فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏عنوان- صفحه ‏

فصل اول: کلیات

تفاوت قوای مسلح قبل و بعد از انقلاب اسلامی ..... 3

‏ارعاب مردم ..... 3‏

‏نداشتن تفاهم با ملت ..... 3‏

‏شدت بر مردم، رأفت با دشمنان ..... 4‏

‏ترس از دشمن، زورگویی به ملت ..... 4‏

‏فرهنگ، عامل تمایز قوای مسلح بعد از انقلاب ..... 5‏

‏ایمان عامل استقامت قوای مسلح ..... 6‏

ضرورت وجود قوای مسلح ..... 7

‏قوای مسلح، حافظ امنیت کشور ..... 7‏

‏لزوم وجود قوای مسلح برای حفظ کشور ..... 8‏

‏هویت خدمتگزاری ..... 8‏

‏قوای مسلح حافظ استقلال کشور ..... 8‏

‏حمایت امام از قوای مسلح ..... 8‏

‏ممنوعیت تضعیف قوای مسلح ..... 8‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 253

‏نترس بودن قوای مسلح ..... 9‏

‏ضرورت تقویت روحی نظامیان اسلام ..... 9‏

‏لزوم تقویت توسط دولت ..... 9‏

‏تضعیف قوای مسلح، تضعیف اسلام ..... 10‏

‏پرهیز از تضعیف قوای مسلح ..... 10‏

‏قدردانی امام از قوای مسلح ..... 10‏

‏تقدیر امام از همه قوای مسلح ..... 10‏

‏قدردانی از خدمات قوای مسلح ..... 11‏

‏تقدیر از قیام به وظیفه قوای مسلح ..... 11‏

‏لزوم تقویت روحیه قوای مسلح توسط ملت ..... 11‏

‏اسلام پشتیبان قوای مسلح ..... 12‏

‏ناتوانی در ستایش از رزمندگان ..... 12‏

‏تشکر امام از زحمات قوای مسلح ..... 13‏

‏نوید پیروزی لشکر حق ..... 13‏

‏اعلام حمایت امام از قوای مسلح ..... 13‏

‏پشتیبانی امام از تمامی نیروها ..... 14‏

‏تقدیر از عملیات قوای مسلح ..... 14‏

‏قدردانی از همفکری نیروها ..... 14‏

‏تشکر از رزمندگان نبرد ..... 15‏

‏قدردانی از تلاش قوای مسلح ..... 15‏

‏تبریک پیروزی عملیات مطلع الفجر ..... 15‏

‏آرزوی پیروزی نهایی رزمندگان ..... 16‏

‏افتخار و مباهات امام به رزمندگان ..... 16‏

‏بوسه بر بازوان رزمندگان ..... 16‏

‏قدردانی از زحمات رزمندگان ..... 17‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 254

