کتاب طهارت

واجبات غسل

واجبات غسل

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 217