کتاب طهارت

غسل استحاضه

غسل استحاضه

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 255