کتاب طهارت

غسل حیض

غسل حیض

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 242