کتاب طهارت

غسل جنابت

غسل جنابت

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 183