‏توصیف صبر و استقامت رزمندگان جبهه ها ..... 18‏

‏تبریک به رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا ..... 18‏

‏قوای مسلح، شایسته توصیف امام زمان (عج) ..... 19‏

‏قوای مسلح، امید و افتخار اسلام ..... 20‏

‏تبریک و قدردانی از سلحشوری رزمندگان ..... 20‏

‏توجه به نظامیان به خاطر احیای اسلام ..... 20‏

‏ضرورت تجلیل هنرمندان از سلحشوری رزمندگان ..... 21‏

‏نترس بودن جنود خداوند ..... 21‏

‏تبلیغات منفیِ دنیا ..... 22‏

‏دعای امام برای رزمندگان ..... 22‏

‏تشکر امام از فداکاری رزمندگان ..... 22‏

‏فراموش نکردن پیشکسوتان شهادت ..... 23‏

‏حمایت و دعای خیر امام برای قوای مسلح ..... 23‏

‏حرمت تضعیف قوای مسلح ..... 23‏

جایگاه قوای مسلح ..... 23

‏عبادت بودن شغل قوای مسلح ..... 24‏

‏عملکرد قوای مسلح، موجب رضایت خدا ..... 24‏

‏قوای مسلح در رأس امور ..... 24‏

‏اجر لشکریان اسلام ..... 24‏

‏خداوند مشتری مدافعان اسلام ..... 25‏

‏ایثار و اخلاص، بالاترین ارزشها ..... 25‏

‏عجز الفاظ در ستایش قوای مسلح ..... 26‏

‏مقام معنوی قوای مسلح ..... 26‏

‏عشق به محبوب حقیقی ..... 28‏

‏تهذیب نفس ..... 28‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 255

‏عجز بیان در ترسیم مقام قوای مسلح ..... 28‏

‏اوج معرفت و عرفان رزمندگان ..... 29‏

‏تحیر از عظمت روح رزمندگان ..... 29‏

‏فرزندان دفاع مقدس، تاریخ مصور انقلاب ..... 29‏

فصل دوم: ویژگیهای قوای مسلح

‏ ‏

نظامیان صدر اسلام ..... 33

‏توجه به معنویات ..... 33‏

‏روحیه فداکاری ..... 33‏

‏رحمت با یکدیگر، شدت بر دشمن ..... 34‏

‏روحیه ایثار و شهادت طلبی ..... 34‏

‏ایمان و اخلاص، رمز پیروزی ..... 35‏

‏شجاعت و ایمان ..... 36‏

‏توکل بر خدا ..... 36‏

‏جوانمردی و فداکاری ..... 36‏

نظامیان جمهوری اسلامی ..... 37

دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور ..... 37

‏پیشمرگ حراست از کشور ..... 37‏

‏مهیای جهاد ..... 37‏

‏خادم اسلام و کشور ..... 38‏

‏قدردانی از قوای مسلح خدمتگزار ..... 38‏

‏قوای مسلح، هوشیار و خستگی ناپذیر ..... 39‏

‏قوای مسلح، پشتیبان اسلام ..... 39‏

‏خدمتگزار اسلام و جبهه ها ..... 40‏

‏خدمت و عبادت ..... 40‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 256

‏مجاهده و مبارزه برای خدا ..... 40‏

‏فداییان عقیده و هدف ..... 40‏

‏رزمندگان مصمم در راه هدف ..... 41‏

‏ارتش 20 میلیونی، نگهبان اسلام و کشور ..... 41‏

‏فداکاری با قلبی پر از محبت خدا ..... 42‏

‏ناصران اسلام و کشور اسلامی ..... 43‏

‏فداکاری برای اسلام ..... 43‏

‏انسجام و برادری با یکدیگر ..... 43‏

رأفت با یکدیگر، شدت بر دشمنان ..... 44

‏شدت با دشمن، دوستی با هم ..... 44‏

‏رحیم با یکدیگر، کوبنده با دشمنان ..... 44‏

‏پاسداران، عامل ترس دشمنان ..... 45‏

‏ارعاب کننده دشمنان ..... 45‏

پیروی از پیامبر و ائمه اطهار (ع) ..... 45

‏کوشش برای کسب رضایت امام زمان (عج) ..... 45‏

‏پیروی از سیدالشهدا (ع) ..... 46‏

‏عشق به امام حسین (ع)، عامل پایداری ..... 46‏

‏اقتدا به حضرت امیر در همه امور ..... 46‏

‏الگوپذیری قوای مسلح از حضرت ابراهیم (ع) ..... 47‏

‏برخورداری از حمایت امام زمان (عج) ..... 47‏

‏برخورداری از حمایت مردم ..... 47‏

‏رأفت مردم با قوای مسلح ..... 47‏

برخورداری از حمایت مردم ..... 48

‏انسجام با ملت ..... 48‏

‏برخورداری از حمایت امام ..... 48‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 257

