احکام خمس

4ـ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‏آید

مساله 1 ـ ‏آنچه به فرو رفتن زیر آب بیرون آورده می شود از جواهرات، مثل‏‎ ‎‏مروارید و مرجان و چیزهای دیگری که متعارف است اخراج آن از دریا به فرو‏‎ ‎‏رفتن در آن، به شرط آنکه به نصاب برسد و آن یک دینار طلا است، پس واجب‏‎ ‎‏است در صورت رسیدن به آن مقدار، خمس آنچه در یک دفعه بیرون آورده‏‎ ‎‏باشند یا در چند دفعه، و فرق نیست در آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از‏‎ ‎‏چند جنس.‏

مساله 2 ـ ‏اگر بدون فرو رفتن در آب به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورند‏‎ ‎‏بنابر احتیاط خمس آن واجب است، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا‏‎ ‎‏جواهری بگیرد، واجب نیست در آن خمس از جهت غوص، و داخل در ارباح‏‎ ‎‏مکاسب است در صورتی که این کار کسب و شغل او باشد، و امّا اگر از باب‏‎ ‎‏اتفاق مطلع شد بر آن، پس آن داخل در حکم مطلق فایده است که انشاء الله‏‎ ‎‏خواهد آمد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 194
مساله 3 ـ ‏اگر از نهرهای بزرگ مثل نیل و فرات و دجله جواهری بیرون‏‎ ‎‏آورد به فرو رفتن در زیر آب، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید و‏‎ ‎‏متکوّن می شود، باید خمس آن را بدهد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر جواهری مثل لولو و مرجان و سایر جواهرات در دریا غرق‏‎ ‎‏شود و مالکش از آن اعراض کند، پس اگر بعد از آن کسی در آب فرو رود و آن را‏‎ ‎‏بیرون آورد، واجب است بر آن خمس بنابراحتیاط.‏

مساله 5 ـ ‏عنبر در حکم جواهر است در صورتی که به فرو رفتن در آب‏‎ ‎‏بیرون آورده باشند، و امّا اگر از روی آب یا از کنار دریا آن را گرفته باشند، پس آن‏‎ ‎‏بنابر اقوی در حکم ارباح مکاسب است در صورتی که شغل از برای گیرنده باشد‏‎ ‎‏و امّا اگر اتفاقاً بدست آید، پس آن در حکم مطلق فایده است.‏

مساله 6 ـ ‏وجوب خمس در غوص و معدن و گنج بعد از اخراج مونۀ کندن‏‎ ‎‏و تصفیه و آنچه صرف آلات و ادوات نموده است می باشد، بلکه اعتبار نصاب‏‎ ‎‏بعد از بیرون آوردن موونه است علی الاقوی.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 195