دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)

فصل اول: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

فصل اول

مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

شناختهای ما دربارۀ واقعۀ عاشورا بر پایۀ مبانی معرفتشناختی، روششناختی و کلامی خاصی شکل می‌گیرند. در این فصل برخی از این مبانی مورد نظر و گفتگو قرار گرفتهاند. محورهای اصلی گفتگو در این بخش به قرار زیر می‌باشد:

ـ ضرورتهای پژوهشی و شیوه‌های تحقیق در نهضت عاشورا

ـ الگو و چارچوبۀ مطلوب تحلیل در نهضت عاشورا

ـ جایگاه تعقل و عاطفه در تبیین و ارائۀ فرهنگ عاشورا

ـ تبیین نسبت تحلیل عقلانی نهضت عاشورا با ابعاد قدسی و الهی آن

ـ ضرورت رویکرد تاریخی ـ جامعهشناختی در شناخت نهضت عاشورا

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 203