فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هفتم: نقش قوای مسلح در دفاع مقدس 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ متوقف کردن دشمن ‏

‏ تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 219

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 220