کتاب طهارت

چهارم: مطلق بودن، طاهر بودن، مباح بودن آب و...

چهارم از واجبات غسل: مطلق بودن، طاهر بودن، مباح بودن آب و...

[سؤال 491] 233

 ‏بسمه تعالی‏

‏در غسل اگر موضع نجس از بدن را ابتدا طاهر کند و بعد مقداری آب تهیه کرده و‏‎ ‎‏دست خود را در آن آب بزند و به سر و گردن بکشد و آن جا را خیس کند و بعد به‏‎ ‎‏همین ترتیب دست خود را در آن آب زده به طرف راست بدن بکشد و بعد از آن به‏‎ ‎‏طرف چپ بدن، غسلش صحیح است؟‏

بسمه تعالی، اگر آب بر بدن جاری شود که صدق شستن کند صحیح است.

‎ ‎[سؤال 492] ----> 1486

‏13. هل یشترط فی صحّة الغسل، طهارة تمام کلّ عضوٍ قبل غسله أم یجوز ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏البدء بغسل أعلی العضو، ثمّ تطهیر أسفله وغسله.‏

بسم الله‌ تعالی، لا یجب ذلک وإنّما الواجب، طهارة المحل قبل الغسل

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 226
الوضوئی أو الغسلی؛ فلا یکفی غسل واحد للتطهیر والوضوء أو الغسل.

[سؤال 493] ----> 228

‏3. غسل کردن با آب خالی بدون صابون صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، غسل باید با آب مطلق باشد و اگر با آب صابون غسل کند به طوری که آب مضاف باشد، غسل صحیح نیست.

[سؤال 494] ----> 1325

‏9. عموم مردم ده یک حمام درست کردند؛ ولی بعد بعضی، عده ای را به زور از آن‏‎ ‎‏حمام خارج کردند. آن ها هم برای خود حمام درست کردند و می گویند: «ما رضایت‏‎ ‎‏نداریم شما در این حمام غسل کنید». غسل کردن در این حمام چه صورت دارد؟ برای‏‎ ‎‏دسته اول که دیگران را خارج کردند و یا عموم مردم ده چگونه است؟ اگر کسی از‏‎ ‎‏خارج آمد غسل کرد چگونه است؟‏

بسمه تعالی، اگر حمام مشترک است، بدون رضایت همۀ شرکا غسل در آن صحیح نیست.

[سؤال 495] ----> 6542

‏2. چنانچه شخصی ضمن استحمام در حمام بیرون، لباس های خود را در آن جا‏‎ ‎‏(حمام) بشوید و پولی بابت آب مصرفی پرداخت نکند و یا این که صاحب آن را در‏‎ ‎‏جریان نگذارد، آیا امورات شرعیۀ واجب مانند نماز و غسل او صحیح است؟‏

بسمه تعالی، اگر عمل مزبور متعارف باشد و صاحب حمام به اصل ورود در حمام راضی باشد غسل صحیح است؛ ولی نسبت به تصرفات اضافی مدیون صاحب حمام است.

[سؤال 496] 234

 ‏بسمه تعالی‏ ‏6 / 3 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 227
‏احتراماً؛ به عرض مبارک می رساند: حاصل 54 سال زحمت و تلاش شبانه روزی‏‎ ‎‏حقیر که دارای یک باغ و ساختمان مسکونی با ده سر عائله تحت تکفل می باشم، و‏‎ ‎‏دارای هیچ گونه مستقلات دیگری نیستم و آن هم ـ با نهایت تأسّف ـ فاضلاب حمام‏‎ ‎‏عمومی کوی جوزچه شهرستان خوانسار، به اضافه نفت سیاه ـ بدون مجوّز شرعی و‏‎ ‎‏قانونی ـ وارد باغ و ساختمان این حقیر می گردد؛ که از طرفی سلامت و بهداشت منطقه‏‎ ‎‏را در خطر و از طرف دیگر، باغ و زندگی حقیر را در خطر نابودی قرار داده که قابل‏‎ ‎‏کشت