سلب آرامش دشمن

سلب آرامش دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از شهرها

‏ملت ما باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به‏‎ ‎‏دشمنان بفهمانند که بر فرض محال اگر وارد شهری شدند، تازه با‏‎ ‎‏مردمی‌مسلح و جنگجو مواجه خواهند شد که از وَجَب به وَجَب شهرشان‏‎ ‎‏دفاع می نمایند.(217)‏

5 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت ملت در جهاد

‏من امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا سقوط‏‎ ‎‏رژیم منحط بعث عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق‏‎ ‎‏و جنایاتی که بر آنان سایۀ شوم افکنده نجات ندهند، دست از جهاد‏‎ ‎‏مقدس برندارند.(218)‏

27 / 7 / 59 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 118

غلبه ملت

بر ابرقدرتها

‏ملت ما کاری کرده است که تمام دنیا را به تحیر واداشته است. ملت ما بر‏‎ ‎‏بزرگترین قدرتهای عالم غلبه کرده است. دست بزرگترین قدرتهای عالم را از‏‎ ‎‏مملکت خودش قطع کرده است. دست دشمنان بشریت را از کشور خودش‏‎ ‎‏قطع کرده است. الگو شده است از برای همۀ کشورهای مستضعفین.‏‏(219)‏

8 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فعالیت ملت در بیرون راندن دشمن

‏ملت آگاه ایران امروز شاهد آن همکاریهای عظیم انسانی ـ اسلامی در‏‎ ‎‏سرتاسر کشور است و نیز شاهد ایثار مال و جان و عزیزان خود برای‏‎ ‎‏پیروزی و راندن کفار بعثی از میهن عزیز خویش است.(220)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع منافع امریکا توسط مردم

‏امریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل‏‎ ‎‏منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزۀ‏‎ ‎‏خدایی خود ادامه خواهند داد. ملت ما همان گونه که نشان داده اند،‏‎ ‎‏تحمل تمام کمبودها را برای حفظ شرف و آبروی خویش خواهد نمود.‏‎ ‎‏ملت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش می دانست که با تمام قدرتها و‏‎ ‎‏ابرقدرتها دست به گریبان است و باید بداند که تمام ایادی داخلی و‏‎ ‎‏خارجی قدرتها و ابرقدرتها خصوصاً امریکای جنایتکار برای شکست ما‏‎ ‎‏از تمام امکاناتش استفاده خواهد نمود، ولی چاره چیست که کوه‏‎ ‎‏مصیبتها در مقابل حیثیت اسلامی ـ ایرانی ما چون کاهی است و مردم ما‏‎ ‎‏باید خود را آمادۀ این درگیری حسینی تا پیروزی کامل بنمایند، که مرگ‏‎ ‎‏سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است.‏

‏     و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119

‏کفر جهانی با سرافرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در‏‎ ‎‏تمامی ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهایی مستضعفین را در‏‎ ‎‏جهان سر دهند.(221)‏

16 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت ملت در برابر دشمن 

‏وقتی یک انقلاب از خود مردم شد این را نمی شود با یک دسته ای، بلکه با‏‎ ‎‏یک لشکرهایی این را بر هم زد. می شود که ـ‌فرض کنید ـ یک قدرت‏‎ ‎‏بزرگ مثل امریکا حمله کند به ایران و ایران را بگیرد، لکن نمی تواند‏‎ ‎‏انقلاب را به هم بزند، نمی تواند که این مردم را رام کند. ما دیدیم که‏‎ ‎‏قدرت به آن بزرگی شوروی به افغانستان حمله کرد، منتهی با یک‏‎ ‎‏صورتی که غیر حکومت افغانستان خواسته این را، لکن وقتی وارد شد‏‎ ‎‏قدرت و قوای او به افغانستان، فشل شد و الآن به نظر می رسد که‏‎ ‎‏پشیمانند، لکن رویشان نمی آید بگویند. اگر امریکا ـ فرض کنید ـ بیاید‏‎ ‎‏ایران را بگیرد، ابتدا بتواند یک همچه کاری بکند،‌نمی تواند در اینجا‏‎ ‎‏ادامه پیدا کند؛ می تواند که طیّاره هایش را،‌جنگنده هایش را بفرستد و‏‎ ‎‏شهرها را بمباران کنند و اینها، ولی‌وقتی‌آمدند روی زمین، مردم آنها را با‏‎ ‎‏چنگ و دندان از بین می برند.(222)‏

14 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ صبر همراه با کینۀ انقلابی

‏فرزندان انقلابی ام، ای کسانی که لحظه ای حاضر نیستید که از غرور‏‎ ‎‏مقدستان دست بردارید، شما بدانید که لحظه لحظۀ عمر من در راه‏‎ ‎‏عشق مقدس خدمت به شما می گذرد. می دانم که به شما سخت‏‎ ‎‏می گذرد؛ ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد؟ می دانم که شهادت‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120

‏شیرینتر از عسل در پیش شماست؛ مگر برای این خادمتان اینگونه‏‎ ‎‏نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینۀ انقلابی تان‏‎ ‎‏را در سینه ها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید‏‎ ‎‏که پیروزی از آن شماست.(223)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121