فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

عنوان صفحه

 

مقدمه··· الف

 

فصل اول: تاریخچه بسیج··· 1

     در صدر اسلام··· 3

     قبل از پیروزی انقلاب اسلامی··· 8

     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی··· 18

     نقش مساجد و جماعات در شکل گیری بسیج··· 25

فصل دوم: اهداف و مأموریتها··· 31

     دفاع از اسلام و امنیت کشور··· 33

     نظام دفاعی و گسترش اسلام··· 57

          گسترش اسلام··· 57

          ضرورت آمادگی دفاعی··· 61

          نظام دفاعی بیست میلیونی (کشوری)··· 71


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه V
          نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)··· 74

          ایام الله و دفاع جهانی··· 88

     بسیج محرومیت زدایی··· 97

     بسیج سوادآموزی··· 99

     بسیج سازندگی کشور··· 102

     حمایت از دولت و قوای مسلح··· 105

     بازدارندگی و خنثی سازی توطئه ها··· 110

     سلب آرامش دشمن··· 118

     همراهی در بازسازی بعد از جنگ··· 121

فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی··· 127

     مفهوم بسیج··· 129

     ویژگیهای بسیجیان··· 132

          شهادت طلبی··· 132

          ایمان و حفظ معنویات··· 148

          فداکاری و استقامت··· 155

          رزمندگی و دشمن شکنی··· 160

          حضور در صحنه··· 162

          پیروی از معصومین(ع)··· 164

          منزلت بسیجیان··· 179

          مسئولیت دیگران در قبال بسیج و بسیجی··· 183

فصل چهارم: مسئولیتهای اخلاقی··· 199

     تزکیه و خودسازی··· 201

     صبر و استقامت در دفاع··· 204

فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب··· 211

     به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی··· 213


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VI
     کمک به احیای دین··· 232

     مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان··· 234

     حمایت از برقراری امنیت در کشور··· 244

     تعاون در سازندگی کشور··· 250

     خنثی سازی توطئه ها··· 266

فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی··· 269

     فداکاری و تحمل سختیها··· 271

     پشتیبانی از جبهه های جنگ··· 289

     حمایت از قوای مسلح··· 295

     حمایت از ایثارگران··· 307

     نبرد با دشمن··· 310

 

فهارس··· 315

     فهرست تفصیلی··· 317

     فهرست مآخذ··· 345

     فهرست منابع··· 373

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VII

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VIII