بسیج محرومیت زدایی

‏ ‏

بسیج محرومیت زدایی 

‏ ‏

‏ ‏

بسیج علیه فقر و محرومیت 

‏برادران و خواهران دلیر و مبارز ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     اینک به مرحلۀ حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم.‏‎ ‎‏دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و‏‎ ‎‏ستمدیدۀ ایران بهره مند شوند؛ دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی‏‎ ‎‏را لمس کنید؛ دورانی که همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشۀ فقر‏‎ ‎‏و استضعاف را برکنیم. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با‏‎ ‎‏استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به‏‎ ‎‏خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همۀ قشرها بر طاغوت زمان غلبه‏‎ ‎‏کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای‏‎ ‎‏مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تأیید الهی به نجات مردم‏‎ ‎‏مستضعف کمر همت ببندید.(181)‏

21 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج خانه سازی برای محرومان

‏اینجانب حسابی به شمارۀ 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از‏‎ ‎‏همۀ کسانی که توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک به خانه سازی‏‎ ‎‏برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد‏‎ ‎‏صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و‏‎ ‎‏کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نمایندۀ‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 97

‏دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی‏‎ ‎‏بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی‏‎ ‎‏در برابر خرید زمین پرداخت نشود.‏

‏     من امیدوارم همۀ کسانی که زمینهای وسیعی در اختیار دارند به این‏‎ ‎‏امر مهم اسلامی ـ انسانی کمک کنند، و زمینها را در مناطق مرغوب قابل‏‎ ‎‏سکونت در اختیار این طرح بگذارند. و نیز هرکس که توانایی دارد، در‏‎ ‎‏تأمین انواع مصالح ساختمانی به این خدمت اسلامی کمک و نیروی کار و‏‎ ‎‏کارگری به طور وسیع به کار افتد، و دولت نیز تصمیمات لازم را در تأمین‏‎ ‎‏آب و برق و اسفالت و وسایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر‏‎ ‎‏نیازمندیهای عمومی فراهم سازد.‏

‏     بنیاد مستضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال‏‎ ‎‏مصادره شدۀ خاندان پهلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده شود. و‏‎ ‎‏نیز دولت باید در طرحهای اساسی و درازمدت خود برای حل این مشکل‏‎ ‎‏در سطح عموم طرحهایی تهیه کند؛ و اکنون این یک تجربۀ تازه از بسیج‏‎ ‎‏نیروی ایمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محرومیت است که‏‎ ‎‏ملت با توفیق الهی باید از آن نیز سرفراز درآید.‏

‏     من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی استمداد می کنم و‏‎ ‎‏سلامت و سعادت همگان را خواستارم.(182)‏

‏ ‏

‏ ‏

21 / 1 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

از بین بردن فقر توسط نهادهای انقلاب 

‏بعد از انقلاب یک گروههایی پیدا شدند و یک جمعیتهایی که نظیر اینها‏‎ ‎‏در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد. همین گروه امداد و کمیتۀ امداد،‏‎ ‎‏من نشنیده ام که در یک کشوری یک همچو کمیته ای باشد که همّتشان‏‎ ‎‏صرف رسیدگی به فقرا و مستمندان و دهقانانی که در دور افتادۀ شهرها‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 98

‏قرار گرفته اند و محرومان جامعه و همین طور نهادهای دیگر از قبیل‏‎ ‎‏پاسدار، کمیته و امثال اینها، بسیج، اینها یک نوآوردهایی است که به‏‎ ‎‏برکت اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده است و بیسابقه است.‏

‏     ‏‏بیسابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می شود یک عده ای به نام‏‎ ‎‏پاسدار، یک عده ای به نام کمیته، یک عده ای به نام بسیج برای امنیت‏‎ ‎‏داخلی و مرزها از خود مردم جوشش کنند؛ و بیسابقه است که در یک‏‎ ‎‏کشوری خود مردم و خود علما و مؤمنین یک کمیته ای به اسم کمیته ای‏‎ ‎‏برای امداد داشته باشند که همّشان این باشد که فقرا و مستمندان را در‏‎ ‎‏سراسر کشور رسیدگی کنند و امداد کنند. اینها برکات اسلام است و این‏‎ ‎‏گروههای عزیز و کمیته ها و همین طور این کمیتۀ امداد یک عمل بسیار‏‎ ‎‏لطیف ظریف شریف دارند که با این عمل ان شاء الله می توانند ریشۀ فقر‏‎ ‎‏را از سرتاسر کشور به امداد ملت بزرگوار ایران و به همت دولت بزرگوار‏‎ ‎‏ایران، این ریشه را از بیخ و بن بکنند. و عمل شما آقایان در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏عمل بسیار شریف خداپسندی است که مورد عنایت خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خواهد بود.(183)‏

18 / 2 / 62 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 99