کتاب حدود

کتاب حدود

‏این کتاب چند فصل دارد:‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 485