احکام خمس

7 ـ مال حلال مخلوط به حرام

مساله 1 ـ ‏اگر مال حلال با مال حرام مخلوط باشد که انسان نتواند آنها را از‏‎ ‎‏یکدیگر جدا کند و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید‏‎ ‎‏خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقیۀ مال بر او حلال می شود.‏

مساله 2 ـ ‏اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش را هم می شناسد، باید‏‎ ‎‏مال را به صاحبش رد نماید.‏

مساله 3 ـ ‏اگر صاحب مال را در میان چند نفر به نحو اجمال بداند، احتیاط‏‎ ‎‏آن است که همۀ آن چند نفر را از خود راضی کند به هر طریقی که ممکن باشد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر جلب رضایت همه ممکن نباشد، پس در این صورت‏‎ ‎‏استخراج می کند صاحب مال را با قرعه، بنابر اقوی.‏

مساله 5 ـ ‏اگر صاحب مال را به نحو اجمال هم نداند و یا در میان عدد غیر‏‎ ‎‏محصور باشد حتی به مظنه هم نتواند تشخیص دهد، باید صدقه بدهد مال را با‏‎ ‎‏اذن حاکم شرع علی الاحوط.‏

مساله 6 ـ ‏مصرف این خمس مثل مصرف سایر خمسها است، بنابر اصح.‏

مساله 7 ـ ‏اگر بداند مقدار حرام زیادتر از خمس است ولی مقدار آن را‏‎ ‎‏نداند، ظاهر این است که بقیه حلال می شود، لکن احوط آن است که بعد از‏‎ ‎‏دادن خمس با حاکم شرع مصالحه نماید تا یقین کند به فراغ ذمه.‏

مساله 8 ـ ‏اگر بعد از دادن خمس، صاحب مال حرام پیدا شود، باید‏‎ ‎‏غرامت آن را بکشد بنابر احوط، و اگر بعد از دادن خمس معلوم شود که مقدار‏‎ ‎‏حرام کمتر از خمس بوده زیاده را نمی تواند برگرداند، و اگر معلوم شود که مقدار‏‎ ‎‏حرام زیادتر بوده، مقدار تفاوت را صدقه می دهد بنابر احوط، اگرچه اقوی عدم‏‎ ‎‏وجوب آن است اگر بداند زیاده را، لکن نداند مقدار آن را.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 201