‏آسیب ناپذیری قوای مسلح ..... 49‏

‏پشتیبانی مردم از قوای مسلح ..... 49‏

فداکاری و شهادت طلبی ..... 49

‏روحیه فداکاری برای هدف ..... 49‏

‏استقبال از شهادت با آغوش باز ..... 50‏

‏عشق به شهادت ..... 50‏

‏فداکاری برای اسلام ..... 51‏

‏ایثارگری در راه اسلام ..... 51‏

‏جانفشانی قوای مسلح در جبهه ها ..... 51‏

‏روحیه شهادت طلبی در قوای مسلح ..... 52‏

‏شهادت طلبی در پرتو اسلام ..... 52‏

‏اسوه های شهادت طلبی ..... 52‏

‏شهادت برای نجات اسلام و کشور ..... 53‏

‏ناتوانی در سنجش ایثار و اخلاص قوای مسلح ..... 53‏

‏آماده بودن برای شهادت ..... 54‏

‏جان فدایی در راه اسلام ..... 55‏

‏شهادت طلبی الگویی از سیدالشهدا (ع) ..... 55‏

‏قوای مسلح، پیشتاز خط مقدم جبهه ها ..... 55‏

‏پذیرفتن شهادت ..... 55‏

‏آماده شهادت ..... 56‏

‏عشق به شهادت ..... 56‏

‏چراغ هدایت ملتها ..... 56‏

برخورداری از ایمان و استقامت ..... 57

‏جانفشانی تا شهادت ..... 57‏

‏توکل بر خدا ..... 57‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 258

‏مسلح به اللَّه اکبر ..... 57‏

‏ایستادگی در مقابل دشمن ..... 57‏

‏ایمان و یکدلی در دفاع ..... 58‏

‏ایثار و جانفشانی ..... 58‏

‏اقلیت پیروز بر دشمن ..... 58‏

‏ایمان عامل غلبه بر دشمن ..... 58‏

‏ایمان و اخلاص، عوامل پیروزی ..... 59‏

‏ایمان عامل پایداری ..... 59‏

‏قوای مسلح، مولودی با تحول الهی ..... 59‏

‏قوای مسلح، ترکیب خاص الهی ..... 60‏

‏مقاومت متکی به ایمان و اخلاص ..... 60‏

‏به دنبال نام و نشان نبودن ..... 61‏

‏شجاعت به پشتوانه ایمان ..... 61‏

‏ساده زیستی ..... 62‏

انس با دعا و مناجات ..... 62

‏اتکال به خدا ..... 62‏

‏سنگرها، عبادتگاه رزمندگان ..... 63‏

‏تهجد و مناجات رزمندگان ..... 63‏

‏فداکاری همراه با مناجات ..... 63‏

‏ذکر خدا در جبهه ها ..... 64‏

‏عبادت در سنگرها ..... 64‏

‏عجز در سنجش بعد معنوی قوای مسلح ..... 64‏

صفات اخلاقی فرماندهان اسلام ..... 66

‏امام جماعت بودن ..... 66‏

‏معاشرت با مردم ..... 67‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 259

‏تبعیت از امام علی (ع) ..... 67‏

‏خدمتگزاری فرماندهان به مردم ..... 68‏

‏رفتار اسلامی با زیردستان ..... 68‏

‏فرماندهان اسلام، آغازگر جنگ نبودند ..... 68‏

‏عطوفت سرداران اسلام ..... 69‏

‏کوشش در جلب قلوب مردم ..... 69‏

‏پرهیز از لباس شهرت ..... 69‏

‏کوشش در خودسازی ..... 70‏

‏رفتار انسانی با زیردستان ..... 70‏

فصل سوم: اهداف و مأموریتهای قوای مسلح

‏ ‏

پاسداری و دفاع از اسلام ..... 73

‏حفظ اسلام و قرآن ..... 73‏

‏پیش بردن نهضت اسلامی ..... 73‏

‏انطباق عمل قوای مسلح با اسلام ..... 74‏

‏قوای مسلح، پاسدار اسلام ..... 74‏

‏پیاده کردن اسلام ..... 75‏

‏انطباق اعمال با دستورات اسلام ..... 75‏

‏تقویت اسلام ..... 75‏

‏حفظ کیان اسلام ..... 76‏

‏لزوم اخلاق کریمه در قوای مسلح ..... 76‏

‏افزایش تعهد و خودسازی ..... 77‏

‏تقویت قوای مسلح برای دفاع از اسلام و کشور ..... 77‏

حفظ امنیت ملی ..... 77

‏حفظ مصالح و استقلال مردم ..... 78‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 260

‏حل مسائل کردستان ..... 78‏

‏نقش قوای مسلح در کردستان ..... 78‏

‏سهم قوای مسلح در پیروزی انقلاب ..... 78‏

‏نظارت و کنترل تحرکات مشکوک ..... 79‏

‏گرایش به انقلاب برای واژگونی طاغوت ..... 79‏

‏حفاظت از کشور و خدمت به ملت ..... 79‏

‏خدمت به کشور و ملت ..... 79‏

‏مأموریت سرکوب دشمنان ..... 80‏

‏پاکسازی کشور با انسجام ..... 80‏

‏قوای مسلح مأمور حفظ کشور ..... 80‏

‏کوتاه کردن دست دشمنان ..... 80‏

‏جدیت در جنگ و پرهیز از سستی ..... 81‏

‏پاک کردن کشور از دشمن ..... 81‏

‏بیمه کردن جمهوری اسلامی ..... 81‏

‏سرکوب دشمنان ..... 81‏

‏پاسداری از کشور در برابر متجاوزان و منحرفان ..... 82‏

‏تثبیت جمهوری اسلامی ..... 82‏

‏جلوگیری از دخالت ابرقدرتها ..... 82‏

‏ضرورت آمادگی نیروهای مسلح ..... 83‏

‏حفظ هوشیاری قوای مسلح ..... 84‏

وحدت و هماهنگی نیروها ..... 85

‏وحدت در جلوگیری از ورود دشمن ..... 85‏

‏پرهیز از دخالت در امور یکدیگر ..... 85‏

‏دستور هماهنگی نیروها در سرکوب اشرار ..... 86‏

‏دودستگی، خیانت است ..... 86‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 261

