کتاب طهارت

حکم رطوبت مشتبه

حکم رطوبت مشتبه

[سؤال 510] ----> 5405

‏3. در غسل جنابت ترتیبی بعد از غسل، ادرار و مقداری آب با آن می آید. آیا پاک‏‎ ‎‏است یا باید دوباره غسل کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر رطوبت مشتبه خارج شده، چنانچه قبلاً بول کرده باشد، ولو بعد از غسل، غسل واجب نمی شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 234