کتاب نکاح

خاتمه در شرط های مذکور در عقد ازدواج

خاتمه در شرط های مذکور در عقد ازدواج 

مسأله 1 ـ ‏جایز است که هر شرط جایزی در ضمن عقد ازدواج، شرط شود. و بر‏‎ ‎‏مشروط علیه، واجب است که همانند سایر عقود به آن وفا نماید. لیکن تخلف شرط یا‏‎ ‎‏متعذر شدن آن، موجب خیار فسخ در عقد ازدواج نمی باشد به خلاف بقیۀ عقدها. البته‏‎ ‎‏اگر شرط، التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین باشد مثل این که زوجه باکره باشد یا‏‎ ‎‏زوج مؤمن و غیر مخالف باشد و خلاف آن معلوم شود، موجب خیار فسخ است چنان که‏‎ ‎‏قبلاً به آن اشاره شد.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل این که‏‎ ‎‏او را از بیرون رفتن از منزل ـ هر وقت و هرجا که بخواهد ـ جلوگیری ننماید یا حق‏‎ ‎‏همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 322
‏کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد،‏‎ ‎‏عقد را فاسد می کند.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر شرط شود که بکارت او را از بین نبرد شرط لازم می شود، و اگر بعد از آن‏‎ ‎‏اذن دهد جایز است و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند یا در شهر معلومی یا در منزل‏‎ ‎‏مخصوصی اسکان دهد، شرط لازم می شود.‏

 

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 323