فهرست منابع

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست منابع 

‏ ‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛‏‏ صحیفه امام‏‏؛ 22 ج، چ1، تهران: 1378.‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 299