احکام خمس

2ـ معدن

مساله 1 ـ ‏میزان در تشخیص معدن، عرف عقلا است؛ مثل طلا و نقره و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 191
‏قلع و آهن و مس و زیبق و یاقوت و زبرجد و فیروزه و عقیق و قیر و نفت و کبریت‏‎ ‎‏و سنگ سرمه و زرنیخ و نمک، بلکه گچ و گل سرشور و گل ارمنی بنابر احوط.‏

مساله 2 ـ ‏چیزی که معدن بودن آن مشکوک باشد به عنوان معدن خمس‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 3 ـ ‏معتبر است در تعلق خمس به معدن اینکه به حد نصاب برسد‏‎ ‎‏بعد از اخراج موونه و تصفیه، و نصاب آن عبارت است از بیست دینار طلا و یا‏‎ ‎‏دویست درهم از جهت عین و یا قیمت بنابر احتیاط، و در وقت اختلاف قیمت،‏‎ ‎‏آنچه که قیمت آن کمتر است از طلا و نقره مناط است بنابر احتیاط.‏

مساله 4 ـ ‏معتبر نیست در تعلق خمس به اینکه در هر دفعه به حد نصاب‏‎ ‎‏برسد، بلکه اگر به تدریج آن قدر بیرون آورد که مجموع به قدر نصاب شد،‏‎ ‎‏خمس مجموع واجب است، حتی در صورتی که دفعۀ اول کمتر از نصاب بیرون‏‎ ‎‏آورد، پس از آن اعراض کرد و بعد از آن برگشت و اخراج کرد تا روی هم رفته به‏‎ ‎‏حد نصاب رسید، بنابر احوط، اگر نگوییم اقوی است.‏

مساله 5 ـ ‏اگر چند نفر مشترکاً اخراج یک معدن کنند، باید سهم هر کدام به‏‎ ‎‏حد نصاب برسد بنابر اقوی، و رسیدن سهم مجموع به حد نصاب مناط نیست.‏

مساله 6 ـ ‏اگر دو جنس یا زیادتر از یک معدن بیرون آورده شود، اگر قیمت‏‎ ‎‏مجموع به حد نصاب رسید، خمس به آن تعلق می گیرد بنابر اقوی.‏

مساله 7 ـ ‏اگر از چند معدن اخراج می کند، روی هم رفته حساب نیست‏‎ ‎‏بنابر اقوی، مگر در صورتی که یک معدن حساب شود عرفاً و قطعات زمین‏‎ ‎‏مابین یک معدن فاصله انداخته باشد.‏

مساله 8 ـ ‏فرقی نیست در تعلق خمس به معدن در بیرون آورنده، میان‏‎ ‎‏مسلمان وکافر، درصورتی که زمین ملک و یا اینکه زمین مباح باشد، پس معادنی‏‎ ‎‏که به دست کفار استخراج می شود از طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و‏‎ ‎‏مثل آنها خمس به آنها تعلق می گیرد، الاّ آنکه حضرات ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ برای شیعیان‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 192
‏مباح فرموده اند خمس اموالی را که از غیر معتقد به خمس مثل کافر و مخالف‏‎ ‎‏گرفته می شود؛ چه از منافع کسب بوده باشد یا غیر آن. و امّا کسی که از فرق‏‎ ‎‏امامیه به مقتضای اجتهاد خود و یا اجتهاد مقلدش معتقد نباشد به وجوب‏‎ ‎‏خمس در بعض اقسام آن و یا کسی که معتقد به اصل خمس نباشد به توهم‏‎ ‎‏دلالت بعض اخبار، پس در صورتی که مال غیر مخمس از آنها به دست‏‎ ‎‏اشخاصی که خمس را واجب می دانند برسد، باید خمس آن را اخراج کنند،‏‎ ‎‏مگر در صورت شک که در این صورت تفحص و اداء لازم نیست.‏

مساله 9 ـ ‏اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن اخراج کرده به حد نصاب‏‎ ‎‏می رسد یا نه، باید به وزن کردن و یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 193