فصل هشتم: فرامین و انتصابات در قوای مسلح

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هشتم: فرامین و انتصابات در قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ فرامین و پیامهای رسمی ‏

‏ انتصابات ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 239

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 240