایت خدا نمی شود. یک معنویتی است‏‎ ‎‏که غیر از عنایت خدا نمی تواند این معنویت را برای کسی ایجاد کند.(325)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 164