احکام روزه

اعتکاف در مسجد

مساله 1 ـ ‏مستحب است انسان در یکی از چهار مسجدی که بعداً خواهد‏‎ ‎‏آمد اعتکاف کند؛ یعنی توقف کند به قصد همین عبادت و لازم نیست قصد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 170
‏عبادت دیگری کند.‏

مساله 2 ـ ‏شخصی که می خواهد اعتکاف کند باید چند چیز را داشته باشد‏‎ ‎‏که از آن جمله است:‏

اول: ‏عقل.‏

دوم: ‏نیت و معتبر نیست در آن مگرتعیین موضوع و قصدقربت و اخلاص.‏

سوم: ‏روزه گرفتن است که چنانچه روزه نگیرد ویا نتواندبگیرد،اعتکاف آن‏‎ ‎‏صحیح نمی باشد و فرق نمی کند که آن روزه برای اعتکاف باشد یا روزۀ واجب‏‎ ‎‏یا مستحب دیگری مانند قضای واجب و امثال آن باشد.‏

چهارم: ‏توقف آن در مسجد از سه روز با شبهای میانه آنها کمتر نباشد.‏

پنجم: ‏در یکی از این چهار مسجد باشد: 1ـ مسجدالحرام، 2ـ مسجدالنبی‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، 3ـ مسجد کوفه، 4ـ مسجد بصره، و چنانچه غیر از این چهار مسجد در‏‎ ‎‏مسجد جامع شهر دیگری خواست اعتکاف کند احتیاط واجب آن است که‏‎ ‎‏رجاءً بجای آورد.‏

ششم: ‏زن از شوهر به احتیاط واجب باید اذن بگیرد؛ اگر اعتکاف منافی‏‎ ‎‏حق اوست، و اولاد از پدر و مادر باید اذن بگیرد؛ اگر اعتکاف موجب آزار‏‎ ‎‏آنهاست.‏

هفتم: ‏در طی این سه روز ازمسجد خارج نشود وچنانچه عمداًتوقف خود‏‎ ‎‏را ادامه نداد و خارج شد اعتکاف آن باطل می شود، مگر در مواقع ضروری،‏‎ ‎‏مثل بول کردن و غسل نمودن و امثال آن از مواردی که استثناء شده است.‏

مساله 3 ـ ‏جایز نیست غسل کردن در مسجد الحرام و مسجد النبی، بلکه‏‎ ‎‏واجب است تیمم کند و برای غسل کردن از مسجد خارج شود.‏

مساله 4 ـ ‏جایز است در دو روز اول اعتکاف مستحبی، اینکه اعتکاف را‏‎ ‎‏قطع کند، امّا بعد از آنکه دو روز توقف کرد روز سوم بر او واجب است اعتکاف‏‎ ‎‏را تمام نماید. و در اعتکاف واجب مثل نذر معین و امثال آن، دو روز اول را هم‏‎ ‎‏نمی تواند قطع نماید.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 171
مساله 5 ـ ‏اگر کسی در مسجد جنب شود، واجب است برای غسل کردن از‏‎ ‎‏مسجد خارج گردد و چنانچه غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی که گفته شد در‏‎ ‎‏مساجد دیگر موجب توقف و نجس کردن مسجد نشود، غسل کردن در مسجد‏‎ ‎‏اشکال ندارد. و اگر جنب شد و در مسجد توقف کرد اعتکاف آن باطل است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 172