فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ مفهوم بسیج  ‏

‏ ویژگیهای بسیجیان ‏

‏ منزلت بسیجیان ‏

‏ مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 127

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 128