بسیج سوادآموزی

بسیج سوادآموزی 

‏ ‏

‏ ‏

فرمان مبارزه با بیسوادی 

‏ملت شریف ایران، شما می دانید که در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز‏‎ ‎‏ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم، تبلیغات بی محتوا و‏‎ ‎‏هیچ را همه چیز جلوه دادن بود. ملتی که در همۀ ابعاد از حوایج اولیه‏‎ ‎‏محروم بود وانمود می شد که در اوج ترقی است. از جمله حوایج اولیه‏‎ ‎‏برای هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر از آنهاست‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 99
‏ آموزش برای همگان است. مع الأسف کشور ما وارث ملتی است که از این‏‎ ‎‏نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم؛ و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و‏‎ ‎‏خواندن برخوردار نیستند، چه رسد به آموزش عالی. مایۀ بسی خجلت‏‎ ‎‏است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایۀ اسلام زندگی‏‎ ‎‏می کند که طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم‏‎ ‎‏باشد. ما باید در برنامۀ دراز مدت، فرهنگ وابستۀ کشورمان را به فرهنگ‏‎ ‎‏مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون‏‎ ‎‏تشریفات خسته کننده، برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج‏‎ ‎‏عمومی قیام کنیم تا ان شاءالله در آیندۀ نزدیک هر کس نوشتن و خواندن‏‎ ‎‏ابتدایی را آموخته باشد. برای این امر، لازم است تمام بیسوادان برای‏‎ ‎‏یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپاخیزند، و‏‎ ‎‏وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات بپاخیزد و از قرطاس بازی‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏تشریفات اداری بپرهیزد. برادران و خواهران ایمانی، برای رفع این‏‎ ‎‏نقیصۀ درد آور بسیج شوید و ریشۀ این نقص را از بُن بر کنید. تعلیم و‏‎ ‎‏تعلم، عبادتی است که خداوند تبارک و تعالی ما را بر آن دعوت فرموده‏‎ ‎‏است. ائمۀ جماعات شهرستانها و روستاها مردم را دعوت نمایند و در‏‎ ‎‏مساجد و تکایا، باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود‏‎ ‎‏یاد بدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند، و در منازل شخصی، اعضای‏‎ ‎‏بیسواد را تعلیم کنند و بیسوادان از این امر سرپیچی نکنند. من از ملت‏‎ ‎‏عزیز امید دارم که با همت والای خود، بدون فوت وقت، ایران را به صورت‏‎ ‎‏مدرسه ای درآورند، و در هر شب و روز و در اوقات بیکاری یکی ـ دو‏‎ ‎‏ساعت را صرف این عمل شریف نمایند.(184)‏

7 / 10 / 58 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 100

همیاری مردم در سوادآموزی 

‏علم از مَهْد تا لَحَد است. از بچگی تا نزدیک مردن. دنیا باید با علم و با علم‏‎ ‎‏جهتدار اداره بشود. پیرمرد و پیرزن هم می توانند آموزش ببینند،‏‎ ‎‏می توانند تحصیل کنند، مأیوس از خودشان نباشند. جوانها، پیرها،‏‎ ‎‏بچه ها، روستاییها، شهریها همه باید کمک کنند و این امر مهمی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏که تمدن شما، اسلام شما، انسانیت شما و همه چیز شما تابع اوست و‏‎ ‎‏بسته به اوست، تربیت کنید اینها را. و همه چیز بسته به اوست. همه باید‏‎ ‎‏کمک کنند، و همه با هم ـ ان شاءالله ـ سال دیگر اگر من باشم ببینم که‏‎ ‎‏سوادآموزی به طور چشمگیری پیش رفته است. و اگر نباشم، خود شما‏‎ ‎‏ببینید. خداوند ـ ان شاءالله ـ به همۀ شما توفیق بدهد و به همۀ ملت ما‏‎ ‎‏توفیق بدهد که هم علم را یاد بگیرند و هم جهت علم را و هم مسلسل را‏‎ ‎‏برای آرامش دنیا به دست بگیرند و هم تربیت نظامی را.(185)‏

6 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک همه اقشار در سوادآموزی

‏در این امر سوادآموزی که یکی از با ارزشترین امور است باید همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت کمک کنند، چه آنهایی که می خواهند سوادآموزی کنند و‏‎ ‎‏چه آنهایی که می خواهند یاد بگیرند و چه سایر افراد کشور. اگر اینهایی‏‎ ‎‏که می خواهند آموزش بدهند سستی بکنند، آنهایی که می خواهند‏‎ ‎‏آموزش ببینند سستی و اهمال بکنند و ملت که پشتوانه همۀ امور است‏‎ ‎‏خودش را بی تفاوت نشان بدهد، این بار به منزل نمی رسد. همۀ‏‎ ‎‏مشکلات این کشور با مساعی جمیلۀ همۀ قشرهای ملت به پایان رسیده‏‎ ‎‏است یا در شرف پایان رسیدن است. بنابراین، همۀ ما و همۀ ملت‏‎ ‎‏موظفند که در کارها به هر قدری که می توانند تشریک مساعی کنند.(186)‏

7 / 10 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 101

  • )) قرطاس به معنای کاغذ، و قرطاس بازی یعنی کاغذبازی و معنای مجازی آن، معطل کردن مردم در ادارات است.