احکام زکات

مساله 1 ـ ‏زکات نه چیز واجب است:‏

‏اول: شتر، دوم: گاو، سوم: گوسفند، چهارم: طلا، پنجم: نقره، ششم: گندم،‏‎ ‎‏هفتم: جو، هشتم: خرما، نهم: کشمش.‏

‏اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می شود‏‎ ‎‏باید مقداری که معین شده به عنوان زکات از مال خود اخراج نموده و در یکی از‏‎ ‎‏مصرفهایی که گفته می شود صرف کند.‏

مساله 2 ـ ‏زکات در صورتی واجب می شود، که مال به مقدار نصاب که‏‎ ‎‏بعداً ذکر می شود، برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و حرّ باشد و بتواند در آن مال‏‎ ‎‏تصرف نماید.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کسی یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره که به‏‎ ‎‏حد نصاب رسیده اند باشد، اول ماه دوازدهم مقدار زکاتی که به اینها تعلق گرفته‏‎ ‎‏می شود، ملک متزلزل مستحقین زکات می گردد، بنابراین اگر یکی از شرایط‏‎ ‎‏وجوب زکات در اثناء ماه دوازدهم به خودی خود مفقود شود، مقدار مزبور به‏‎ ‎‏ملک مالک اول بر می گردد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 173