احکام خمس

3ـ گنج

‏گنج مالی است که در زمین یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند،‏‎ ‎‏و طوری باشد که در نظر عرف به آن گنج گفته شود.‏

مساله 1 ـ ‏نصاب گنج مثل نصاب معدن است، پس معتبر است که قیمت‏‎ ‎‏آن بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره باشد؛ چه از طلا و نقره باشد یا نه.‏

مساله 2 ـ ‏معتبر است در گنج که صاحب آن معلوم نباشد، خواه در بلاد‏‎ ‎‏کفار باشد یا در زمین موات و یا در خرابه های بلاد اسلام و چه اثر اسلام بر آن‏‎ ‎‏باشد یا نه، و در جمیع صور مالک کسی است که آن را پیدا کرده، و باید خمس‏‎ ‎‏آن را بدهد.‏

مساله 3 ـ ‏اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال‏‎ ‎‏کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس‏‎ ‎‏آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد.‏‎ ‎‏و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده‏‎ ‎‏اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 193
‏خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود، که‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 4 ـ ‏در حکم گنج است آنچه پیدا می شود در شکم حیوانی که‏‎ ‎‏خریده باشند او را، و باید به تفصیل مذکور از مالکین سابق که می شناسد جویا‏‎ ‎‏شود، پس در صورت نشناختن مالک آن، باید خمس آن را بدهد و رسیدن به‏‎ ‎‏حد نصاب در این صورت شرط وجوب خمس نیست.‏

مساله 5 - ‏ایضاً در حکم گنج است بنابر احوط، آنچه پیدا شود در شکم‏‎ ‎‏ماهی که خریده و در این صورت جویا شدن از مالک لازم نیست، مگر در بعض‏‎ ‎‏صور نادره و نصاب در آن نیز معتبر نیست، بلکه احوط آن است که غیرماهی در‏‎ ‎‏حکم ماهی است در عدم اعتبار نصاب.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 194