‏پرهیز از ناهماهنگی ..... 86‏

‏لزوم هماهنگی قوا ..... 86‏

‏اختلاف، برخلاف رضای خداست ..... 87‏

‏پرهیز از اعمال خلاف اسلام ..... 87‏

‏هماهنگی به منظور پیشبرد کارها ..... 87‏

‏هماهنگی بین قوای مسلح در فعالیتها ..... 88‏

‏عدم کارایی نیروی نظامی متفرق ..... 89‏

‏پراکندگی موجب تزلزل قوای مسلح ..... 89‏

‏ضرورت هماهنگی نیروها در عمل ..... 90‏

‏لزوم وحدت نیروها در اهداف ..... 90‏

‏ضرورت عمل به موازین اسلام ..... 91‏

‏مراقبت در برابر تفرقه افکنان ..... 92‏

‏هماهنگی در حراست از کشور ..... 92‏

‏انسجام عامل پیشرفت ..... 92‏

‏فراموش نکردن هدف ..... 93‏

‏الزام به هماهنگی در مسیر هدف ..... 94‏

‏همکاری و هماهنگی قوا، واجب شرعی ..... 94‏

‏آسیبهای جبران ناپذیر از ناهماهنگی نیروها ..... 94‏

‏پیروزی نهایی در تشریک مساعی ..... 95‏

‏آشفتگی در اثر دخالت نیروها در اموریکدیگر ..... 95‏

‏پرهیز از دخالت در امور همدیگر ..... 96‏

‏ضرورت هماهنگی نیروها در حفظ کشور ..... 97‏

‏رفع غائله کردستان با وحدت نیروها ..... 97‏

‏لزوم اطاعت از دستورات شورای عالی دفاع ..... 97‏

‏لزوم یکپارچگی و وحدت رویه قوای مسلح ..... 98‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 262

‏پرهیز از اختلاف و مراقبت در برابر توطئه های دشمن ..... 99‏

‏نقشه دشمن، ایجاد اختلاف بین قوای مسلح ..... 100‏

‏ضرورت یکی بودن مقصد قوای مسلح ..... 101‏

‏هماهنگی برای تقویت قوای مسلح ..... 102‏

‏سرنوشت ساز بودن وحدت فرماندهی ..... 103‏

‏نجات کشور با اتحاد و هماهنگی ..... 103‏

‏هوشیاری در برابر تفرقه افکنان نفوذی ..... 104‏

‏تفرقه، عامل فساد قوای مسلح ..... 104‏

‏بی اعتنایی به دسیسه های عناصر نفوذی در داخل قوای مسلح ..... 106‏

‏ضرورت هماهنگی میان نیروهای مسلح ..... 107‏

‏پرهیز از تفرقه و دسته بندی در قوای مسلح ..... 108‏

‏هماهنگی نیروها در جنگ تحمیلی ..... 109‏

‏پاکسازی دشمن با وحدت نظامیان ..... 109‏

‏ضرورت حفظ پیوند ..... 109‏

‏لزوم انسجام قوای مسلح با روحانیت ..... 110‏

‏پرهیز از تفرقه و ضرورت حفظ انسجام ..... 110‏

‏تقدیر از وحدت قوای مسلح در عملیات اللَّه اکبر ..... 111‏

‏نجات کشور با همدلی قوای مسلح ..... 112‏

‏پرهیز از اختلاف سلیقه ..... 112‏

‏ضرورت انسجام بیشتر ..... 112‏

‏وحدت قوا، بازدارنده دشمن ..... 112‏

‏لزوم اقدامات جمعی در پیشبرد جنگ ..... 113‏

‏وحدت نیروها در مقابل تفرقه افکنان ..... 113‏

‏اعتصام به حبل اللَّه ..... 114‏

‏اهمیت وحدت قوای نظامی و انتظامی ..... 114‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 263

