احکام زکات

زکات فطره

مساله 1 ـ ‏کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و‏‎ ‎‏فقیر و بندۀ کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند‏‎ ‎‏هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج‏‎ ‎‏یا ذرت و مانند اینها، به مستحق بدهد و اگر قیمت یکی از اینها را هم بدهد‏‎ ‎‏کفایت می کند.‏

مساله 2 ـ ‏کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 188
‏که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره‏‎ ‎‏بر او واجب نیست.‏

مساله 3 ـ ‏انسان باید فطرۀ کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او‏‎ ‎‏حساب می شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن‏‎ ‎‏خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.‏

مساله 4 ـ ‏اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد،‏‎ ‎‏زکات فطره بر او واجب نیست.‏

مساله 5 ـ ‏اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند‏‎ ‎‏که از مال او فطرۀ خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را‏‎ ‎‏می دهد، لازم نیست خودش فطرۀ او را بدهد.‏

مساله 6 ـ ‏فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید وارد شده و نان خور او‏‎ ‎‏حساب می شود بر او واجب است.‏

مساله 7 ـ ‏اگر پیش از غروب به یک لحظه، بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل‏‎ ‎‏گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد باید‏‎ ‎‏زکات فطره را بدهد.‏

مساله 8 ـ ‏کسی که دیگری باید فطرۀ او را بدهد، واجب نیست فطرۀ خود‏‎ ‎‏را بدهد.‏

مساله 9 ـ ‏اگر فطرۀ انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود‏‎ ‎‏انسان واجب نمی شود، اگر چه غنی هم باشد.‏

مساله 10 ـ ‏کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر‏‎ ‎‏سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.‏

مساله 11 ـ ‏اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات‏‎ ‎‏مال گفته شد برسانند، کافی است.‏

مساله 12 ـ ‏فقیری که به او فطره می دهند لازم نیست عادل باشد، ولی‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 189
‏احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت می کند فطره‏‎ ‎‏ندهند.‏

مساله 13 ـ ‏به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره‏‎ ‎‏بدهند.‏

مساله 14 ـ ‏احتیاط واجب آن است که به یک فقیر، کمتر از یک صاع که‏‎ ‎‏تقریباً سه کیلو است فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.‏

مساله 15 ـ ‏مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر‏‎ ‎‏دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر‏‎ ‎‏دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.‏

مساله 16 ـ ‏انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان‏‎ ‎‏خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید.‏

مساله 17 ـ ‏اگر پیش از ماه رمضان فطره بدهد صحیح نیست، و احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان یا در‏‎ ‎‏ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را‏‎ ‎‏بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.‏

مساله 18 ـ ‏گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد، باید به جنس‏‎ ‎‏دیگری یا خاک مخلوط نباشد به نحوی که خارج از متعارف است، و اگر از چیز‏‎ ‎‏معیب بدهد کافی نیست.‏

مساله 19 ـ ‏کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره‏‎ ‎‏را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا‏‎ ‎‏ظهر تاخیر بیندازد.‏

مساله 20 ـ ‏اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که فطره را به جای دیگر نبرد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 190