نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)

نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)

 

 

ایجاد وحدت کلمه

‏پیغمبر اسلام، همان طوری که خودشان طریقۀ مبارزه شان بوده است،‏‎ ‎‏باید آنها هم تَبَع باشند، تبع اسلام باشند. اگر وحدت کلمۀ خودشان را‏‎ ‎‏حفظ کنند، اگر این اختلافات جزئی موسمی را کنار بگذارند، اگر همه با‏‎ ‎‏هم همدست بشوند ـ هفتصد میلیون می گویند که جمعیت هست، اما‏‎ ‎‏هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند؛ هفتصد میلیون‏‎ ‎‏متفرق به درد نمی خورد؛ هزارها میلیون متفرق هم به درد نمی خورد؛‏‎ ‎‏اما اگر این هفتصد میلیون، دویست میلیونش، چهارصد میلیونش، با هم‏‎ ‎‏دست بدهند، دست برادری بدهند، حدود و ثغورشان را حفظ کنند،‏‎ ‎‏حدود خودشان را حفظ کنند لکن در جامعۀ اسلامی که مشترک مابین‏‎ ‎‏همه است، در کلمۀ توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی‏‎ ‎‏که مشترک بین همه است با هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه‏‎ ‎‏کنند، دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع‏‎ ‎‏نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما متحد بشوید...‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 74

‏دستهایی که می خواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، می خواهند‏‎ ‎‏ثروت شما را به رایگان ببرند، می خواهند ذخایر تحت الارضی و‏‎ ‎‏فوق الارضی شما را به یغما ببرند، آنها نمی گذارند که عراق و ایران با هم‏‎ ‎‏متحد بشود؛ ایران و مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد‏‎ ‎‏بشود؛ همه شان با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت.‏

‏     ولی شما تکلیفتان این نیست؛ رؤسا تکلیفشان این است که بنشینند‏‎ ‎‏با هم تفاهم کنند، حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند، هر کدام حدود و‏‎ ‎‏ثغورشان محفوظ، لکن آن دشمن خارجی که به شما اینقدر ضرر وارد‏‎ ‎‏می کند در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید کلمه بکنید، یک مشت‏‎ ‎‏یهودی دزد در فلسطین است، بیش از یک میلیون از مسلمین را ده‏‎ ‎‏سال، بیشتر از ده سال است که متفرق کرده اند و ممالک اسلامی‏‎ ‎‏نشسته اند با هم عزا گرفته اند، اگر توحید کلمه باشد چطور می توانند‏‎ ‎‏اینها، این یک مشت یهود دزد، چطور می توانند فلسطین شما را از‏‎ ‎‏دستتان بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار‏‎ ‎‏بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید، چطور هندوی بدبخت می تواند کشمیر‏‎ ‎‏عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کاری از آنها نیاید؟(142)‏

23 / 8 / 44

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اتحاد

بین مسلمین 

‏در شرایط اسف انگیز فعلی بر هر مسلمانی لازم است که کلیۀ نیروهای‏‎ ‎‏خویش را برای آزاد کردن سرزمینهای اشغال شده و انتقام از اشغالگران‏‎ ‎‏به کار گیرند. «والله ولی التوفیق»، و جای تردید نیست که وظیفه یک نفر‏‎ ‎‏مسلمانی که در دورترین نقطه های جهان به سر می برد همان وظیفه ای‏‎ ‎‏است که خلق مسلمان فلسطین امروز به آن مسئول است، مسلمانان به‏‎ ‎‏مثابۀ دست واحدند و همه در مسئولیت عمومی یکسانند. تفرقه جویی و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 75

‏نژادپرستی در کار نیست و بین ملتهای اسلامی هیچ گونه امتیازی وجود‏‎ ‎‏ندارد، جز تقوا و پرهیزگاری، گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین‏‎ ‎‏شماست.‏‎[1]‎ حَسْبُنَاالله ُ وَ نِعْمَ الْوَکیل.