‏ضرورت اتحاد و برادری نیروها برای مقصد واحد ..... 115‏

‏لزوم خنثی کردن نقشه های تفرقه انگیز امریکا ..... 115‏

‏انسجام و وحدت نظامیان ..... 116‏

‏وحدت در مقابل دشمن مشترک ..... 116‏

‏وحشت بدخواهان از وحدت ..... 117‏

‏بی سابقه بودن وحدت قوای مسلح در تاریخ ..... 117‏

‏نیاز کشور به تفاهم بین نیروهای مسلح ..... 117‏

‏خنثی سازی توطئه های دشمن ..... 118‏

‏هوشیاری نظامیان به توطئه های دشمنان ..... 118‏

‏پرهیز از غفلت در وحدت و انسجام ..... 119‏

‏روح وحدت، ضامن بقای قوای مسلح ..... 120‏

‏نقش اتحاد در پیروزی ..... 121‏

‏ضرورت هوشیاری در برابر توطئه های منحرفان ..... 121‏

‏وحدت نیروها، عامل پیروزیها ..... 121‏

‏پرهیز از تفرقه، موجب پیروزی ..... 122‏

‏سرافرازی اسلام از وحدت قوای مسلح ..... 123‏

‏پرهیز از تفرقه ..... 123‏

‏پرهیز از تفرقه، یک تکلیف است ..... 124‏

‏وحدت، برای حفظ اسلام ..... 124‏

‏با هم بودن در مقصد حفظ اسلام ..... 125‏

‏یکی بودن در راه هدف ..... 125‏

‏وحدت برای دفع دشمن ..... 126‏

‏تأکید بر وحدت قوا ..... 127‏

‏سلب امان دشمن با وحدت و انسجام ..... 127‏

‏نصرت در سایه وحدت ..... 127‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 264

‏حفظ اخوت، راه سعادت ..... 127‏

‏حفظ وحدت و اخلاص نیروهای مسلح ..... 128‏

‏نفوذ دشمن با تفرقه ..... 128‏

خودکفایی دفاعی ..... 128

‏انزوا عامل فعالیت برای خودکفایی ..... 128‏

‏خودباوری و کوشش موجب خودکفایی ..... 129‏

‏محاصره اقتصادی سبب خلاقیت و خودکفایی ..... 129‏

‏محاصره اقتصادی عامل فعالیت مغزها ..... 130‏

‏خودباوری عامل توانمندی و ابتکار ..... 130‏

‏فشار محاصره اقتصادی سبب فعالیت متفکران ..... 131‏

‏تحریم اقتصادی، عامل حرکت در مسیر خودکفایی ..... 131‏

‏تحریم اقتصادی، موجب خودکفایی ..... 132‏

‏خودکفایی، عامل استقلال کشور از بیگانگان ..... 132‏

‏ضرورت خودکفایی در صنایع دفاعی ..... 132‏

‏لزوم خودکفایی عملی ..... 132‏

‏خودکفایی بر پایه ایمان و استواری مردم ..... 133‏

‏ضرورت توسعه تحقیقات برای خودکفایی ..... 133‏

‏اهمیت استقلال و خودکفایی ..... 134‏

‏جنگ عامل رشد صنایع نظامی ..... 134‏

‏جنگ عامل خودباوری و خودکفایی ..... 135‏

‏خودکفایی نیروهای مسلح در بُعد دفاعی ..... 136‏

تقویت بنیه دفاعی کشور ..... 137

‏ضرورت قرار گرفتن بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت ..... 137‏

‏جذب نیروهای مؤمن و انتقال تجارب به دیگران ..... 137‏

‏لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور در دوران بازسازی ..... 138‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 265

‏ضرورت همدلی در تقویت بنیه دفاعی کشور ..... 138‏

‏توجه به معنویت در بازسازی نیروهای مسلح ..... 139‏

حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن ..... 139

‏حفظ هوشیاری و تکیه بر اراده خودی ..... 139‏

‏سرلوحه بودن دفاع مقدس ..... 140‏

‏ضرورت حفظ بیداری و هوشیاری در جنگ ..... 140‏

‏نگهداشتن دشمن در اضطراب شکست ..... 141‏

‏غفلت نکردن از مکر دشمنان ..... 141‏

‏لزوم آمادگی در برابر تحرکات دشمن ..... 141‏

‏مهیا بودن در برابر نقشه های دشمن ..... 142‏

‏بیداری و آمادگی ملت و قوای مسلح ..... 142‏

‏لزوم آمادگی در همه صحنه ها ..... 142‏

فصل چهارم: نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح

‏ ‏

مفهوم نظم و سلسله مراتب ..... 145

‏رعایت اخلاق در رفتار سازمانی ..... 145‏

‏اطاعت کوچکتر از بزرگتر و محبت بزرگتر به زیردست ..... 145‏

‏اطاعت پذیری و محبت و برادری مانند صدر اسلام ..... 146‏

‏رفتار اسلامی- انسانی فرماندهان با زیردستان ..... 146‏

‏برادری و حذف خشونت ..... 147‏

ضرورت وجود نظم و توجه به آن ..... 147

‏لزوم حفظ نظم و قانون ..... 147‏

‏معنای نظم در جامعه توحیدی ..... 147‏

‏وجوب نظم در قوای مسلح ..... 148‏

‏بی نظمی موجب نابودی انسجام در قوای مسلح ..... 149‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 266

