کتاب مواریث (ارث)

سوم از موانع ارث: رق (بنده و کنیز) بودن

سوم از موانع ارث: رق (بنده و کنیز) بودن

‏به صورتی که در کتاب های مفصل فقهی بیان شده است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 395