کتاب طهارت

ورود زنان به قبرستان

ورود زنان به قبرستان

[سؤال 683] ----> 378

‏2. آیا آمدن زن ها در قبرستان در صورتی که مزاحم فاتحه دادن مردان شوند اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 303