‏جامعه توحیدی یعنی نظم منسجم ..... 150‏

‏نبود نظم، موجب نابودی ارکان جامعه ..... 151‏

‏اصلاح کشور به دست قوای مسلح وظیفه شناس ..... 152‏

‏نظم در سایه برادری ..... 153‏

‏لزوم اجرای نظم در ارتش و پرهیز از هرج و مرج ..... 153‏

‏ضرورت نظم در قوای نظامی ..... 154‏

‏هرج و مرج، آرزوی دشمنان ..... 154‏

‏تزلزل قوای مسلح در اثر بی توجهی به نظم ..... 154‏

‏نظم و انضباط موجب استقلال کشور ..... 155‏

‏آسیب پذیری در اثر بی نظمی ..... 155‏

‏بی نظمی موجب آشفتگی ..... 156‏

‏اطاعت از فرماندهان، ثمره انضباط ..... 156‏

‏وجوب نظم و اطاعت پذیری در قوای مسلح ..... 157‏

‏ضرورت رعایت نظم و سلسله مراتب ..... 157‏

رعایت سلسله مراتب ..... 157

‏تأکید بر رعایت سلسله مراتب ..... 157‏

‏توجه به سلسله مراتب، اساس قوای مسلح ..... 158‏

‏سلسله مراتب همراه با دوستی ..... 158‏

‏ضرورت اطاعت پذیری ..... 158‏

‏نظم عامل پیشرفت ..... 159‏

‏اطاعت از مافوق، یک امر شرعی ..... 159‏

‏رعایت سلسله مراتب در کل کشور ..... 159‏

‏رعایت سلسله مراتب و پرهیز از خودسری در عمل ..... 160‏

‏اطاعت از فرماندهان و رعایت سلسله مراتب ..... 160‏

‏اهمیت نظم و سلسله مراتب در دفاع ..... 161‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 267

‏عدم دخالت افراد غیرمسئول در فرماندهی ..... 161‏

‏اهمیت توجه قوای مسلح به نظم و سلسله مراتب ..... 162‏

‏لزوم رعایت سلسله مراتب در جنگ ..... 162‏

‏مسئولیت هدایت جنگ ..... 162‏

فصل پنجم: مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح

‏ ‏

حمایت مردم از قوای مسلح ..... 165

‏حمایت مردم از قوای مسلح جهت رفع مفاسد ..... 165‏

‏لزوم حمایت مردم از قوای مسلح ..... 165‏

‏قوای مسلح از خود ملت و متکی به ملت ..... 166‏

‏حمایت ملت موجب آسیب ناپذیری قوای مسلح ..... 167‏

‏بی نظیر بودن حمایت بانوان از قوای مسلح ..... 167‏

‏پشتیبانی مردم از قوای مسلح در جنگ ..... 167‏

‏حمایت ملت از قوای مسلح اسلامی ..... 168‏

‏مملکت ایران پشت سر قوای مسلح ..... 168‏

‏حمایت مردم از قوای مسلح ..... 169‏

‏تضعیف قوای مسلح، تضعیف اسلام ..... 169‏

‏جان نثاری همه اقشار مردم برای اسلام و کشور ..... 170‏

‏علاقه ملت به قوای مسلح ..... 170‏

‏وفاداری ملت به همه قوای مسلح ..... 172‏

‏تلاش رزمندگان در سایه حمایت ملت ..... 172‏

‏لزوم حمایت مردم از قوای مسلح ..... 172‏

‏قدردانی ملت از مجاهدات قوای مسلح ..... 172‏

‏ضرورت حمایت از قوای مسلح ..... 173‏

‏آسیب ناپذیری قوای مسلح تحت حمایت ملت ..... 173‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 268

