احکام زکات

نصاب طلا

مساله 1 ـ ‏طلا دو نصاب دارد: ‏اول:‏ بیست مثقال شرعی که هر مثقال آن‏‎ ‎‏هیجده نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال‏‎ ‎‏صیرفی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد و برخی نیز بعداً ذکر‏‎ ‎‏می شود داشته باشد، انسان باید نصف مثقال شرعی که نه نخود است از بابت‏‎ ‎‏زکات بدهد. ‏دوم:‏ چهار مثقال شرعی است که سه مثقال صیرفی می شود، یعنی‏‎ ‎‏اگر سه مثقال بر پانزده مثقال اضافه شود باید زکات هیجده مثقال صیرفی را که‏‎ ‎‏عبارت از نه نخود برای پانزده مثقال، و دو قیراط از برای سه مثقال صیرفی باشد‏‎ ‎‏بپردازد. و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال صیرفی دیگر‏‎ ‎‏اضافه شود، باید از برای این سه مثقال دوم نیز دو قیراط بدهد، و هر ده قیراط‏‎ ‎‏عبارت است از نه نخود که نصف نصاب شرعی است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 177