گسترش اسلام

گسترش اسلام 

 

 

تفاهم بین تمام اقشار

‏یک مشکل دیگر عدم رابطۀ بین ملتهاست. ملتها با هم روابطشان یا هیچ‏‎ ‎‏نیست، یا کم است. تمام مؤمنین به حسب فرمان خدا برادرند؛ برادرها‏‎ ‎‏باید از حال برادرها مطّلع باشند. برادرها باید مشکلات برادرشان را حل‏‎ ‎‏کنند. اسلام در عین حالی که نقشۀ این مطلب را، که تفاهم بین همۀ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

‏قشرها باشد، کشیده است، و آن مسأله حج است، فریضۀ حج که تمام‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را موظف کرده است که افراد مستطیعشان بروند به‏‎ ‎‏مکه، آنجا هم مواقف متعدده فراهم کرده اسباب را که تفاهم باشد،‏‎ ‎‏مسلمین مع الأسف غفلت دارند. اگر دولتها بخواهند یک مجلسی را از‏‎ ‎‏دویست نفر آدم از بلاد مختلفه جمع بکنند، چه زحمتها و چه خرجها‏‎ ‎‏باید تحمل کنند تا اینکه دویست نفر جمع بشود در یک نقطه ای‏‎ ‎‏بخواهند که یک محفلی در آن نقطه درست کنند، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏یک محفل چندین میلیونی برای مسلمین تهیه کرده است و گفته است‏‎ ‎‏بروند همه در آنجا، و همه هم برادرند. مؤمنها اِخوه هستند، برادرند، و‏‎ ‎‏چنانچه این برادرها به حال هم رسیدگی نکنند، این قصور از اسلام‏‎ ‎‏نیست؛ قصور از ماست.‏

‏     اگر ما آن مواقفی که اسلام قرار داده است و مردم را هدایت کرده است‏‎ ‎‏به آن مواقف، آن مواقف را حفظ کنیم، اسلام پیش می رود؛ ممالک‏‎ ‎‏اسلامی مشکلاتش حل می شود؛ دیگران به ما نمی توانند طمع کنند؛‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت مسلم، اسیر یک مشت اشخاص یا دولتهای کذا‏‎ ‎‏نمی شوند. یک میلیارد جمعیت با داشتن خزائن ـ با داشتن خزائن‏‎ ‎‏زیرزمینی ـ و با داشتن پشتوانۀ ایمان، ایمان به خدا، یک همچو قدرت‏‎ ‎‏بزرگ مادی و معنوی که برای هیچ جا نیست برای مسلمین هست، اگر‏‎ ‎‏استفاده نکنند، خودشان قصور یا تقصیر کرده اند. مسلمین باید وضع‏‎ ‎‏خودشان را تغییر بدهند.(100)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گسترش اسلام

با دست مردم 

‏ان شاءالله با دست قوی ملت و با تأیید خدای تبارک و تعالی این‏‎ ‎‏ریشه های فساد قطع خواهد شد و اسلام گسترش پیدا خواهد کرد در‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 58

 ‏ همه جا. و ما متکی به خدا هستیم و با اتکا به خدا از هیچ چیز ترسی‏‎ ‎‏نداریم. و شما ملت عزیز مجتمع باشید، مصمم باشید و از هیچ چیز‏‎ ‎‏هراس نداشته باشید که هراسی هم نیست.(101)‏

3 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه

با کفر و دیکتاتوری

‏قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه وتنها‏‎ ‎‏هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرکت و بت پرستی است‏‎ ‎‏ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام، این‏‎ ‎‏پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از دیدگان جهانخواران‏‎ ‎‏و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویشتن اصرار می نمایند سلب خواهد‏‎ ‎‏کرد.(102)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادسازی انرژی متراکم جهان اسلام

‏ما با اعلام برائت از مشرکین تصمیم بر آزادیِ انرژی متراکم جهان اسلام‏‎ ‎‏داشته و داریم. و به یاری خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزی این‏‎ ‎‏کار صورت خواهد گرفت. و ان شاءالله روزی همۀ مسلمانان و دردمندان‏‎ ‎‏علیه ظالمین جهان فریاد زنند و اثبات کنند که ابرقدرتها و نوکران و‏‎ ‎‏جیره خوارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند.(103)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

گسترش نفوذ اسلام

‏البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل‏‎ ‎‏اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

‏جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران‏‎ ‎‏امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ‏‎ ‎‏می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم. ما درصدد خشکانیدن‏‎ ‎‏ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما‏‎ ‎‏تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این‏‎ ‎‏سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم؛ و نظام اسلام رسول الله ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهای‏‎ ‎‏دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باجخواهی و‏‎ ‎‏مصونیت کارگزاران امریکایی، حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم شده باشد،‏‎ ‎‏جلوگیری می کنیم. ان شاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر‏‎ ‎‏بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همۀ عالم‏‎ ‎‏منعکس سازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش با امریکا و‏‎ ‎‏شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا می خواهیم که این قدرت را به‏‎ ‎‏ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبۀ مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز‏‎ ‎‏ناقوس مرگ امریکا و شوروی را به صدا درآوریم. ‏

‏     ‏‏مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما برای همۀ جهانخواران آفریده است احساس غرور و‏‎ ‎‏آزادی کنند؛ و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خویش سر‏‎ ‎‏دهند و بر زخمهای خود مرهم گذارند؛ که دوران بن بست و نا امیدی و‏‎ ‎‏تنفس در منطقۀ کفر به سر آمده است، و گلستان ملتها رخ نموده است. و‏‎ ‎‏امیدوارم همۀ مسلمانان شکوفه های آزادی و نسیم عطر بهاری و طراوت‏‎ ‎‏گلهای محبت و عشق و چشمه سارِ زلال جوشش ارادۀ خویش را نظاره‏‎ ‎‏کنند. همه باید از مرداب و باتلاق و سکوت و سکونی که کارگزاران‏‎ ‎‏سیاست امریکا و شوروی بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیده اند به درآییم و‏‎ ‎‏به سوی دریایی که زمزم از آن جوشیده است روانه شویم؛ و پرده کعبه و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60

‏حرم خدا را که به دست نامحرمان نجس امریکا و امریکازاده ها آلوده شده‏‎ ‎‏است با اشک چشم خویش شستشو دهیم.(104)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61