‏پشتیبانی مردم از رزم قوای مسلح ..... 174‏

‏روحیه دادن ملت به قوای مسلح ..... 174‏

‏مردم عامل تقویت روحیه نیروهای مسلح ..... 174‏

‏آگاهی ملت از عمل قوای مسلح ..... 174‏

‏برخورداری قوای مسلح از حمایت مردم ..... 175‏

‏یکی بودن ملت و قوای مسلح ..... 175‏

‏حمایت ملت و ایثار قوای مسلح ..... 175‏

‏قدردانی مردم از فداکاری قوای مسلح ..... 176‏

‏رضایت خداوند در خدمت متقابل ملت و قوای مسلح ..... 176‏

خدمتگزاری قوای مسلح به مردم ..... 176

‏ضرورت یاری رسانی قوای مسلح به مردم ..... 177‏

‏لزوم خدمتگزاری قوای مسلح به مردم ..... 178‏

‏قوای مسلح، نگهبان ملت ..... 179‏

‏استقلال ملت، در اتحاد قوای مسلح و مردم ..... 180‏

‏لزوم شیرین کردن ذائقه مردم ..... 180‏

‏ضرورت خوشرفتاری با مردم ..... 181‏

‏قوای مسلح در خدمت مردم ..... 184‏

‏پیوستن قوای مسلح به ملت، در اوج خطر ..... 184‏

‏وفاداری به ملت و اسلام ..... 185‏

‏دلهای مردم با قوای مسلح ..... 185‏

وحدت مردم و قوای مسلح ..... 185

‏خدمتگزاری مردم و قوای مسلح ..... 185‏

‏همراهی مردم و قوای مسلح ..... 186‏

‏حفظ پشتیبانی ملت برای حفظ کشور ..... 186‏

‏ضرورت جلب قلوب مردم توسط قوای مسلح ..... 187‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 269

فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی ..... 191

‏پرهیز از گرایشهای سیاسی ..... 191‏

‏احتراز از دخالت در امور سیاسی ..... 192‏

‏پرهیز از گروه گرایی ..... 193‏

‏ورود در امور سیاسی، موجب نابودی قوای مسلح ..... 193‏

‏تکلیف قوای مسلح، دوری از گروه گرایی ..... 194‏

‏ممنوعیت ورود قوای مسلح در احزاب سیاسی ..... 195‏

‏احتراز از گروه گرایی، تکلیف بلند مدت ..... 196‏

‏ممنوعیت مناقشات سیاسی در قوای مسلح ..... 196‏

‏پرهیز از دخالت در انتخابات ..... 197‏

‏احتراز از دخالت در امور سیاسی ..... 197‏

ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح ..... 197

‏آگاهی از نفوذ شایعات دشمن ..... 198‏

‏شایعه پراکنی دشمن برای تضعیف قوای مسلح ..... 198‏

‏تلاش دشمن برای ایجاد هرج و مرج در قوای مسلح ..... 199‏

‏نقشه دشمن برای ایجاد تفرقه در قوای مسلح ..... 200‏

‏تلاش دشمن برای پوساندن قوای مسلح از درون ..... 200‏

‏توطئه برای نابودی توحید، با نام جامعه توحیدی ..... 202‏

‏توطئه تفرقه در قوای مسلح ..... 202‏

‏مراقبت از توطئه ها و شایعات دشمن ..... 203‏

‏نظارت بر پرسنل نفوذی ..... 203‏

‏نفوذ شیاطین به منظور تفرقه انگیزی ..... 203‏

‏جلوگیری از اعمال خلاف حق در قوای مسلح ..... 204‏

‏عدم غفلت از نقشه های دشمن ..... 205‏‎ ‎


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 270

‏پرهیز از پخش شایعات دشمن ..... 205‏

‏مراقبت از نفوذ ضد انقلاب در داخل سنگرها ..... 206‏

‏مراقبت در برابر مأیوس کنندگان ..... 206‏

‏نقشه دشمن، جدایی قوای مسلح از ملت ..... 207‏

‏ضرورت هوشیاری قوای مسلح در برابر شایعه پراکنیها ..... 208‏

‏بی توجهی به شایعات دشمن ..... 209‏

‏بی توجهی به تبلیغات سوء دشمن ..... 210‏

‏نترسیدن از توطئه دشمنان ..... 210‏

‏خنثی سازی توطئه های دشمن توسط قوای مسلح ..... 211‏

‏اعتنا نکردن نیروها به اختلافات پشت جبهه ..... 212‏

‏معرفی افراد منحرف برای مجازات ..... 213‏

‏نترسیدن از هیاهوی دنیا ..... 213‏

‏دست شیطان در بدگویی از قوای مسلح ..... 214‏

رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح ..... 214

‏رعایت تناسب اعمال قوای مسلح با شأن جمهوری اسلامی ..... 214‏

‏وفاداری به اسلام در رفتار و اعمال ..... 215‏

‏رعایت ضوابط اسلامی در محیط قوای مسلح ..... 215‏

‏غرور پیروزی، عامل سستی ..... 216‏

‏اول اعتماد به خدا، بعد اعتماد به خود ..... 217‏

‏پرهیز از غرور پیروزیها ..... 217‏

‏خالص کردن نیت برای خدا ..... 217‏

فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس

‏ ‏

متوقف کردن دشمن ..... 221

‏مهار نفوذ دشمن ..... 221‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 271

