ویژگیهای بسیجیان

ویژگیهای بسیجیان 

 

‏ ‏

شهادت طلبی

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132