‏تبریک پیروزی به خاطر شکستن حصر آبادان ..... 221‏

‏سرکوب دشمن، موجب افتخار ملت ..... 222‏

‏سیلی تاریخی رزمندگان بر دشمن ..... 222‏

‏دفع دشمنان اسلام با نثار خون ..... 223‏

‏قطع دست متجاوزان توسط قوای مسلح ..... 223‏

‏تقدیر از دفاع رزمندگان اسلام ..... 224‏

تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن ..... 224

‏ضرورت بیرون راندن دشمن ..... 224‏

‏پیشروی قوای مسلح با فداکاری و جانفشانی ..... 225‏

‏نبرد تا انهدام اساس کفر ..... 226‏

‏انسجام و وحدت در تاخت بر دشمن ..... 226‏

‏بیرون رفتن متجاوزان، با ادامه نبرد ..... 226‏

‏بیرون راندن دشمن با نیروی ایمان ..... 226‏

‏لزوم پیشروی در جبهه دشمن ..... 227‏

‏خاتمه دادن به تجاوزات دشمن ..... 227‏

‏دفاع تا پیروزی نهایی ..... 227‏

‏پاکسازی گیلانغرب و سرپل ذهاب از اشغال دشمن ..... 228‏

‏سلب فرصت تجدید قوا از دشمن ..... 229‏

‏لزوم پاکسازی کشور از دشمنان ..... 229‏

‏پیشروی با قدرت، برای فتح نهایی ..... 230‏

‏ابطال آرزوهای دشمن با پیروزی در چزابه ..... 230‏

‏از بین بردن طمع دشمن با فداکاری ..... 230‏

‏نصرت الهی و قدرت خارق العاده قوای مسلح در نبرد ..... 231‏

‏خدمات شایسته قوای مسلح در جنگ ..... 233‏

‏مجاهدت قوای مسلح تا دفع دشمن از کشور ..... 233‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 272

‏ضربه جبران ناپذیر رزمندگان به دشمن بعثی ..... 233‏

‏درهم شکستن دشمن، با قدرت ایمان ..... 234‏

‏رعایت حدود و موازین الهی در انتقام ..... 234‏

‏تحقق پیروزی با جانفشانی رزمندگان ..... 236‏

‏زدن سیلی آخر بر دشمن ..... 236‏

‏فداکاری رزمندگان در عملیاتهای کربلای 4 و 5 و 6 ..... 236‏

‏تعیین سرنوشت جنگ در جبهه ها ..... 237‏

‏تقدیر از فداکاری رزمندگان در شکست دشمن ..... 237‏

فصل هشتم: فرامین و انتصابات در قوای مسلح

فرامین و پیامهای رسمی ..... 241

‏فرمان شکستن حصر پاوه و سرکوب ضدانقلاب ..... 241‏

‏دستور پاکسازی کردستان از اشرار و مهاجمین ..... 242‏

‏دستور گسیل نیروهای مسلح به طرف سنندج برای سرکوب اشرار ..... 242‏

‏فرمان سرکوب اشرار و ختم غائله کردستان ..... 243‏

‏لزوم تجهیز سپاه و هماهنگی بین ارتش و سپاه ..... 243‏

‏تفویض اختیار اداره جنگ به شورای عالی دفاع ..... 244‏

‏فرمان شکستن حصر آبادان و گرفتن حالت تهاجمی ..... 245‏

‏فرار از جنگ موجب تعقیب است ..... 245‏

‏اطاعت از فرماندهی منصوب ..... 245‏

‏مصوبات شورا، لازم الاجرا ..... 246‏

‏مسئولیت هدایت جنگ با ستاد فرماندهی کل قوا ..... 246‏

انتصابات ..... 246

‏انتصاب بنی صدر به سمت فرماندهی کل قوا ..... 246‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 273

‏انتصاب آیت اللَّه خامنه ای به سمت مشاور امام در شورای عالی دفاع ..... 247‏

‏انتصاب شهید چمران به سمت مشاور امام در شورای عالی دفاع ..... 247‏

‏حکم عزل بنی صدر ..... 247‏

‏اجازه استفاده از اختیارات رهبری ..... 248‏

‏انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به نمایندگی امام در شورای عالی دفاع ..... 248‏

‏انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت جانشینی فرماندهی کل قوا ..... 249‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 274